دانلود نمونه سوال پیام نور – مدیریت⇐  نمونه سوالات پیام نور رشته مدیریت  ⇒
دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی علوم تربیتی همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ کاربرد آزمونهای روانی

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ مدیریت مالی ۲

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ مدیریت مالی ۱

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ مدیریت مالی – مدیریت مالی ۱

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ مدیریت تولید

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ مدیریت بازاریابی

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ مبانی مدیریت بازرگانی

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن – مدیریت اسلامی ۱

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ مالیه عمومی – مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ سیستم های خرید انبارداری و توزیع

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ سیستم های اطلاعات مدیریت

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ زبان تخصصی ۱ – زبان تخصصی ۲

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ ریاضیات پایه – ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ روشها و فنون توانمند سازی – کارآفرینی و توانمندسازی

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ روش تحقیق در مدیریت

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ روش تحقیق

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ رفتار سازمانی – مدیریت رفتار سازمانی

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ رایانه پیشرفته – کاربرد کامپیوتر در مدیریت

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ خلاقیت حل مسئله و تفکر راهبردی

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ حقوق تجارت

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ حقوق بازرگانی – حقوق تجارت

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ حقوق اساسی

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ حسابرسی – حسابرسی ۱

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ حسابداری صنعتی

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ تحقیق در عملیات

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ تجارت الکترونیک – تجارت الکترونیک ۱

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ تجارت الکترونیک

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ پول و ارز و بانکداری – پول و بانکداری

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ پژوهش عملیاتی – تحقیق در عملیات ۱

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ بهره وری و تجزیه تحلیل آن در سازمان

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ بازرگانی بین المللی – تجارت بین الملل

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ بازاریابی بین الملل – بازاریابی بین المللی

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ آمار کاربردی در مدیریت – آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ اقتصاد خرد

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی مدیریت بازرگانی همراه با پاسخنامه  نیمسال اول ۹۴-۹۳ اقتصاد توسعه – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

5,000 ریال – خرید