دانلود نمونه سوال پیام نور – مهندسی کامپیوتر دانلود نمونه سوال پیام نور – مهندسی کامپیوتر

 دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ هوش مصنوعی  

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ نظریه گراف و کاربردهای آن

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ مهندسی نرم افزار 2

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ مهندسی فناوری اطلاعات 2

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ مهندسی اینترنت – مهندسی فناوری اطلاعات 1

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ منطق – منطق ریاضی

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ معماری کامپیوتر

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ معادلات دیفرانسیل

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ مدیریت پروژه های نرم افزاری – مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ مدارهای الکتریکی 2

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ مدار های الکتریکی – مدار های الکتریکی 1

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ مدار منطقی – مدار های منطقی

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ مبانی نظریه محاسبه نظریه اتوماتها و زبانها -نظریه زبانها و ماشین ها

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ مبانی نظریه محاسبه – نظریه اتوماتها و زبانها – نظریه زبانها و ماشینها

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ مبانی فناوری اطلاعات

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ مبانی علوم ریاضی

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ مبانی جغرافیای جمعیت – مبانی جمعیت شناسی

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ مبانی جامعه شناسی – مفاهیم اساسی 1

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ مبانی آنالیز ریاضی

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ مبانی الکترونیک دیجیتال

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ مبانی احتمال

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ مباحث نو در فناوری اطلاعات

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ گرافیک کامپیوتری – گرافیک گامپیوتری 1

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ فیزیک 2- فیزیک پایه 2 – فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ فیزیک 1- فیزیک پایه 1 – فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ فناوری اطلاعات برای مدیران

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ طراحی سیستم های VLSI

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ طراحی الگوریتم ها – طراحی و تحلیل الگوریتمها

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ شبیه سازی کامپیوتری

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ شبکه های کامپیوتری 2

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ شبکه های کامپیوتری 1

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ سیستم های چند رسانه ای – محیط های چند رسانه ای

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ سیستم های اطلاعات مدیریت

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ ساختمان داده ها – ساختمان داده و الگوریتم ها

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ زبان تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ ریز پردازنده 2

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ ریز پردازنده 1

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ ریز پردازنده

5,000 ریال – خرید

دانلود نمونه سوال پیام نور کارشناسی کامپیوتر همراه با پاسخنامه نیمسال دوم ۹۴-۹۳ ریاضیات گسسته – ساختمان گسسته

5,000 ریال – خرید