no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

علیرضا قزوینی, نویسنده در ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها

مطالب

آرشیو علیرضا قزوینی, نویسنده در ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
DOC
اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در رشته حسابداری
۲۹,۰۰۰ تومان

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در رشته حسابداری


از سال 1937 ميلادي كه نظريه عمومي سيستم هاي لودويت فون برتالنفي دانشمند برجسته اتريشي مطرح گرديد و اژه سيستم حقوق و دستمزد درصدر همه مفاهيم جاري و تكيه كلام هاي متداول قرار دارد . اين مفهوم در همه زمينه هاي علوم رواج يافته  و رفته رفته در اصطلاحات فني و حرفه اي در رسانه هاي همگاني غير نفوذ كرده است . از اواخر دهه 1960 ميلادي تغييرات و تحولات عمده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / آبان / ۱۳۹۷   بازدید : 43    نویسنده : علیرضا قزوینی
چشم‌انداز ﺟﻤﻌﯿﺖ پذیری منطقه در روند ساخت‌وساز

چشم‌انداز ﺟﻤﻌﯿﺖ پذیری منطقه در روند ساخت‌وساز


- ﭼﺸﻢ 5-2-3-1 اﻧﺪاز ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ در طرح تفصیلی ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮاﺳﺎس اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻃﯽ 1379-83 ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎر 1375 ی ﺳﺎل 1375 ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺣﺪود ﭘﺮواﻧﻪ 147508 واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ 1379-83 ﺻﺎدره ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی و ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ دو واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ازاء ﺻﺪور ﻫﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﻮﺳﺎزی و ﺧﺎﻟﯽ دوره 24 ﻣﺎﻧﺪن درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / آبان / ۱۳۹۷   بازدید : 114    نویسنده : علیرضا قزوینی
تجزیه و تحلیل اثرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ صنایع پتروشیمی

تجزیه و تحلیل اثرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ صنایع پتروشیمی


ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻻﯾﻨﺪه و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر از ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور زاد و ﺑﻮم در ﺳﺎل 1370 1381 داده اﺳﺖ؛ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه و آﻣﺎر ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻘﺴﯿﻢ ISIC ﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺪﻫﺎی دوره ﻗﺒﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ 1381 و ﺳﺎل ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ . در ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﻌﯽ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / آبان / ۱۳۹۷   بازدید : 47    نویسنده : علیرضا قزوینی
TXT
طرح تفصیلی منطقه ۳ تهران در یک نگاه

طرح تفصیلی منطقه ۳ تهران در یک نگاه


ﺩﺭ طرح تفصیلی منطقه 3 تهران ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺑـﻪ ، ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ: )ﺍﻟﻒ ( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﻃـﺮﺡ ﺗﻔﺼـﻴﻠﻲ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺯﺭﮔﻨـﺪﻩ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮﺍﻥ، ﻣﻬﻨﺪﺳـﻴﻦ ﻣﺸـﺎﻭﺭ ؛۱۳۷۷ ﺷﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، )ﺏ ( ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﻫﻲ ﻭﻧﻚ ﺩﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳ ، ؛۱۳۸۲ ﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ، )ﺕ ( ؛۱۳۸۲ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺩﺭﺏ ﺩﻭﻡ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺷﺎﺭﺍﻥ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 45    نویسنده : علیرضا قزوینی
PDF
طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران
۸,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران


طرح تفصیلی منطقه 2 تهران ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 5000 دارای ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 49564090 ) ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ (ﺟﻤﻌﯿﺘ و 559 ﯽ ﺣﺪود ﻫﺰارﻧﻔﺮ ) -81 در ﺳﺎل ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد اﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . 75 ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ) ﻃﺒﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ( 458089 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. طرح تفصیلی منطقه 2 تهران [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 5342    نویسنده : علیرضا قزوینی
DOC
پروژه اهمیت شبکه های رایانه ای رشته کامپیوتر
۱۵,۰۰۰ تومان

پروژه اهمیت شبکه های رایانه ای رشته کامپیوتر


اهميت شبكه هاي رايانه اي بر كسي پوشيده نيست. د رجهان امروز، رايانه اي به عنوان يك وسيلة‌ مجرد،به تنهايي نمي تواند به طور كامل مفيد واقع شود و بازدهي كامل داشته باشد آنچه به رايانه اهميتي فراتر از سابق مي بخشد نقش آن در ارتباطات و انتقال درياي عظيمي از اطلاعات گوناگون است. هرچه زمان مي گذرد حجم اطلاعات كه انسان با آن سر و كار دارد بيشتر و بيشتر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 7385    نویسنده : علیرضا قزوینی
DOC
عملکرد قدرت الکتریکی در توزیع و انتقال برق
۸,۰۰۰ تومان

عملکرد قدرت الکتریکی در توزیع و انتقال برق


مخابره و انتقال اطلاعات با بهر گيري از خطوط برق اعم از خطوط انتقال يا توزيع و انتقال برق و نيز سيم كشي برق داخلي منازل را تحت عنوان مخابرات با حامل خط برق قدرت الكتريكي مي شناسيم. امروزه با گسترش و تنوع محصولات الكتريكي و الكترونيكي و استفاده از شبكه هاي مخابراتي در ادارات همچنين در منازل، نياز روز افزوني به ايجاد شبكه هاي مبتني بر تكنيك هاي قابل اطمينان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 7725    نویسنده : علیرضا قزوینی
DOC
پروژه نهایی آزادی فرهنگی رشته ادبیات
۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه نهایی آزادی فرهنگی رشته ادبیات


اين نخستين و اصلي‌ترين پرسش پايه‌گذار نوشتار حاضر است كه تلاش براي شرح و بسط و نيز يافتن پاسخي متناسب با آن، بندبند و بخش بخش اين نوشته را شكل مي‌دهد: اهميت آزادی فرهنگی بر چه مبنايي استوار است كه آنرا شايستة تضمين و تامين حقوقي مي‌‌نمايد، چه مبنايي اين آزادي‌ها را به قلمرو جاودان آزاديهاي اساسي وارد مي‌كند و چرا اين آزادی فرهنگی به عنوان مساله‌اي براي نظام حقوق [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 7348    نویسنده : علیرضا قزوینی
DOC
صورت موجودی عرضه و تقاضا مستقل رشته حسابداری
۱۷,۰۰۰ تومان

صورت موجودی عرضه و تقاضا مستقل رشته حسابداری


با سيستم هاي كامپيوتري شده، سطح يكنواخت كنترل ـ گاهي اوقات ـ براي تمام آيتم‌هاي به كاربرده مي شود. با اين وجود ـ مديريت كردن عرضه و تقاضا هنوز به تنظيم دارايي ها نياز دارد و مفهوم ABC اغلب در انجام اين كار مفيد است.  نكات كليدي و مهم مديريت موجودي، مسئوليت عمليات هاي مهم است چون بيشتر بر شرايط لازم سرمايه هزينه ها و سرويس مشتري تأثير مي گذارد. اين فصل، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / شهریور / ۱۳۹۷   بازدید : 9033    نویسنده : علیرضا قزوینی
DOC
رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت رشته جامعه شناسی
۳,۰۰۰ تومان

رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت رشته جامعه شناسی


همراه با رشد شتابان شهر نشيني مسئله تأمين مسكن همواره به عنوان اولين مسئله مهم اقتصادي و اجتماعي در جوامع شهري تبديل شده است . رشد سريع شهرنشيني در كشورها توسعه منابع وامكانات براي پاسخگويي به نياز افراد به سرپناه را تحت فشار قرار داده است در كشورها به دنبال رفع مشكل تأمين مسكن از طرف وزارت مسكن سياستهاي مختلفي اعمال شده است يكي از اين سياستها سياست انبوه سازی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / شهریور / ۱۳۹۷   بازدید : 8566    نویسنده : علیرضا قزوینی
DOC
کار وبسایت پروژه رشته کارآموزی
۹,۰۰۰ تومان

کار وبسایت پروژه رشته کارآموزی


شرکت طراحی صفحات وب در زمینی به مساحت 500 متر مربع در شهر یزد احداث گردید که این شرکت به طراحی کار وبسایت با استفاده از نرم افزارهای برنامه نویسی به نام JavaScript و SQL پرداخته و همچنین در این شرکت از نرم افزارهای طراحی به مانند فتوشاپ و فلاش نیز استفاده کرده و به طراحی صفحات وب واقع در HTML و XML و PHP خواهد پرداخت. سرمایه کل این شرکت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / شهریور / ۱۳۹۷   بازدید : 8687    نویسنده : علیرضا قزوینی
DOC
پروژه کار موازی خدمات در فضای ابری رشته حقوق
۹,۰۰۰ تومان

پروژه کار موازی خدمات در فضای ابری رشته حقوق


فضای ابری یکی شده قادر است یک گردش کاری را در چندین فضای ابری خصوصی و عمومی صف آرایی کند.با تهسیل خدمات فضای ابری بیرونی برای اجرای زیر وظایف گردش کار،دارندگان گردش کارخدمات می توانند هزینه ی اجرای گردش کار را کاهش دهند،در حالیکه  با تقاضای اجرایی مواجه می شود،از این رو این خدمات برپایه فضای ابری می تواند هزینه ی موثر تری باشد و اجرای بهتری نسبت موارد داخلی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / شهریور / ۱۳۹۷   بازدید : 8610    نویسنده : علیرضا قزوینی
DOC
چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان پروژه رشته اقتصاد
۹,۰۰۰ تومان

چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان پروژه رشته اقتصاد


آموزش و ارتقاء سطح علمي وكار وكارمند، مخصوصا به صورت تخصصي و كاربردي از اصول بنيادين كار آمد شدن متصديان مشاغل به ويژه مشاغل حساس مي‌باشد. با عنايت به اين اعتقاد وباور است كه اداره ارزشيابي كاركنان بازرسي و رسيدگي به شكايات فرصت را مغتنم شمرده و به هر شكل ممكن براي دستيابي و تحقق امر فوق مساعي خود را بكار مي گيرد تا همكاران گرامي و كارشناسان محترم ارزشيابي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / شهریور / ۱۳۹۷   بازدید : 8581    نویسنده : علیرضا قزوینی
DOC
ادبیات شفاهی شهراشکذر پروژه رشته ادبیات
۲,۰۰۰ تومان

ادبیات شفاهی شهراشکذر پروژه رشته ادبیات


در این تحقیق به بررسی و پژوهش درمورد ادبیات شفاهی شهراشکذر می پردازیم ابتدا دراین مقدمه به تعاریفی از ادبیات شفاهی وتعدادی ازموضوعات مورد بررسی آن می پردازیم .معادل ادبیات شفاهی درانگلیسی است که درزبان فارسی به فرهنگ عامه ، فرهنگ مردم ، دانش عوام ، فرهنگ توده و ...... ترجمه شده است اولین بار توسط ویلیام جان تانر انگلیسی عنوان شد از نظر وی این واژه ناظر بر پژوهش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / شهریور / ۱۳۹۷   بازدید : 69    نویسنده : علیرضا قزوینی
DOC
مقایسه پردازنده ۳۲ بیت و ۶۴ بیت رشته کامپیوتر
۲,۰۰۰ تومان

مقایسه پردازنده ۳۲ بیت و ۶۴ بیت رشته کامپیوتر


محدودیتی که در دامنه پردازش‌های 32 بیتی وجود دارد، همواره باعث کندشدن سرعت انجام عملیات پیچیده و سنگین اطلاعاتی در سیستم‌های مختلف می‌گردد. به همین‌منظور بسیاری از شرکت‌های سازنده نرم‌افزار و خصوصاً آن‌هایی که در زمینه سیستم‌عامل فعالیت دارند از دیرباز رقابتی را برای تحت پوشش قراردادن تعداد زیادتری CPU و مقدار بیشتری حافظه RAM نسبت به یکدیگر آغاز کرده‌اند. به عنوان مثال رقابتی که بین ویندوز 2000 سرور با [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / شهریور / ۱۳۹۷   بازدید : 8653    نویسنده : علیرضا قزوینی