no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

چشم‌انداز ﺟﻤﻌﯿﺖ پذیری منطقه در روند ساخت‌وساز | ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

چشم‌انداز ﺟﻤﻌﯿﺖ پذیری منطقه در روند ساخت‌وساز
zip
۱۳۹۷/۰۸/۱۸

چشم‌انداز ﺟﻤﻌﯿﺖ پذیری منطقه در روند ساخت‌وساز


– ﭼﺸﻢ ۵-۲-۳-۱ اﻧﺪاز ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ در طرح تفصیلی ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮاﺳﺎس اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻃﯽ ۱۳۷۹-۸۳ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎر ۱۳۷۵ ی ﺳﺎل ۱۳۷۵ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺣﺪود ﭘﺮواﻧﻪ ۱۴۷۵۰۸ واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ۱۳۷۹-۸۳ ﺻﺎدره ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی و ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ دو واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ازاء ﺻﺪور ﻫﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﻮﺳﺎزی و ﺧﺎﻟﯽ دوره ۲۴ ﻣﺎﻧﺪن درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻃﯽ ۱۳۷۹ ﻣﺬﮐﻮر، ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺳﺎل ۱۶۴۵۷۵ ﻣﻌﺎدل ۱۳۸۳ واﺣﺪ و در ﺳﺎل ۱۸۸۹۱۰ ﻣﻌﺎدل ۳/۵ واﺣﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ درﺻﺪ در ﺳﺎل، ﻃﯽ دوره ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران در ﺻﻮرت اداﻣﻪ روﻧﺪ ﻓﻮق ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺳﺎل ۱۴۰۰ ً ﯾﺎﺑﺪ ۱,۳۹۶,۰۰۰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺪودا ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ .

– ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی

۶-۲-۳-۱ ۴ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ) ﮔﺰﯾﻨﻪ اول: ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی، ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم : ۱۳۸۵ ﺑﺮاﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺳﺎل ، ﮔﺰﯾﻨﻪﺳ ﻮم: ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ رﺷﺪ ۱/۷ ﺟﻤﻌﯿﺖ درﺻﺪ در ﺳﺎل، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭼﻬﺎر م: (۱۳۷۹-۸۳ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی (ﮔﺮدﯾﺪ ۱۳-۳-۱) ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ . اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪی )ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ( ۴ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺠﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ) (۴ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ۴ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ۱۴۰۰ در ﺳﺎل از ﺣﺠﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﮐﻼن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، )زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ، ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﻄﻮح ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و (… ﺿﺮوری اﺳﺖ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺑﺮاﺳﺎس راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ و ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ اول و دوم و ﺳﻮمﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻫﻤﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺑﺮای ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﮔﺰﯾﻨﻪﭼﻬﺎرم ﺷﻮد ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ . در ۱,۳۰۰,۰۰۰ ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

-ﭼﻬﺮه ۳-۳-۱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ۴ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺷﺘﻐﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎ دﻓﺎﻋﯽ ل ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﻟﺪ و اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ . اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ در ﻣﯽ ۱۳۷۳-۸۱ دوره ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۴ /۳ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ۱۹۲۴۱ از واﺣﺪ ۷۳ در ﺳﺎل ﺳﺎل ۲۷۱۱۹ ﺑﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ۸۱ در . ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻧ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐ ﺴﺒﺖ ﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ۵ زﯾﺮ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮐﻦ در از رﺷﺪی ۵/۱۵ ﻣﻌﺎدل (ﻧﻔﺮ ۵-۹) ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی، ه ﻣﻌﺎدل -۷/۴۷ رﺷﺪی (ﻧﻔﺮه ۱۰-۴۹) و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی از رﺷﺪی -۳/۲۳ ﻣﻌﺎدل ﺑﯿﺸﺘﺮ ۵۰ درﺻﺪ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻧﻔﺮه و ﻣﻌﺎدل ۲/۷۶ از رﺷﺪی درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ . ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ده ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮐﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﺑﺎﻻی ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ) درﺻﺪ ۶/۴ ﺑﺎ رﺷﺪ ی ( در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ) -۵/۷۱ ﺑﺎ رﺷﺪ درﺻﺪی (اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﻮﯾﻪ دﻫﺪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه دو ای ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧﺮد ﻣﻘﯿﺎس و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻘﯿﺎس روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ . در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﺎﻻی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ )واﺳﻄﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮﯾﻬﺎی، ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات، اداره اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ و… ( ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺑﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و . ۷۳ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۸۱ اﻟﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﺎﻻی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران، ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ-واﺳﻄﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ﮔﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﻋﻤﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻓﺮوﺷﯽ و آﻣﻮزش روﺑﺮو . آﻧﭽﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن از ﺳﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮ ﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ۷۳ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی . اﺳﺖ ۸۱ اﻟﯽ ۲۳/۷ رﺷﺪ درﺻﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ)ﻣﻬﻤﺎت ﺳﺎزی- ﺑﺎﻃﺮی ﺳﺎزی ﻧﯿﺮو-ﺻﻨﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت (ﻣﺤﺪو و داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ده ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﺎی از ﯾﮑﺴﻮ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺤﺪوده ﺣﺮﯾﻢ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ .
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺼﻞاول

ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻣ ﻋﺮﺻﻪ ۸۸ ﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺻﻔﺤﻪ

رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺎﻻی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ)دﻓﺎﻋﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و – ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات-ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ( ﺣﺎﮐﯽ از ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ )ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎ اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﭘﺴﺖ و ﻣﺨﺎﺑﺮات و آﻣﻮزش (اﺳﺖ. در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﻮرس )ﺧﻮدرو ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﺗﻌﻤﯿﺮات ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﮐﺎﻫﻨ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﻣﻘﯿﺎس)ﺑﯿﺸﺘﺮ ده ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮐﻦ و ( ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﭼﻮب و ) … -۱۴/۳۹ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ رﺷﺪﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺪه -درﺻﺪی ۳۰/۳۲ و ( ۴ رﺷﺪ درﺻﺪی ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢو در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺧﻮدرو ﺑﺎ رﺷﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ۴/۸ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ . در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ) از ﺳﺎل ۱۳۳۸ ( اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ)ﺣﮑﯿﻤﯿﻪ ﺷﻬﺮک ( ﭘﺬﯾﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﺰرگ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮده، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﮑﻮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻧﯽ، ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ازدﯾﺎد اﺑﻌﺎد ، وﺟﻮد ازدﺣﺎم، آﻟﻮدﮔﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺪ در ﻋﻮض ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎ ﺑﺎزده ، ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزاﻧﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻓﺮﺳﻮده ًﻋﻤﺪﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ .ﻫﺮﭼ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻨﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﺧﺼﻠﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﯽ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺷﻮد ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻠﻘﯽ . ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﮐﻪ در ﺧﻼء وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﻓﻦ آوری ﺑﺎﻻ از ﯾﮑﺴﻮ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ازدﯾ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺎد ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ داده اﻧﺪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ۴ اﻧﺪ، ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ را از ﭼﺎﻟﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ آﻻﯾﻨﺪه آﻻ اﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻪ ﭼﺎه ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﯾﻨﺪه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ، . ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺨﻞ ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮی اﻧﺪ ، ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺎدﮔﺎن ﮐﻮﻫﮏ در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ )ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ( (۱۳۷۱)ﺗﻬﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺬاری ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﮔﺮدد اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه .

رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎﻓﯽ د ر داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﺪم ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮاﮐﺰ (community) ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺿﺮوری ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﻣﺪﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ازدﯾﺎد ﺑﺰه ﮐﺎرﯾﻬﺎ و آﺳﯿﺐ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﻮده ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺧﺎک ﺳﻔﯿﺪ اﻧﺪ، ﮐﻪ

ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﮐﺴﺘﺮدﮔﯽ آﺳﯿﺒﻬﺎ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ . اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﺳﻔﯿﺪ » از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻧﺎم « ﺧﺎک ۴ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ» رﯾﺰی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای « ﭘﺬﯾﺮی ﭘﺬﯾﺮی »و ﻣﯽ « ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ را از ﺳﺮ راه آﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮ ﺑﺮدارد .

پ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ)

ﺟﻤ اداﻣﻪ رﺷﺪ واﻗﻌﯽ (۱۳۶۵-۷۵ ﻌﯿﺖ در دﻫﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺤﺮان از آن ﻧﺎم ﺑﺮد، اﮔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﯽ دوره ۱۹ (۱۳۸۱-۱۴۰۰) ﺳﺎﻟﻪ ۱۳۶۵-۷۵ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ واﻗﻌﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ در دﻫﻪ ۳/۳ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ در ۱۴۰۰ ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ۱,۴۴۲,۰۲۱ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾ

– ت ﺟﻤﻊ از ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻮق، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اول ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ دروﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ)ﮔ ﺑﺮاﺳﺎس اول ﺰﯾﻨﻪ ( ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار داد . ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ در ﺻﻮرت ً دو ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﺮﻓﺎ اﺳﺘﻤﺮار روﻧﺪ ﺑﯽ ۱۳۷۴-۷۸ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ و ﯾﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ ا ۱۳۶۵-۷۵ ﻣﻬﺎﺟﺮت و رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺠﻤﯽ ، ز ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﻨﺎر ﻣﯽ رﯾﺰی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دو ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ، ﻓﺮاﻫﻢ آورد.درباره نویسنده

علیرضا قزوینی 15 نوشته در ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *