no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

بایگانی‌ها طرح‌های تفصیلی تهران | صفحه 3 از 4 | ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها

مطالب

موضوع : طرح‌های تفصیلی تهران
PDF
طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران
۸,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران


در طرح تفصیلی منطقه 16 تهران ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﺋﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗـﺤﻠﯿـﻞ و ﺗﺸـﺨﯿـﺺ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﻓـﻀـﺎﯾﯽ ﺗـﺸـﮑﯿـﻞ دﻫـﻨﺪه ﯾﮏ ﻣﺤـﺪوده )ﺣـﻮزه ( ﺷـﻬـﺮی Urban District) ( درک ، ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ؛ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑﺮﺷـﻨﺎﺧﺖ زﯾـﺮ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻫـﺎ ﺳــﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ آن، ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ) ﻋﻤﻠﮑــﺮدی ( و)ﺳــﺎﯾﺮ ( ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎت ﻓﯿﻤــﺎﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎﺳــﺖ . زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ) در طرح تفصیلی تهران ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ، ﻫﺎ در اﯾﻨﻤﻮرد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 1017    نویسنده : امید ابوالحسنی
PDF
طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران
۸,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران


ﻣﻌﻀﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪ ای ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ . در طرح تفصیلی منطقه 15 تهران اﻧﻔﻌﺎل و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن، ﻣﻨﻄﻘـﻪ را دﭼﺎر اﺿﻤﺤﻼل ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺗﻬﺮان اﻓـﺰو ده ﻣـﯽ ﮔـﺮدد و اﻗـﺪام ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺷﺘﺎب زده ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و وﻗﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ و ﻣﺮدم ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯾﮑﻪ ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤـﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اراﺿﯽ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 991    نویسنده : امید ابوالحسنی
PDF
طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران
۸,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران


ﻣﻌﻀﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪ ای ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ . در ﺻﻮرت اﻧﻔﻌﺎل و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن، طرح تفصیلی تهران دﭼﺎر اﺿﻤﺤﻼل ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺗﻬﺮان اﻓـﺰو ده ﻣـﯽ ﮔـﺮدد و اﻗـﺪام ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺷﺘﺎب زده ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و وﻗﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ و ﻣﺮدم ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯾﮑﻪ ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤـﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اراﺿﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن راﻧﺪه ﺷﺪه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 1015    نویسنده : امید ابوالحسنی
PDF
طرح تفصیلی منطقه ۱۳ تهران
۸,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۱۳ تهران


طرح تفصیلی منطقه 13 تهران آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺗﻬﺮان ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺟﻮان) (C آﺑﺮﻓـﺖ ﻫـﺎي ﮔـﺮوه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ﺧﺎ ﺗﻤﻪ رﺳﻮب ﮔﺬاري و ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﻫﺰار دره ﺑﻪ ﺻﻮرت دو واﺣﺪ ﺳﻨﮕﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣﺪه و ﺷﺎﻣﻞ دو رﺧﺴﺎره درﺷﺖ داﻧﻪ و رﻳﺰ داﻧﻪ اﺳﺖ . واﺣﺪ درﺷﺖ داﻧـﻪ ﻫﻤـﺎن رﺳـﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓـﺖ ٢ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺮوه ﻫﻔﺖ ﺟـﻮي ﻧﻴـﺰ ﻧﺎﻣﮕـﺬاري ﺷـﺪه اﺳـﺖ . طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 2257    نویسنده : امید ابوالحسنی
PDF
طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران
۸,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران


ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻏﻼن در ﻛﺎرﮔـﺎه 12 ﻫـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ 1373 در ﺳـﺎل 252264 ﺑﺮاﺑﺮ 1375 ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ، ﺣـﺎل آﻧﻜـﻪ در طرح تفصیلی منطقه 12 تهران ﺳـﺎل 52198 ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧ ﻔـﺮ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه 12 اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ،83/4 ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﺎﻏﻼن ﺳـﺎﻛﻦ ﺧـﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻲ دارد . 3 اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ،1/1 ﺑﺮاﺑـﺮ، در 6 ﻣﻨﻄﻘﻪ ،6/3 7 ﺑﺮاﺑﺮ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ 1/1، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده . - ـﻚ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 2239    نویسنده : امید ابوالحسنی
PDF
طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران
۸,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران


همینطور که در طرح تفصیلی منطقه 11 تهران ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻬﺮان می بینید ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷـﻬﺮﻫﺎي ﻛﺸـﻮرﻣﺎن وﺑﺴﻴﺎري از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن) ﺗﺎ ﺳﻪ دﻫﻪ ﭘﻴﺶ ( ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﺎﻟﺒـﺪي و ﻛﺎرﻛﺮدي رو ﺑﻪ زوال رﻓﺘﻪ اﺳـﺖ . اﻳـﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﺷﻬﺮﺳـﺎزي ﻣﺪرﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﻮد ه اﺳﺖ ﻛﻪ از اواﻳﻞ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﻼدي، ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘـﺲ از ﺟﻨـﮓ ﺟﻬــﺎﻧﻲ دوم و ﻫﻤــﺮاه ﺑـﺎ ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﻣﻜﺎﻧــﺎت ﺟﺎﺑـﻪ ـﻪ ﺟــﺎﻳﻲ ﺑـ ﺣﻮﻣﻪ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 2222    نویسنده : امید ابوالحسنی
PDF
طرح تفصیلی منطقه ۱۰ تهران
۸,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۱۰ تهران


کالبدی از طریق توسعه مسکونی نسبتاً تأمین شده است اما همانطور که از نقشـه پهنـهبنـدی برمـیآیـد، ناپیوسـتگی کالبدی در بخش غربی کاملاً مشهود است، که اعمال خـط محـدوده قـانونی، حضـور صـنایع و کارگـاههـا و .... از فاکتورهای مهم در این عدم یکپارچگی پهنه مسکونی در طرح تفصیلی منطقه 10 تهران بخش غربی به شمار میرود. تاریخچه پهنه سوم طرح تفصیلی تهران پهنه صنعتی است که شامل بخشی ز کارگاهها، تعمیرگاهها و انبارهای مستقر در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 3185    نویسنده : امید ابوالحسنی
PDF
طرح تفصیلی منطقه ۹ تهران
۸,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۹ تهران


ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﺎﻡ ﺩﻭﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ طرح تفصیلی ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ طرح تفصیلی منطقه 9 تهران ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﺩﻭﻡ ﻭﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻫﺪﻑ ﮐﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣ ﺩﻫﺪ ﻠﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲ . ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 3163    نویسنده : امید ابوالحسنی
PDF
طرح تفصیلی منطقه ۸ تهران
۸,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۸ تهران


ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده از -ﻓﺮاﻏﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﮔﺬران اوﻗﺎت -ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻓﻘﺪان ﻓﻀﺎﻫﺎي - ﻓﺮاﻏﺘﻲ و ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدي و ﻧﻴﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز و ﺳﺒﺰ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﻠﻪ/ﻧﺎﺣﻴﻪ/ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ اي -ﻧﻈﺎﻣﻲ وﺟﻮد اراﺿﻲ وﺳﻴﻊ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺳﻜﻮﻧﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اراﺿﻲ -ﻋﻤﻠﻜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ و اﺧﺘﻼط ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و د در ﺳﻄﺢ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 3116    نویسنده : امید ابوالحسنی
PDF
طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران
۸,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران


در طرح تفصیلی منطقه 7 تهران به ﻣﺤﺪوده ﻣﻲ اي ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻔﺖ ﺗﻬﺮان ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺤﺪوده ﺷﻜﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺗﻬﺮان ﻗﺪﻳﻢ و ﺷﻤﻴﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ اﺳﺖ ﺷﺪه . اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ آب و ﻫﻮاي ﺧﻨﻚ و دﻟﭙﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ، اي ﻳﻴﻼﻗﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺤﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻏﻬﺎ و اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻴﻼﻗﻲ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 3161    نویسنده : امید ابوالحسنی
PDF
طرح تفصیلی منطقه ۶ تهران
۸,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۶ تهران


در طرح تفصیلی منطقه 6 تهران ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ٢٢ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺎﻧـﻪ ﺩﺭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ طرح تفصیلی تهران ، ﭼﺸﻢ  ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻨﺪﻱ ﻛﻪ ، ﺁﺭﺯﻭﻫـﺎ ﻭﺁﻣـﺎﻝ ﺳـﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺩﺳـﺖ ﺍﻧـﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺗﻬﻴـﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﺍ، ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ «ﺩﻫـﺪ . ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺍﻳـﻦ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﺎﻝ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 3168    نویسنده : امید ابوالحسنی
PDF
طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران
۸,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران


ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در طرح تفصیلی تهران و ﻫﺎ - وﻳﮋﮔﻲ 1-1 ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺬﺷﺘﻪ، وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي 1-1-1- ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻮﻻت و ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺎﻟﺒﺪي طرح تفصیلی منطقه 5 تهران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻜﺘﺎر ﻋﺮﺻﻪ 5287 ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻴﺶ از اي از اراﺿﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان را در ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ از دﻳﺮﺑﺎز ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﮔﺴﺘﺮده و ر وﺳﺘﺎﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه در آن، ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد . اﻳـﻦ ﻣﺤﺪوده از ﺷﻤﺎل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 5469    نویسنده : امید ابوالحسنی
PDF
طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران
۸,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران


طرح تفصیلی منطقه 4 تهران در ﺳﺎل ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺻﺎدره ﻃﯽ 1374-78 ﺳﺎﻟﻬﺎی و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ طرح تفصیلی تهران آﻣﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ در اراﺿﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ( ً ﺣﺪودا 801,000 ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﺷﺪن ﺷﻬﺮک ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ، ﺷﻬﺮک ﻗﺎﺋﻢ 10 و ﺳﻮﻫﺎﻧﮏ از ﻧﺎﺣﯿﻪ 4 ﻣﻨﻄﻘﻪ 1381 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 5365    نویسنده : امید ابوالحسنی
PDF
طرح تفصیلی منطقه ۳ تهران
۸,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۳ تهران


ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ طرح تفصیلی تهران ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛـﺮﺩﻥ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫـﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﺳﺖ . ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮﻱ طرح تفصیلی منطقه 3 تهران، ﺍﺯ ﻣﻨﻈـﺮ ﻭﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺁﻥ، ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺑﺨﺸـﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ طرح تفصیلی منطقه 3 تهران ، ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺑﻨﻴـﺎﺩﻳﻦ ﺁﻥ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 5403    نویسنده : امید ابوالحسنی
PDF
طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران
۸,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران


طرح تفصیلی منطقه 2 تهران ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 5000 دارای ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 49564090 ) ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ (ﺟﻤﻌﯿﺘ و 559 ﯽ ﺣﺪود ﻫﺰارﻧﻔﺮ ) -81 در ﺳﺎل ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد اﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . 75 ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ) ﻃﺒﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ( 458089 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. طرح تفصیلی منطقه 2 تهران [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 5342    نویسنده : علیرضا قزوینی