no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

مقاله | جزوه | پروپوزال | کتاب | مثال | پروژه | نمونه سوال | پایان نامه | پاورپوینت


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها

مطالب

PDF
طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران
۸,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران


طرح تفصیلی منطقه 4 تهران در ﺳﺎل ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺻﺎدره ﻃﯽ 1374-78 ﺳﺎﻟﻬﺎی و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ طرح تفصیلی تهران آﻣﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ در اراﺿﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ( ً ﺣﺪودا 801,000 ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﺷﺪن ﺷﻬﺮک ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ، ﺷﻬﺮک ﻗﺎﺋﻢ 10 و ﺳﻮﻫﺎﻧﮏ از ﻧﺎﺣﯿﻪ 4 ﻣﻨﻄﻘﻪ 1381 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 5364    نویسنده : امید ابوالحسنی
PDF
طرح تفصیلی منطقه ۳ تهران
۸,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۳ تهران


ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ طرح تفصیلی تهران ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛـﺮﺩﻥ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫـﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﺳﺖ . ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﮕﻮﻱ طرح تفصیلی منطقه 3 تهران، ﺍﺯ ﻣﻨﻈـﺮ ﻭﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺁﻥ، ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺑﺨﺸـﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ طرح تفصیلی منطقه 3 تهران ، ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺑﻨﻴـﺎﺩﻳﻦ ﺁﻥ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 5403    نویسنده : امید ابوالحسنی
PDF
طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران
۸,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران


طرح تفصیلی منطقه 2 تهران ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 5000 دارای ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 49564090 ) ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ (ﺟﻤﻌﯿﺘ و 559 ﯽ ﺣﺪود ﻫﺰارﻧﻔﺮ ) -81 در ﺳﺎل ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد اﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . 75 ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ) ﻃﺒﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ( 458089 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. طرح تفصیلی منطقه 2 تهران [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۷ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 5342    نویسنده : علیرضا قزوینی
PDF
طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران
۸,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران


_ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮدوارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺗﺴﺮی طرح تفصیلی منطقه 1 تهران آن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ اﻧﺤـﺮاف ازاﯾﻔـﺎی ﻧﻘـﺶ ﺳـﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﯽ ﺻـﺮف اﺣﺪاث ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺶ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺷـﻬﺮی و ﻓﺮاﺷﻬﺮی ) ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ- ﻣﺮﮐﺰﺑـﻮم ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ وﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ی زﯾـﺴﺘﯽ) ﺑـﺎغ وﺣـﺶ ( ﭘﺮدﯾﺴﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 5380    نویسنده : امید ابوالحسنی
DOC
پروژه اهمیت شبکه های رایانه ای رشته کامپیوتر
۱۵,۰۰۰ تومان

پروژه اهمیت شبکه های رایانه ای رشته کامپیوتر


اهميت شبكه هاي رايانه اي بر كسي پوشيده نيست. د رجهان امروز، رايانه اي به عنوان يك وسيلة‌ مجرد،به تنهايي نمي تواند به طور كامل مفيد واقع شود و بازدهي كامل داشته باشد آنچه به رايانه اهميتي فراتر از سابق مي بخشد نقش آن در ارتباطات و انتقال درياي عظيمي از اطلاعات گوناگون است. هرچه زمان مي گذرد حجم اطلاعات كه انسان با آن سر و كار دارد بيشتر و بيشتر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 7385    نویسنده : علیرضا قزوینی
DOC
عملکرد قدرت الکتریکی در توزیع و انتقال برق
۸,۰۰۰ تومان

عملکرد قدرت الکتریکی در توزیع و انتقال برق


مخابره و انتقال اطلاعات با بهر گيري از خطوط برق اعم از خطوط انتقال يا توزيع و انتقال برق و نيز سيم كشي برق داخلي منازل را تحت عنوان مخابرات با حامل خط برق قدرت الكتريكي مي شناسيم. امروزه با گسترش و تنوع محصولات الكتريكي و الكترونيكي و استفاده از شبكه هاي مخابراتي در ادارات همچنين در منازل، نياز روز افزوني به ايجاد شبكه هاي مبتني بر تكنيك هاي قابل اطمينان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 7725    نویسنده : علیرضا قزوینی
DOC
پروژه نهایی آزادی فرهنگی رشته ادبیات
۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه نهایی آزادی فرهنگی رشته ادبیات


اين نخستين و اصلي‌ترين پرسش پايه‌گذار نوشتار حاضر است كه تلاش براي شرح و بسط و نيز يافتن پاسخي متناسب با آن، بندبند و بخش بخش اين نوشته را شكل مي‌دهد: اهميت آزادی فرهنگی بر چه مبنايي استوار است كه آنرا شايستة تضمين و تامين حقوقي مي‌‌نمايد، چه مبنايي اين آزادي‌ها را به قلمرو جاودان آزاديهاي اساسي وارد مي‌كند و چرا اين آزادی فرهنگی به عنوان مساله‌اي براي نظام حقوق [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / مهر / ۱۳۹۷   بازدید : 7349    نویسنده : علیرضا قزوینی
DOC
صورت موجودی عرضه و تقاضا مستقل رشته حسابداری
۱۷,۰۰۰ تومان

صورت موجودی عرضه و تقاضا مستقل رشته حسابداری


با سيستم هاي كامپيوتري شده، سطح يكنواخت كنترل ـ گاهي اوقات ـ براي تمام آيتم‌هاي به كاربرده مي شود. با اين وجود ـ مديريت كردن عرضه و تقاضا هنوز به تنظيم دارايي ها نياز دارد و مفهوم ABC اغلب در انجام اين كار مفيد است.  نكات كليدي و مهم مديريت موجودي، مسئوليت عمليات هاي مهم است چون بيشتر بر شرايط لازم سرمايه هزينه ها و سرويس مشتري تأثير مي گذارد. اين فصل، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / شهریور / ۱۳۹۷   بازدید : 9033    نویسنده : علیرضا قزوینی
DOC
پروژه اهمیت سفالگری در باستان شناسی رشته هنر
۲,۰۰۰ تومان

پروژه اهمیت سفالگری در باستان شناسی رشته هنر


اصولاً هدف از علم سفالگری شناسائي تمدنهاي باستاني و كهن از طريق كاوشهاي علم ي در محوطه هاي استقراري مي باشد. مشخص كردن نوع معماري و مصالح مورد استفاده در ساخت بناء نوع تدفين موجود در محل، نوع اقتصاد معيشتي، مذهب و آداب و رسوم و بسياري موارد ديگر در نتيجه كاوشهاي باستان شناسي آشكار مي گردد.اما شناخت دوره اي كه اين استقرار در آن دوره صورت گرفته از راههاي گوناگوني [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / شهریور / ۱۳۹۷   بازدید : 9049    نویسنده : امید ابوالحسنی
DOC
رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت رشته جامعه شناسی
۳,۰۰۰ تومان

رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت رشته جامعه شناسی


همراه با رشد شتابان شهر نشيني مسئله تأمين مسكن همواره به عنوان اولين مسئله مهم اقتصادي و اجتماعي در جوامع شهري تبديل شده است . رشد سريع شهرنشيني در كشورها توسعه منابع وامكانات براي پاسخگويي به نياز افراد به سرپناه را تحت فشار قرار داده است در كشورها به دنبال رفع مشكل تأمين مسكن از طرف وزارت مسكن سياستهاي مختلفي اعمال شده است يكي از اين سياستها سياست انبوه سازی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / شهریور / ۱۳۹۷   بازدید : 8566    نویسنده : علیرضا قزوینی
DOC
نمونه پروژه نهایی آب معدنی رشته کشاورزی
۲۹,۰۰۰ تومان

نمونه پروژه نهایی آب معدنی رشته کشاورزی


آب اين ماده حياتي و پراهميت استراتژيك در دنيا نقش بسيار مهمي در شكل‌گيري تمدنها و استمرار آنها داشته است مروري بر سوابق تمدنهائي كه در طول تاريخ شكل گرفته و شكوفا شده‌اند نشانگر اين واقعيت است كه وجود آب معدنی و امكان دسترسي به آن يكي از كليدي‌ترين عوامل فراگيري و استمرار آنها بوده است. جوامع متمدن و توسعه يافته براي تامين نيازهاي خود تاسيسات مهندسي پيشرفته‌اي نيز ايجاد كرده‌اند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / شهریور / ۱۳۹۷   بازدید : 8940    نویسنده : امید ابوالحسنی
DOC
کار وبسایت پروژه رشته کارآموزی
۹,۰۰۰ تومان

کار وبسایت پروژه رشته کارآموزی


شرکت طراحی صفحات وب در زمینی به مساحت 500 متر مربع در شهر یزد احداث گردید که این شرکت به طراحی کار وبسایت با استفاده از نرم افزارهای برنامه نویسی به نام JavaScript و SQL پرداخته و همچنین در این شرکت از نرم افزارهای طراحی به مانند فتوشاپ و فلاش نیز استفاده کرده و به طراحی صفحات وب واقع در HTML و XML و PHP خواهد پرداخت. سرمایه کل این شرکت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / شهریور / ۱۳۹۷   بازدید : 8687    نویسنده : علیرضا قزوینی
DOC
پروژه کار موازی خدمات در فضای ابری رشته حقوق
۹,۰۰۰ تومان

پروژه کار موازی خدمات در فضای ابری رشته حقوق


فضای ابری یکی شده قادر است یک گردش کاری را در چندین فضای ابری خصوصی و عمومی صف آرایی کند.با تهسیل خدمات فضای ابری بیرونی برای اجرای زیر وظایف گردش کار،دارندگان گردش کارخدمات می توانند هزینه ی اجرای گردش کار را کاهش دهند،در حالیکه  با تقاضای اجرایی مواجه می شود،از این رو این خدمات برپایه فضای ابری می تواند هزینه ی موثر تری باشد و اجرای بهتری نسبت موارد داخلی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۱ / شهریور / ۱۳۹۷   بازدید : 8610    نویسنده : علیرضا قزوینی
DOC
چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان پروژه رشته اقتصاد
۹,۰۰۰ تومان

چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان پروژه رشته اقتصاد


آموزش و ارتقاء سطح علمي وكار وكارمند، مخصوصا به صورت تخصصي و كاربردي از اصول بنيادين كار آمد شدن متصديان مشاغل به ويژه مشاغل حساس مي‌باشد. با عنايت به اين اعتقاد وباور است كه اداره ارزشيابي كاركنان بازرسي و رسيدگي به شكايات فرصت را مغتنم شمرده و به هر شكل ممكن براي دستيابي و تحقق امر فوق مساعي خود را بكار مي گيرد تا همكاران گرامي و كارشناسان محترم ارزشيابي [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / شهریور / ۱۳۹۷   بازدید : 8581    نویسنده : علیرضا قزوینی
DOC
ادبیات شفاهی شهراشکذر پروژه رشته ادبیات
۲,۰۰۰ تومان

ادبیات شفاهی شهراشکذر پروژه رشته ادبیات


در این تحقیق به بررسی و پژوهش درمورد ادبیات شفاهی شهراشکذر می پردازیم ابتدا دراین مقدمه به تعاریفی از ادبیات شفاهی وتعدادی ازموضوعات مورد بررسی آن می پردازیم .معادل ادبیات شفاهی درانگلیسی است که درزبان فارسی به فرهنگ عامه ، فرهنگ مردم ، دانش عوام ، فرهنگ توده و ...... ترجمه شده است اولین بار توسط ویلیام جان تانر انگلیسی عنوان شد از نظر وی این واژه ناظر بر پژوهش [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / شهریور / ۱۳۹۷   بازدید : 69    نویسنده : علیرضا قزوینی