no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

تجزیه و تحلیل اثرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ صنایع پتروشیمی | ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

تجزیه و تحلیل اثرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ صنایع پتروشیمی
zip
۱۳۹۷/۰۸/۱۳

تجزیه و تحلیل اثرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ صنایع پتروشیمی


ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻻﯾﻨﺪه و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر از ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور زاد و ﺑﻮم در ﺳﺎل ۱۳۷۰ ۱۳۸۱ داده اﺳﺖ؛ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه و آﻣﺎر ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻘﺴﯿﻢ ISIC ﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺪﻫﺎی دوره ﻗﺒﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ ۱۳۸۱ و ﺳﺎل ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ .

در ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﻓﻌ ﻃﺒﻘﻪ ﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻬﺮان دارد، ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﻣﻮرد ﻃﺒﻘﻪ ﮔﯿﺮد ﺑﻨﺪی ﻗﺮار . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق، ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎص زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ارﺟﺎع ﺷﺪه و ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺼ ﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻟﺤﺎظ آﻻﯾﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﯽ درﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار اﻧﺪ .

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ دارد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺪ ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﺑﻮد و دﻗﯿﻖ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ . (۲۰-۱-۱) ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﻮد را از ﻟﺤﺎظ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﯾﺎد ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد .

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺰﺋﯽ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﯿﺴﺘ ﺑﻨﺪی ﻨﺪ. و رده ﻟﺬا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺎی ، آﻻﯾﻨﺪﮔﯽﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﯾﺎد ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ وﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﯾﺎد و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﻣﮑﺎن ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوریاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﺘﯽ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ در ﯾﮏ رده ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی آورده ﺷﺪه ﻣﯽ ISIC ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺪ ً اﻧﺪ، ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﺑﺎﺷﺪ و ﻪ ﺟﺰﺋﯽ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ، )زﯾﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ ( ﺑﺤﺚ ﻫﻤﺠﻮاری و ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﯽ۱ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺠﺎز در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ را از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻫﻤﺠﻮاری و ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺠﺎز در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ وﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . .ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ١ ، ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﺴﺎس ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ، ﺑﺰرﮔﺮاه و ﺟﺎده ﺟﺎده اﺻﻠﯽ، ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﯿﻖ، رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﯽ و ﻗﻨﺎت داﯾﺮ و . . .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ) ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺒ ۲۴۴ ﺴﻮط در ﺻﻔﺤﺎت و ز ۲۴۵ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ.

زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ زﯾﺴﺖ

– ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ زﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ و اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی ﺷﺪﯾﺪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺷﻬﺮی و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﯽ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﮔﺮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺪ .اﻣﮑﺎن در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ارﺗﻘﺎء ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻫﻢ در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺤﯿﻄﯽ ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺴﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﻮاﺻﻞ ﻻزم از ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﺴﺎس اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺬﮐﻮر، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ، ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی زﯾﺴﺖ ، ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷ ﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﻮرت ا اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ و ﻟﻮﯾﺘﻬﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻘﺮار و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻣﺎده ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد اﺑﺘﺪا اراﺿﯽ ﺳﺎزی و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮔﺮدد آﻧﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ آﻻﯾﻨ ﮐﻪ دارای ﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ رﯾﺨﺘــﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ (رﯾﺨﺘﻪ ۲۳۷۱) ﮔﺮی آﻫﻦ و ﻓــﻮﻻد ﮔــﺮی ﻓﻠﺰات ﻏﯿﺮآﻫﻨﯽ و (۲۷۳۲) ﺗﺰرﯾﻖ ﺳــﺮب (۲۴۲۲) ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع رﻧﮓ و ﺗﯿﻐﻪ وﺑﺘﺎﻧﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ (۱۵۱۴) روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﻃﺮﯾﺴﺎزی و ﺳﺎزی اﺷ ﻧﻤﻮد ﺎره .

ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ ISIC ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﺪت آﻻﯾﻨﺪه و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ۱۵۱۵ ISIC ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﮐﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺸﺘﺎر دام و ﻃﯿﻮر ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻪ ، زا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪی ﻣﺮغ و ﮔﻮﺷﺖ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﻨﺪی آﻻﯾﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻮد ﺗﻮان ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت آﻻﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ .

ﮐ۱۹۱۱ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺑﺎﻏﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﺮم ﺑﺎ ﮐﺪ ﻪ ﭼﺎپ روی ﭼﺮم و ﭼﺮم ﮐﻮﺑﯽ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ اﻧﻮ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ا ع ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺑﺎ ۲۴۲۴ﮐﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دﯾﮕﺮ و ﻧﯿﺰ ﺳﻨﮕﺒﺮی ﻣﯽ ۲۶۹۶ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺪ ﮐﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻓﺮوش را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ در دﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﻨﺪی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﺪت آﻻﯾﻨﺪه ﻗﺮار دارﻧﺪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮی دارﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻗﻄﻌﯽ و ﺻﺤﯿﺤﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺖ،

ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری ﻣﺘﻮﺳـﻄ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

-ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﯾﺎد ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺻﻨﺎﯾﻊ وﺳـﯿﻊ اﺳـﺖ ًﻣﻌﻤﻮﻻ و ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ . آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ واﻗﻊ دراﯾﻦ ﮔـﺮوه ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳـﺎﻣﺎﻧ و ﺪﻫﯽ ، داﺷـﺘﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻻزم از ﻧﻘـﺎط ﺣﺴـﺎس ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ دارای ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﯾﺎد ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺗﻦ، ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو، ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺷﯿﺸﻪ، ﻣﺤﺼﻮﻻ ت ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ و . . .ﻧﻤﻮد اﺷﺎره .

زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

– ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری ﻣﺘﻮﺳـﻄﯽ دارﻧـﺪ، ﺻـﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﯾﺎ واﺳـﻄﻪ ای اﺳـﺖ و ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ را از ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕـﺮ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ات ﺳﻮء زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﻪ ﺑـﺎﻻی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮی و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﻨﺘﺞ از آن، اﺳﺘﻘﺮار آﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد ﻣﮕـﺮ در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺎم ﺑﺮد،

ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻟﺒـﺎس و ﻓـﺮآورده ﻫـﺎی ﮔﻮﺷـﺘﯽ، ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﻮﺷـﺎﺑﻪ ﻫـ ﺎی ﻏﯿﺮاﻟﮑﻠﯽ، ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ، اﺳﺘﺎﻣﭗ و ﭼﺴﺐ، واﮐﺲ، ﻻﺳﺘﯿﮏ و . . .ﻧﻤﻮد اﺷﺎره . در ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﮐـﺪﻫﺎی ﻣﺰﺑـﻮر ﺑـﻪ ، وﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ در اﯾـﻦ دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪی اﺷـﺎره ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻫﻤﺠـﻮاری و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری در ﺣﺪ ﻣﯿﺎﻧﻪ ای را ﺑﺮای ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ اﯾﺠـﺎد ﻧﻤـﻮده اﺳﺖ .

– ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﮐﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺻﻨﺎﯾ ﻊ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺰرﮔ ﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺪوده ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ًﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ . آﻟﻮدﮔﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻨﺪان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑـﺎ اﻧـﺪﮐﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮔﺬاری و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﯾﺎ ﺗﺠﯿﻤﻊ ﻗﺎﺑﻞ رﻓـﻊ اﺳـﺖ . ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﻮء اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮ روی ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺠـﻮاری ﺑﺮﺧـﯽ از واﺣـﺪﻫﺎی اﯾـﻦ ﮔﺮ ، وه ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﺑـﺎ اﺷـﮑﺎﻻﺗﯽ ﻫﻤـﺮاه ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮاﯾﻦ اﺳـﺎس ﺗﺠﻤﯿـﻊ اﯾـﻦ واﺣـﺪﻫﺎ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه .

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻻﯾﻨﺪه

۴ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻻﯾﻨﺪه و ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ واﻗﻌﯿـﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺎ رﮔﺎﻫﻬﺎی آﻻﯾﻨـﺪه و ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر زﯾـﺎد و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﺎ ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ) (۲۰-۱-۱ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره در ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺶ را دارا ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . اﯾـﻦ ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎ ﺷﻤﯿﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻮ، اوﻗﺎف، ﺧﺎک ﺳﻔﯿﺪ، ﻣﺠﯿﺪﯾﻪ و ﺷﯿﺎن ﻣﯽ . ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﺤﺪوده آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﻧﺎ ﺷﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺳﺎزﮔﺎر)زﯾﺎد ( ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ . ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻢ و ( ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻟﺬا ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﯿﺮد ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار .

۱-۲- ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت – ﮐﺎﻟﺒﺪی ۱-۲-۱ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت

● وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﺠﺰا و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ)ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎم
● وﺟﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻼت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺠﺎور ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ) ﺧﺎک ﺳﻔﯿﺪ وﺷﻤﯿﺮان ﻧﻮ(.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ● ﻋﺪم ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺶ ای و ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮﯾﺖ

● ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ)ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺷﻤﺎل ( و ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ اﻟﺒﺮز
ﺑﯽ ● رﺷﺪ روﯾﻪ ﺑﺮﺧﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪون روﯾﮑﺮد ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﮑﺎن ﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺗ اﯾﺠﺎد دﯾﮕﺮ ﺰاﺣﻢ و آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎرآﻣﺪی از ﺳﻮی (
ﻣﻨﻄﻘﻪ ● ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺷﺮق و ﻏﺮب
ﻣﻨﻄﻘﻪ ● روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ .درباره نویسنده

علیرضا قزوینی 15 نوشته در ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


    دیدگاه ها


    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *