no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

طرح تفصیلی منطقه 1 تهران | ایران پروژه بانک فایل های دانشجویی iranporoje.com


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران
pdf
۱۳۹۷/۰۷/۱۶
9 mb
228 صفحه
نوع فایل: pdf
کیفیت: بسیار خوب
قابلیت کپی: ندارد
۸,۰۰۰ تومان
0 فروش
۸,۰۰۰ تومان – خرید

طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران


_ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮدوارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺗﺴﺮی طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران آن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ اﻧﺤـﺮاف ازاﯾﻔـﺎی ﻧﻘـﺶ ﺳـﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﯽ ﺻـﺮف اﺣﺪاث ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺶ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و اﺟﺮای آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺷـﻬﺮی و ﻓﺮاﺷﻬﺮی ) ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ- ﻣﺮﮐﺰﺑـﻮم ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ وﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ی زﯾـﺴﺘﯽ) ﺑـﺎغ وﺣـﺶ ( ﭘﺮدﯾﺴﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺷـﻬﺮی ﻓﺮاﺷـﻬﺮی ﭘـﺲ از ۰ ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺣﻮزه ﺑﻨﺪی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﻮزه ﺷﻤﺎل را در ﭘﯽ داﺷﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اوﻟﯿﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮح از ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺗﯽ ﻣﻨﻄ ﻘـﻪ ) و ﺣـﻮزه ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ( . ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ً در دوره ﻃﺮح ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ درک ﺗﺤﻮﻻت ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻦ دو دوره در ﻃﺮح ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و ﻓﺮاﺷﻬﺮی در ﻫﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﻮزه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت آﺗﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .

بسترسازی های منطقه

طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﻨـﺪ ﻗﺒـﻞ ذﮐـﺮ ﺷـﺪ ﻋﻠﯿـ ﺮﻏﻢ ﻋـﺪم ﺑـﺴﺘﺮﺳﺎزی ﻃـﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺎزو ﮐﺎرﻫﺎو زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘـﻖ اﯾـﺪه ﻫـﺎی ﺧـﻮد ) و ﺣﺘـﯽ ﭘﯿﮕﯿـﺮی اﺟﺮای ﺑﺮﺧﯽ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ( ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺮدن ﻧﻬـﺎده وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮی راﻧﯿﺰ در اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻒ ﻓﺮاﺷﻬﺮی و ﻣﻠﯽ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺑﺪ وش ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ. ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای درﺣﻮزه ﺑﻨـﺪی ﺷـﻤﺎل و ﮐﻠـﯽ ﻧﮕـﺮ ﺑـﻮدن آن ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ، ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎی آن ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑـﻮد اﯾﺠﺎد اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ؛ از اﯾﻨﺮ و ﺑﺠﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫـﺎی ﺑـﺎ

طرح تفصیلی منطقه 1 تهران

اﻟﮕﻮی طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺳﻨﺎد

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه، ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ و ﺑـﺪون ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﺒﻠـﯽ و ﭘـﺬﯾﺮش ، ۰ ﺑﺮﺧﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮدﻫﺮ ﭘﺎره ﺣﻮزه وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺸﺎت واﻗﻌﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ وﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻬﺎﺋﯽ اﻟﮕﻮﺗﻮزﯾﻊ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎو وﻇـﺎﯾ ﻒ ﺑـﺴﯿﺎری از آﺷـﻔﺘﮕﯽ ﻫـﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ راﺑﺮﻃـﺮف ﻣـﯽ ﮐـﺮد. در ﻫـﺮ ﺣـﺎل ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﮔﯿـﺮی ﻋﻨﺎﺻـﺮﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻗـﻮی در اداﻣـﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ وﺗﻮﻟـﺪ ﻧﻘـﺶ ﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎﯾـﺪﮔﻔﺖ ﻣﺎﻣﻮرﯾـﺖ آﺗـﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ دو ﺑﻨـﻮﻋﯽ ﺗـﺪاوم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺳﺖ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻬﺮی و ﻓﺮاﺷﻬﺮی . _ﺷﻨﺎﺳﺎ ۲_۳_۱ ﯾﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﺎی ﺑﺪﯾﻞ ﻧﻘﺶ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱_۳_۲_۱_ ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ : ۰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ دو اﻣﮑﺎن ﺗﺼﻮر دو ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ آورد ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه اﯾﻦ دو ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز در ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﺷﻬﺮ و ﻧﺤﻮه ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ۰ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﺗﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﺑـﺴﯿﺎری از اﻫـﺪاف و اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻮق ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ

تدوین چشم انداز در طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻧﺨﺴﺖ ارﺗﻘﺎء ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﺮاﻏﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺼﻮر ﺷ ۰ ﺪه اﺳـﺖ در اﯾـﻦ ﭼـﺸﻢ اﻧـﺪاز ﻣﻨﻄﻘـﻪ دو ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻗﻄـﺐ ﺳـﮑﻮﻧﺘﯽ، ۰ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد ارﺗﻘﺎء اﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ﮐﻨﺎر ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺗﺎﺳﯿـﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ۰ﮔﯿـﺮد در اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨ ﻄﻘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻫـﺎی ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز در ۶۵۰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ۸۰۰ ﻫﺰار ﻧﻔﺮو ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ۱۳۹۰ ﻫﺰار ﻧﻔﺮدر اﻓﻖ ۰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ در اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﺛﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻋﺒﻮری ﺑﺮ طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺟـﺪا ﮔـﺸﺘﻪ و ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺮو از ﺣﺠﻢ ﺳﻔﺮﻫﺎی اﻧﺠﺎم ۰ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳـﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘـﻪ وﮐـﺎﻫﺶ ۰ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻓﺸﺮده ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ و روﺳﺘﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺠﺮﺷ ۰ ﺪه وﺷﻬﺮوﻧﺪان ازﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﻓﺮاﺷﻬﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺜﺒﯿـﺖ و ﮐـﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ . اراﺿﯽ وﺳﯿﻊ و ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮدﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﻮح اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗـﺮاﮐﻢ و ﺗﻌـﺪاد ﻃﺒﻘـﺎت و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿـﺖ

تراکم جمعیت و سکونت

ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ وﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎاﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎ اﻧ ﻘﺒﺎﺿـﯽ ﺣﺘـﯽ اﻟﻤﻘـﺪور از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد . وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری درﺷـﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ۰ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻤﯽ در اﯾﻦ راه ﺑﺎ ﯾﺪ ﺻﺮف ﻧﻤﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ۱_۳_۲_۳_ ﭼﺸﻢ اﻧـﺪازدوم ﺑـﻪ ارﺗﻘـﺎء ﻧﻘـﺶ ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ ﻋـﺎﻟﯽ وﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﻣﻨﻄﻘـﻪ درﺳﻄﺢ ۰ ﺷﻬﺮﺗﻮﺟﻪ دارد اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ د رﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺧـﺪﻣﺎت رﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﻮﺟﻮد در راﺳﺘﺎی اﺣﺪاث ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎﻧﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷـﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺬﯾﺮای ، و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺷﻬﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫـﺎی ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ ۰ در ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎی ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺮاﻫﯽ و ﻋﺒﻮر ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو از ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘ ، ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧﯽ ۰ ﻘﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ذﮐﺮﺷﺪارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﭘﺎﯾﺪار درﻣﻨﻄﻘﻪ دراﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧـﺪاز ۰ ﻧﯿﺰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﺪه وﺳﺎﺧﺘﺎرﺟﺪﯾﺪی در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ

توسعه گردشگری منطقه

ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز دوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ارﺗﻘـﺎء ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ و اﻧﺘﻈـﺎم ﺗﺮاﮐﻤـﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳـﺖ . ﻫـﺪاﯾﺖ ﻧﯿـﺮو ﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬار ﺑـﻪ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ در اﺣـﺪاث و اﯾﺠـﺎد ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ) ﮐﻪ ﺑﺎ ارزش ﻫﺎی اﻓﺰوده ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮی رو ﺑـﺮو ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد ( ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﻣـﺴﮑﻦ ) ﮐﺎﻻﯾﯽ (ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﮐﺎﻫﺶ داده، ﺷﺪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻨﻔﻊ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ . اﯾﻔﺎی وﺿﺎﯾﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ وﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑـﺴﺘﮕﯽ دارد . در ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ارزش ﻫﺎی زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤ ، اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺣﻀﻮر ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ ، ﺎن . و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی اﺷﺘﻌﺎل وﮐﺎرﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻣﻘﯿﺎس ﺷﻬﺮی و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎزو ﺳـﺒﺰ اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد و ارﺗﻘـﺎء ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯿﮕﺮدد . اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒ ﺰ و رود دره ﻫـﺎ ﺑﺪون اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ اﻗﺪام ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . از اﯾﻨﺮو ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ دارای ﭘﯿﻮﻧﺪ دروﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫـﺎی ﻋـﺎﻟﯽ ﺷـﻬﺮی و ﻓﺮاﺷﻬﺮی اﺳﺖ .  اﻧﺘﺨﺎب ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ، ﻣﻨـﺎﺑﻊ، ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﺮ

طرح تفصیلی منطقه 1 تهران

شریانات اصلی منطقه

ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻠﯽ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ ـ ﮔﺮدﺷـﮕﺮی و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ـ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻓﺼﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﺎی ﺑﺪﯾﻞ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﻫﺮ ۰ ﮔﺮﻓﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ۰ ﯾﮏ از ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ـﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨــﺪه آن را، ـﮏ ازﭼــﺸﻢ اﻧــﺪازﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎﯾﯽ درﺑﺮداردﮐــﻪ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺗـ اﻟــﻒ ـ ﺗﺤﻘــﻖ ﻫــﺮ ﯾـ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨـﺶ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﻣـﺸﺎرﮐﺘﻬﺎی ﻣﺮدﻣـﯽ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ، ﮔﺬارﯾﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ۰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻗﻮ ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻼن ﻣﻘﯿﺎس در طرح تفصیلی تهران ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟـﺪی رو ﺑـﻪ رو ۰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺳﺮﺷﺎر اﺣﺪاث ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷـﻬﺮو ﺷـﻬﺮداری ۰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿ ﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮاﯾـﺸﺎت

سرمایه گذاری در منطقه

ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬاری در ﻣﻨﻄﻘـﻪﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ درآﻣﺪ آن ﺑﺮای ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ اﻧﺪازه درآﻣـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬـﺎی ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ ۰ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮی ﭼﻮن ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ و ﻓﺮاﻣﻠـﯽ و ﺑـﺮای رﻗﺎﺑﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻫﻤﯿ ﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ دارد. اﺳﺘﻔﺎده ار ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺗﻮاﻧﻬﺎ ی ﭘـﺎره ﺷـﻬﺮ در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺼﻮص در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬارﯾﻬﺎی اﺳﺎﺳـﯽ و ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ) ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾـﺎ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ( اﺳﺖ .اﻫ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز دوم ﻧﻤﻮد ﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ . در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ً ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ ﭘﺎﯾﺪاردرﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺮدارد ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ۰ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫـﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ۰ ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد
ب ـ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻋﻤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ در طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران را ﺷﺎﻫﺪ ۰ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﻮد در ﭼـﺸﻢ اﻧـﺪاز ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ ـ ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺛﺎﺑـﺖ و در ﭼـﺸﻢ اﻧـﺪاز ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾـﮏ ﺗﺒﻌـﺎت ﺧـﺎص ۰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﺎرﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ وازدﺣـﺎم درﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ۰ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ وﯾ ۳ ﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻨﺎﻃﻖ ۵ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﻬﯿـﺪات ﻻزم ﺑـﺮای آن در ﻧﻈـﺮ ۰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد

سند چشم انداز منطقه

اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻌﺎت دﯾﮕﺮی در ﺑﺮ دارد ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺳـﻔﺮﻫﺎی اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه در ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧـﺪﻣﺎت و ﺗﺎﺳﯿـﺴﺎت ﺟﻤﻌﯿـﺖ ، و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ) ﻓﺎﺿﻼب و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ( ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ ﭘﺎﯾﺪار درﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿـﺸﺘﺮ رو ﺑـﻪ رو ۰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ
ج ـ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎدﻻﻧﻪ و در دﺳﺘﺮس ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻌﯿﺎرﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣـﻮرد ۰ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ذﮐـﺮ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺳـﺎﮐﻦ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ۰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﻪ وﯾـﮋه در ﺑﺨـﺶ ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آن در ﻫﺮ دو ﭼـﺸﻢ اﻧـﺪا ز ﻣـﺸﺘﺮک طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ۱_۳_۳_۲_ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻤﮑﻦ ۰ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻊ ﻣﻤﮑﻦ را در اداﻣﻪ روﻧﺪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤـﻮد ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮﯾﻬـﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻼن ﻣﻘﯿﺎس در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪون ﭘﯿﺮوی از ﻧﻈﻤﯽ ﺧـﺎص و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘﺮاﮐﻨـﺪه درﻣﯿﺎن

ریزدانگی ها

ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ۰ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﺟﺪی رو ﺑـﻪ رو ﺧﻮاﻫـﺪ ﺳـﺎﺧﺖ ً ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ازدﺣﺎم آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻋﺒﻮری از ﺗﺮاﻓﯿـﮏ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ، ﻣﺤﻠﯽ ۰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ درروﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ۰ ﻓﺸﺮده ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﺎﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ رو ﺑﻪ رو اﺳـﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دو ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺮاﮐﻢ و ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ درﺷﺮاﯾﻂ طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران اﺳﺘﻔ ﺎده ﻣﻄﻠﻮب از ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻧﻮع دوم و ﻫـﺪاﯾﺖ و اﺻـﻼح ﮔﺮاﯾـﺸﺎت ۰ ﻧﻮع اول ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮی – ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ . ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮاﯾـﺸﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﮔﺬاری در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺼﺎوﯾﺮی آرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺷﻬﺮی ﭼﻮن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ارﺗﻘـﺎء ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎی ﮐﻨـﻮﻧﯽ ) ﻫـﻮای ﭘـﺎک ﻓـﻀﺎی ﺳـﺒﺰ ﮔـﺴﺘﺮده و ﻓـﻀﺎﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤــﯽ – ﺗــﺮاﮐﻢ ﺑﻬﯿﻨــﻪ ﺟﻤﻌﯿــﺖ وﺳــﮑﻮﻧﺖ ؛و اﻧﺠــﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬــﺎ ﺷﺎﯾــﺴﺘﻪ ﯾــﮏ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ، ﮔﺮدﺷــﮕﺮی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺳﺖ ۰ ﻧﺸﯿﻦ و ﻋﻀﻮی از ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﻠﯽ ۱_۳_۳_۳_ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز در ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ از آ ن ﯾﺎد ﺷـﺪ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه ۰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه

توسعه ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ واﺻـﻮل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼـﺸﻢ اﻧـﺪازی ﻣﻄﻠـﻮب آﯾﻨﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی اﻧ ﺠﺎم ﺷـﺪه و ﻟﺤـﺎظ ﻣﻌﯿـﺎر ﺑـﺴﯿﺎر ﭘـﺮ اﻫﻤﯿـﺖ ۰ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ۱_۳_۳_۴_ ۲ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ذﯾﺮﺑﻂ ﻧﻬﺎد ﺗﻬﯿـﻪ ﻃـﺮح ﺟـﺎﻣﻊ و طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران ﺿﻤﻦ ﺗﺎ ﺋﯿﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾـﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯿﻦ ﻣـﺸﺎور ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت ﺑﯿـﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎت ﺿﺮوری اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ۲ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی درطرح تفصیلی منطقه ۱ تهران ﺑﺪﻻﯾﻞ ﻣﺤﺘﻠﻒ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ: – ﻣ ۱ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﻗﺪﯾﻤﯽ ﻮﺿﻮع در ﻣﻨﻄقهتصاویر پیش نمایش


طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران-1

درباره نویسنده

امید ابوالحسنی 47 نوشته در ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *