no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

طرح تفصیلی منطقه 11 تهران | ایران پروژه بانک فایل های دانشجویی iranporoje.com


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران
pdf
۱۳۹۷/۰۷/۲۳
11 mb
110 صفحه
نوع فایل: pdf
کیفیت: بسیار خوب
قابلیت کپی: دارد
۸,۰۰۰ تومان
0 فروش
۸,۰۰۰ تومان – خرید

طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران


همینطور که در طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻬﺮان می بینید ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﻛﺸـﻮرﻣﺎن وﺑﺴﻴﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن) ﺗﺎ ﺳﻪ دﻫﻪ ﭘﻴﺶ ( ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﺎﻟﺒـﺪی و ﻛﺎرﻛﺮدی رو ﺑﻪ زوال رﻓﺘﻪ اﺳـﺖ . اﻳـﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﺷﻬﺮﺳـﺎزی ﻣﺪرﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﻮد ه اﺳﺖ ﻛﻪ از اواﻳﻞ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﻼدی، ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘـﺲ از ﺟﻨـﮓ ﺟﻬــﺎﻧﻲ دوم و ﻫﻤــﺮاه ﺑـﺎ ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﻣﻜﺎﻧــﺎت ﺟﺎﺑـﻪ ـﻪ ﺟــﺎﻳﻲ ﺑـ ﺣﻮﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﻣﺘﺮوک ﮔﺬاردن ﻣﺮاﻛﺰ ﻗـﺪﻳﻤﻲ داﻣـﻦ زد .

تاریخچه

در رﺑﻊ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ طرح تفصیلی تهران ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫ ﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ اﻣﺘﻴـﺎزات ﺗﺠﺪﻳـﺪﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮاﻛــﺰ ﺗــﺎرﻳﺨﻲ را ﺑــﻪ اﺛﺒــﺎت رﺳــﺎﻧﺪه ﮔــﺮاﻳﺶ و ﻫــﺎﻳﻲ ﺑــﺎ ﻋﻨﻮان (urban restoration) ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻣﺮﻣﺖ ﺷﻬﺮی ﺗﺠﺪﻳـﺪ (restructuring) ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺑﺎززﻧﺪه (revitalization)ﺳـﺎزی در ﻋﺮﺻﻪ داﻧﺶ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘ ﻪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺗﺤﻮل ﺷـﮕﺮف ﻛﺎﻟﺒﺪی و اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ از ﻟﻨـﺪن، ﭘـﺎرﻳﺲ، ﺑـﺮﻟﻴﻦ ﺗـﺎ ﺑﺎرﺳﻠﻮن و ﮔﻼﺳﻜﻮ و ﺣﺘﻲ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻴﺮوت و ﺑﻮد اﺳﺖ

مراکز تاریخی منطقه

اﻳـﻦﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺳـﺨﻦ از اﺣﻴـﺎی ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻲ رود، اﻣﺎ اﻗـﺪاﻣﺎت و ﻣـﺪاﺧﻼت ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ای ﻨﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﺣﻴـﺎت ُ ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻛ را در آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻧﻴﺎورده اﺳﺖ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻤﻌﻲ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان اﺳـﺖ و زوال آن ﺣﻴﺎت ﻣﺪﻧﻲ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪا ن را ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اﻓﺰون ﺑـﺮ آن ﻣﺮﻛـﺰ ﺷﻬﺮ ﻋﻨﺼﺮی ﭘﻴﺸﮕﺎم در ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻘـﺶ ﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﻛﻼن ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت آن ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻬﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ، زﻳـﺮا ﻣﺮﻛـﺰ از ﻳـﻚ ﺳـﻮ ﺑﻘﺎﻳـﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را در ﺧﻮد دارد و، از ﺳﻮی دﻳﮕـﺮ، از اﻣﺘﻴـﺎز طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران وﺟﻮد ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﺨـﺘﻠﻂ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛﻮﺗـﺎه ﻛـﺮدن ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻛـﺎر و زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺢ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻫـﺎی آﻣـﺎده ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳﺖ و اﺣﻴﺎ ﻧﻜﺮدن آن ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و آﺷﻔﺘﮕﻲ و ﻧﺎﻛﺎراﻳﻲ ﻛـﺎرﻛﺮدی در ﻛﻞ ﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺷﻮد، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺗﻬﺮان ﺷﺎﻫﺪ آن . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻬﺮا ن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺗﻬـﺮان ﺑﺰرگ را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻳـﻚ ﻧﻈـﺎم ﭼﻨـﺪ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﻛﻼن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﻮد و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻘﻴـﺎس ﺷـﻬﺮی و ﻓﺮاﺷـﻬﺮی و ﺷـﺒﻜﻪ ﻓﻀـﺎﻫﺎی ﻋﻤـﻮﻣﻲ

طرح تفصیلی منطقه 11 تهران

حمل نقل همگانی در طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران

ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻳﺎدﻣﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺻﻠﻲ در آن اﺳﺘﻘﺮار ﻳ ﺎﺑﻨﺪ . ﻣﺮﻛـﺰ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ زﻧﺪه و ﻓﻌﺎل و ﻣﺤﺮک اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن ﺷـﻬﺮی ﺑﺎﺷـﺪ،در طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدی را در ﺧـﻮد ﺟـﺎی دﻫﺪ، در ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺧـﻮد، ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ ﻋﺮﺻـﻪ ﻣﺸـﺘﺮک ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ و دارای ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻫـﻮﻳﺘﻲ ﺷـﺎﺧﺺ راﻋﺮﺿﻪ دارد ﺗﺎ ﺟﺎذ ب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺪﻧﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد و دﻳﮕـﺮ ﮔﺮدﺷـﮕﺮان داﺧﻠـﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ از ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ وﺳـﺎﻳﻞ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و دارای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﻄﻠـﻮب و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺎده . ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺳﺮزﻧﺪه ای ﺑﺮای ﺗﻬﺮان ﺑـﺰرگ،

چشم انداز

ﺗﻌﺮﻳﻒ دوﺑﺎره ای از ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪی ﻛﻼن ﺷـﻬﺮ ﺑـﺎ ﻣﺮﻛـﺰ ﻗـﺪﻳﻤﻲ آن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺪاوم و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻜﻲ ﺑـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺗـﺎرﻳﺨﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ آورد و در ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻛـﺎﻧﻮن ﻫـﺎی ﻓﻌـﺎﻟﻴﺘﻲ ﺷـﻬﺮ، ﻧﻘـﺶ آن را در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛـﻼن ﺷـﻬﺮ ﭘﺎﻳﺘﺨـﺖ ﺗﻌ ﺮﻳـﻒ ﻛﻨـﺪ . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮورت دارد ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻣﺒﺮم ﺑﻮدن اﻣﺮ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن در ﻃﺮح ﻓﺮادﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮد، ﻗﺎﻧﻮن و ﺿﻮاﺑﻂ وﻳﮋه ای ﭼـﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان آن ﺗﺪوﻳﻦ ﮔـﺮدد، زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎیﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ، ﮔﺬاران و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺮاﻫﻢ آﻳـﺪ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫ ﺎی وﻳﮋه طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران از ﺳﻄﺢ اﺳﻨﺎد راﻳﺞ ﺗﻮﺳﻌﻪو ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲ رود، ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﻬـﺮانﺑﻪ ﻋﻨﻮ ان ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮک ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻼن ﺷـﻬﺮ ﻣـﻮ رد ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼن ﺷﻬﺮ و ﺣﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﻴﺮد ﻣﻠﻲ ﻗﺮار . روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻬﻴﻪ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻬـﺮان ﺑـﺎ روﻳﻜﺮدی ﻛﻪ از آن ﻳﺎد ﺷﺪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ

هدف گذاری در منطقه

ﻫﺪف ﮔﺬاری اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران در ﻣﻘﺎم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻛﻼن ﺗﻬﺮان؛ ﺷﻬﺮ – ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم ﻣ ﻨـﺪ و ﭼﻨـﺪوﺟﻬﻲ از زﻣﻴﻨـﻪ ﻛﺎﻟﺒـﺪی) ﻣﺮﻛـﺰﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻬﺮان( ) اﺑـﺰار ﺗﻮﺳـﻌﻪ ، ﻧﻘـﺪ ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪی ﻃـﺮح ﻫـﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ( و ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﻛـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
ﻫﻤﭙﻴﻮﻧﺪی ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸـﻜﻼت ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﻲ؛

طرح تفصیلی منطقه 11 تهراننرخ رشد

دﻗﻴﻖ ﺳﺎزی ﻫﺪف ﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ درﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧ ﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻫﻤﻜـﺎری ﺑـﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮی در طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻮل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻼن ﺗﻬﺮان؛ ﺷﻬﺮ – ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮی ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺘﻜـﻲ ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻬﺎﻧﻲ و داﺧﻠﻲ و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ در ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻼن ﺷﻬﺮ؛ – ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﻣﻮﺿـﻌﻲ و ﻣﻮﺿـﻮﻋﻲ ﻫﻤﭙﻴﻮﻧـﺪ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎ ﺧﺘﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻬﺮان ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘـﺶ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮی از وﻇﺎﻳﻒ ﻃﺮح ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰً ﻫﺎی ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.در ﺗﺪاوم اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻫﺎی وﻳﮋه ﺑـﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻮرﻳﺖ ﻫﺎ و اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮادﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺧﺘﻴ ﺎرات و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧـﺎص ﺿﺮورت دارد.اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ـ : ۳ ﺟﺪول ۱۳۵۹) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻴﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ (۱۳۸۱ ﺗﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎل۱۲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ) در ﻣﺤﺪوده ۱۳۷۵(ﻧﺮخ رﺷﺪ * رﺷﺪ ۶ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺮخ۱۲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ) در ﻣﺤﺪوده ۱۳۸۳(ﻧﺮخ رﺷ۱۳۷۵ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ۱۲ ا۱۳ ﺟﺪا و ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪﻓـﺰوده ﺷـﺪ وﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪافﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎرﻳﺨﻲ، در ﺳﺎلﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺣﻴـﻪﺑـﻪ۱۲ ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ۳/۱۵ ۳۳ ودرﺻﺪ اﺳﺖ.ﻋﻤﺪه ۱ ﺳﻄﺢ دارد ای از اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﻲ اﺧﺘﺼﺎص .

طرح های فرادست در طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران

وﻳﮋﮔﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺻﻠﻲ در ﻣﻴﺎن ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ۲۳/۳) ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن درﺻﺪ ( ﺻـﻨﻌﺘﮕﺮان و ، ۲۱/۱) ﻛﺎرﻛﻨﺎن درﺻﺪ( ۱۱/۳) ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، درﺻﺪ( ﻛﺎرﻣﻨـﺪان، ۷/۵) اﻣﻮر اداری و دﻓﺘـﺮی درﺻـﺪ( ﻣﺘﺼـﺪﻳﺎن ﻣﺎﺷـﻴﻦ ، آﻻت و ـﺪ ۷/۴) راﻧﻨـــﺪﮔﺎن درﺻــ( ـﺪ ۷/۳) ﻛـــﺎرﮔﺮان ﺳـــﺎده در طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ۵/۶) ﻫﺎ و دﺳﺘﻴﺎران درﺻﺪ( ۳) ﻣﺪﻳﺮان و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ، درﺻﺪ( ۱۳/۴) اﻇﻬﺎر ﻧﺸﺪه ، درﺻـﺪ ( اﺳـﺖ . ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ، ۶۵ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر در اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ) ﺑـﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻬـﺎرت ﭘـﺎﻳﻴﻦ ( ﻣﺸـﻐﻮل ﻫﺴـﺘﻨﺪ ۱۴/۳ و ﺗﻨﻬـﺎ درﺻـﺪ ﺷﺎﻏﻼن در ﺳﻄﻮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ . – ۱۳۷۵ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻳـﻚ ﻧﻔـﺮه ، ۴/۱۴ ۱۵/۴ درﺻﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ۸۹/۲ درﺻﺪ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺎﺳـﻮادی ۲۱۶ درﺻﺪ، و ﻣﺘﻮﺳﻂ در آﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ۲(۱۳۷۸) ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. – ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ۱۳۷۵ﺳﺎل اﻟﮕﻮی اﺷﺘﻐﺎل ﺳـﺎﻛﻨﺎن ، ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺑﺨﺶ ۶۸/۷ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت و ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ ۲۷/۶ و ﺑﻮده .

تراکم جمعیتی منطقه ۱۱ تهران

ﻧﺘﻴﺠﻪ طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران ـ – رﺷﺪ ۱۳۵۹ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ۱۳۷۵ ﺗﺎ ﻛﺎﻫﻨﺪه) ﺑـ ﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺳﺎل ۲/۵ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ درﺻﺪ در ( و از آن ﺳﺎل ﺗـﺎ اﻣـﺮوز ﻓﺰاﻳﻨﺪه ) ﺳﺎل ۲/۸ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ درﺻﺪ در (اﺳﺖ ﺑﻮده . – ﮔﺮﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺻﻴﻞ و ﻛﺜﺮت ﻣﻬﺎﺟﺮا ن و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺗﻚ ﻧﻔـﺮه ﺣﺎﻛﻲ از ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاری و ﻋﺪم ﺗﻌﻠـﻖ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺳـﺎﻛﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺳﺖ. – ﺳﻬﻢ اﻧﺪک ﺷﺎﻏﻼ ن در ﺳﻄﻮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ)ﻛ ﻤﺘـﺮ از ـﻚ ﻫﻔــﺘﻢ ﻳـ ( ـﺎﻻی ﻛﺎرﻛﻨــﺎن ﺧــﺪﻣﺎت ﻓﺮوﺷــﻨﺪﮔﺎن، و ﺳــﻬﻢ ﺑـ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻛﻮﭼـﻚ و ﻛـﺎرﮔﺮان ﺳـﺎده، ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻟﮕـﻮی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. – ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮔﺮدش ﭘـﻮل ﻓـﺮاوان در ﺳـﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ) ﺑـﺎزار و( …
، ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺣﺎﻛﻲ از ﻓﻘﺮ ﻧﺴﺒﻲ آﻧﻬﺎا ﺳﺖ. . ۲ .۱۳۸۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان

تراکم تجاری منطقه

تراکم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫ ﺎی ﺗﺠﺎری و ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در ﻣﺤـﺪوده ﻣﻨﻄﻘـﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳـﺎﻛﻦ ۰۰۰ ( )ﺷﺐ ،۲۷۰ ﻧﻔﺮ ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚﭼﻬﺎر م آناﺳﺖ. – ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب)اﻟﮕﻮی ( اﺷﺘﻐﺎل، ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻣ ﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻣﻌﺘﺎدان و ﺑﺰه ﻛﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری اﺳﺖ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری را وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪه . طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران ﻫﻜﺘــﺎر۱۶۰۰) ۱۲ ﻣﺤــﺪوده ﻣﻨﻄﻘــﻪ ( ۲/۴ﻣﻌــﺎدل درﺻــﺪ ۵۲۹) ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮ و ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ ﺗﻬﺮان ﺑـﺰرگ ۶۶ و ﻫﻜﺘـﺎر ( اﺳﺖ . ) ۱۳۸۱ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﺳـﺎل ۴۴۳ ( ﺑـﺮآورد ،۲۷۱ ﻧﻔـﺮ ۳/۸۶) ﺟﻤﻌﻴﺖ داﺷﺖ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻬﺮان .( ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ۱۳۵۹ﻫـﺎی ۱۳۷۵ و ۶/۳۱ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ۳/۴ و درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ . ۱۲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗـﺎ ﻛﺎﻫﻨﺪه ۱۳۷۵ ﺑـﻮده و در ﺳـﺎل ﻫـﺎی اﺧﻴـﺮ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ روﻧـﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ اﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده . – ـﻲ وﻳﮋﮔـ ﻫــﺎی ﻋﻤــﺪه ﻓــﻮق ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮ ﻋــﺪم ﺗﻌــﺎدل ﺟﻤﻌﻴﺘــﻲ و اﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳـﺖ و ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺳﺎﻛﻦ و ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺿﺮورت ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ.

نرخ بیکاری

در طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻏﻼن در ﻛﺎرﮔـﺎه ۱۲ ﻫـﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ ۱۳۷۳ در ﺳـﺎل ۲۵۲۲۶۴ ﺑﺮاﺑﺮ ۱۳۷۵ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ، ﺣـﺎل آﻧﻜـﻪ در ﺳـﺎل ۵۲۱۹۸ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧ ﻔـﺮ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه ۱۲ اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ،۸۳/۴ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﺎﻏﻼن ﺳـﺎﻛﻦ ﺧـﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻲ دارد . ۳ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ،۱/۱ ﺑﺮاﺑـﺮ، در ۶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،۶/۳ ۷ ﺑﺮاﺑﺮ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ۱/۱، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده . – ـﻚ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ زﻣــﻴﻦ در ﺳــﺎل ۱۳۸۱ ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤــﺖ ﻳـ در، ۱۲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،۳۸۵۵ ۳ ﻫﺰار رﻳﺎل و در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ،۶ ۷ و ﺗ ﻬـﺮان ۸۱۶۴ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ،۶۹۳۱ ۵۵۰۶ و ﻫـﺰار رﻳـﺎل ﺑـﻮده اﺳـﺖ . ۱۲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ وﺟـﻮد ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻛـﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺷـﻬﺮ ارزش زﻣﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ ﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار داﺷﺘﻪ . – ۱۲ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠـﺎری در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ۰/۵ ﺑﺮاﺑﺮ ۵۸ و ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ

 تصاویر پیش نمایش


طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۱ تهران-1

درباره نویسنده

امید ابوالحسنی 47 نوشته در ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *