no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

طرح تفصیلی منطقه 12 تهران | ایران پروژه بانک فایل های دانشجویی iranporoje.com


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران
pdf
۱۳۹۷/۰۷/۲۴
11 mb
110 صفحه
نوع فایل: pdf
کیفیت: بسیار خوب
قابلیت کپی: دارد
۸,۰۰۰ تومان
0 فروش
۸,۰۰۰ تومان – خرید

طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران


ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻏﻼن در ﻛﺎرﮔـﺎه ۱۲ ﻫـﺎی ﻣﻨﻄﻘـﻪ ۱۳۷۳ در ﺳـﺎل ۲۵۲۲۶۴ ﺑﺮاﺑﺮ ۱۳۷۵ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ، ﺣـﺎل آﻧﻜـﻪ در طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران ﺳـﺎل ۵۲۱۹۸ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧ ﻔـﺮ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه ۱۲ اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ،۸۳/۴ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﺎﻏﻼن ﺳـﺎﻛﻦ ﺧـﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻲ دارد . ۳ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ،۱/۱ ﺑﺮاﺑـﺮ، در ۶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،۶/۳ ۷ ﺑﺮاﺑﺮ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ۱/۱، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده . – ـﻚ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ زﻣــﻴﻦ در ﺳــﺎل ۱۳۸۱ ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤــﺖ ﻳـ  در طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران ،۳۸۵۵ ۳ ﻫﺰار رﻳﺎل و در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ،۶ ۷ و ﺗ ﻬـﺮان ۸۱۶۴ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ،۶۹۳۱ ۵۵۰۶ و ﻫـﺰار رﻳـﺎل ﺑـﻮده اﺳـﺖ . ۱۲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ وﺟـﻮد ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻛـﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺷـﻬﺮ ارزش زﻣﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ ﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار داﺷﺘﻪ . ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  طرح تفصیلی تهران ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠـﺎری در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ۰/۵ ﺑﺮاﺑﺮ ۵۸ و ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.

طرح تفصیلی منطقه 12 تهران

تراکم اقتصادی منطقه ۱۲ تهران

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ – ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻛﺎرﮔـﺎه ﻫـﺎی ﺗﻬـﺮان در طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ . ﺳﻬﻢ واﺣﺪﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﺠﺎری ـ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ . ﻟـﻴﻜﻦ، ﻛﻴﻔﻴـﺖ آن ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ وﺳـﻌﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑـﺪ و واﺣـ ﺪﻫﺎی ﺗﺠـﺎری و ﺗﻮﻟﻴـﺪی ﺑﺮﺗـﺮ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮدﻧﺪ. طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران ﺳﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺒﺎرداری در ﻳﻚ دﻫـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻧـﺪﻛﻲ ﻛـﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ . اﻳـﻦ روﻧـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﺸـﻮﻳﻖ ﺷـﻮد و ﺗـﺪاوم ﻳﺎﺑـﺪ و اﻧﺒﺎرﻫﺎی وﺳﻴﻊ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻟﺒـﺪی ﺑﺎﻓـﺖ اﻓﺰوده ﻳﺎﺑﻨﺪ اﻧﺪ، ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻧﺘﻘﺎل طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اداری ﻧ ﻴـﺰ در ﻳـﻚ دﻫـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ روﻧـﺪ ﻛﺎﻫﺸـﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ . اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﺘﺎدی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ ﻧﻴﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑـﻪ ﺧﺎرج ) ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ (ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ اﻧﺪ . اﻳﻦ روﻧ ﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻌﻜﻮس ﮔﺮدد.

مراکز تاریخی

ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻜـﻮﻣﺘﻲ و اداری دوﻟﺘـﻲ و ﻧﻴـﺰ دﻓﺎﺗﺮ ﻛﺎر ﺑﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺟﺬب در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﺎل از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و از ُ ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ا ﻓﺖ ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺷﺄن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺘﺤﻮل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺷـﺎﻏﻼن در ﺳـﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﻧﻴـﺮوی ﺷـﺎﻏﻞ ـﻚ ﻧﺴــﺒﺖ ـﺖ ۵ ﺳــﺎﻛﻦ در ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺣــﺎﻛﻲ از ﻳـ ﺑﺮاﺑــﺮی اﺳـ . ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ، اﺳﻜﺎن ﺷﺎﻏﻼ ن در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺤـﻞ ﻛـﺎر و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺷﻬﺮی را ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺳـﺒﺐ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ و ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪی ﺑﺎﻓﺖ، از ﻳﻚ ﺳﻮ، و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻛـﻼن ﺷﻬﺮ، از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ، ﺑ ﻪﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ ارزﺷﻬﺎی ﻣﺮﻛﺰ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد . اﻋﻤﺎل ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﺿﺮورت دارد.

پهنه بندی های منطقه

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲ) ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﺣﺮﻛﺖ و ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت ﺷﻬﺮی( – ﺷﺒﻜﻪ راﻫﻬﺎ و اﻟﮕﻮی ﺣﺮﻛﺖ در ﺗﻬﺮان ﺷﻌﺎﻋﻲ اﺳﺖ و از اﻳﻦ  رو طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران ﺳﻬﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺟﺬب ﺳﻔﺮﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑـﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ . ۱۸۶۵ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﺑﻮس روزاﻧـﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮدد ﻣﻲ ۱۴۳۱ ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ از آن ﻣﻴـﺎن دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﻘﺼ ۵۲ﺪی، ﻫﺴﺘﻨﺪ ۳۸۲ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺒﻮری و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮزی . – ﺑﺎ وﺟﻮد واﻗﻊ ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﺗﺮاﻓﻴـﻚ، ۱۳۸۲ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻫﻤﺴﻨﮓ ﺳـﻮاری ، ۱۲ ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ اوج ﺻـﺒﺢ ﺑ ﺮاﺑـﺮ ۵۵۳۱ ۵۰۷۹) وﺳــﻴﻠﻪ ۴۵۲ دﺳــﺘﮕﺎه دارای ﻣﺠــﻮز ﺗــﺮدد و دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز ( ۱۱/۵ و ﺳﻬﻢ آن از ﻛﻞ ﺗﻬـﺮان ، درﺻـﺪﺑﻮده اﺳﺖ . طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران ۴۲۱۶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮآورد اﺳﺖ ۱۲/۴ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﻬﻢ آن از ﻛﻞ ﺗﻬﺮان درﺻﺪ . – ﺑــﺎزار ﺗﻬــﺮان و ﻣﺤﻮرﻫــﺎی ﺗﺠــﺎری و ﻓﻌــﺎﻟﻴﺘﻲ اﻃــﺮاف آنﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮن ﻫ ﺎی ﺟﺬب و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻬﺮا ن ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و روزاﻧﻪ ۴۰۰ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان وارد ﻳﺎ از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ) آﻣـﺎرﮔﻴﺮی .(۱۳۸۳ در ﺳﺎل

طرح تفصیلی منطقه 12 تهران

حمل و نقل عمومی در طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران

ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ۱ ﻫﺎی ﺧﻄﻮط ۲ و ۱۲ ﻣﺘﺮو در ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮ۱۵ ﻫﺎی اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ و داد.( – ۲۲ﺣﺪود درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻛﻪ ۳۶ اﺳﺖ ۴۶ درﺻﺪ آن ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ و درﺻﺪ آن ﻣﺤﻠﻲ . – ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻠﻲ دارﻧـﺪ، ً ﻫﺎی آب و ﺑﺮق در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ آﻧﻬﺎ ﻛﻬﻨﮕـﻲ و ﭘﻮﺳـﻴﺪﮔﻲ و ﻋﺒـﻮر از ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎی ﻓﺮﺳﻮده و رﻳﺰداﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد. – ﻇﺮﻓ ﻴﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﻮم ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺳﺎزد. – ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺎز در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮی ﻫﻨﻮز ﭘﻮﺷـﺶ ﻛـﺎﻣﻠﻲ ﻧﺪارد. اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫـﺪ، ﻟـﻴﻜﻦ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎی ﻛﺎﻟﺒﺪی آن ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. – ﺷــﺒﻜﻪ اﺻــﻠﻲ ﻓﺎﺿــﻼب، ﺑــﻪ ﺟــ ( ) ﺑــﺎزار ۱۳ ﺰ دو ﻣﺤﻠــﻪ و ۱۹) ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻴﺪان ﺷﻮش ( در ﺳـﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ اﺟـﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.

زیرساخت ها و تاسیسات در منطقه ۱۲ تهران

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ در طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران ﻧﻈﺎم ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل روﺑﺮوﺳﺖ : ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻋﺒﻮری آن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮدد ﺳﻮاره ﻣﻮاﺟﻪ و از ﻫﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ اﻧﺪ؛ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻮک ﻫـﺎ ی ﺷﻬﺮی ﻣﺤﺼﻮر در ﮔﺬرﻫﺎی ﺷـﺮﻳﺎﻧﻲ ﻧﻔﻮذﭘـﺬﻳﺮی ﺿـﻌﻴﻔﻲ دارﻧﺪ. – ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺬرﻫﺎی درون ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﻲ و …ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺴﺘﺮش . ﻟﻴﻜﻦ ﻧـﻮع ﺗﻌﺮﻳﺾ و اﺣـﺪاث ﮔـﺬر ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺮاﺳـﺎس وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎی ﺑﺎﻓـﺖ ﺻﻮرت ﭘـﺬﻳﺮد و از اﺣـﺪاث ﺧﻴﺎﺑـﺎن ﻫـﺎی ﺑﺮﺷـﻲ) در اﻧـﻮاع اﺣﺪاث ﮔﺬﺷﺘﻪ ۸ ﺷﺪه در دﻫﻪ (ﺷﻮد . ﺧﻮدداریًاﻛﻴﺪا – راه ﺣﻞ ﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﺮای رﻓـﻊ ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ و ﻧﺎﺑﺴـﺎﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺎرﮔﻴﺮی و ﺑﺎراﻧﺪازی ـ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎزار ـ ﺿﺮورت و ﻓﻮرﻳﺖ دارد. – ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻄﻮط اﺗﻮﺑﻮس و ﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮس و ﺗﻤﺮﻛـﺰ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی اﺻﻠﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ، ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺮاﻓﻴـﻚ و، از ـﺎرﻳﺨﻲ را ـﺮاوان ﻫــﻮا در ﻣﺮﻛــﺰ ﺗـ ﺳــﻮی دﻳﮕــﺮ، آﻟــﻮدﮔﻲ ﻓـ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ . طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺮدد ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو در ﻣﺤﺪوده ﻣﺮﻛﺰی ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﺴـﺮﻳﻊ ﮔﺮدد. – اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺬرﻫﺎی اﻣﻦ و ﭘﺮﺟﺎذﺑﻪ ﺑﺮای ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺎده از ﺿﺮورﺗﻬﺎی ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﺤـﺪوده ﺑـﺎزار، ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﭼﻨﻴﻦ ﺷـﺒﻜﻪ ای در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. – ﺷــﺒﻜﻪ ﻫــﺎی ﺗﺎﺳﻴﺴــﺎت ﺷــﻬﺮی ﺑــﺎ ﻓﺮﺳــﻮدﮔﻲ ﻓــﺮاوان و ﺣﺎدﺛﻪ آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ . ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ، ﺑﻪ وﻳـﮋه در ﻣﻮرد ﮔﺎزرﺳ ﺎ ﻧﻲ) ﺑﻪ ﺟﺰ در راﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗـﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎزار ( ﺑﺮای رﻓﺎه ﺳﺎﻛﻨﺎن و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮای ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮی ازاﺣﺪاث ﭼﺎه ﻫﺎی ﺟﺬﺑﻲ ﺧـﺎﻧﮕﻲ در ﺑﺎﻓـﺖ ﻓﺮﺳـﻮده و رﻳـﺰش ـﻪ ﮔــﺬرﻫﺎی درون ﺑﺎﻓــﺖ ﻓﺎﺿــﻼب ﺳــﺒﻚ ﺑـ ﻫــﺎی ﻣﺴــﻜﻮﻧﻲ، ﺿﺮورت دارد.تصاویر پیش نمایش


طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۲ تهران-1

درباره نویسنده

امید ابوالحسنی 47 نوشته در ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *