no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

طرح تفصیلی منطقه 14 تهران | ایران پروژه بانک فایل های دانشجویی iranporoje.com


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران
pdf
۱۳۹۷/۰۷/۲۵
4 mb
144 صفحه
نوع فایل: pdf
کیفیت: بسیار خوب
قابلیت کپی: ندارد
۸,۰۰۰ تومان
0 فروش
۸,۰۰۰ تومان – خرید

طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران


ﻣﻌﻀﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪ ای ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ . در ﺻﻮرت اﻧﻔﻌﺎل و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن، طرح تفصیلی تهران دﭼﺎر اﺿﻤﺤﻼل ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺗﻬﺮان اﻓـﺰو ده ﻣـﯽ ﮔـﺮدد و اﻗـﺪام ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺷﺘﺎب زده ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و وﻗﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ و ﻣﺮدم ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯾﮑﻪ ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤـﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اراﺿﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن راﻧﺪه ﺷﺪه و روﻧﺪ ﺟﺪاﯾﯽ ﮔﺰﯾﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻓـﺖ ﻓﺮﺳـﻮده ای دﯾﮕـﺮی در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران واﻗﻊ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺪﻣﺴﮑﻨﯽ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕـﺮ ﺧـﺎرج از ﺣﯿﻄـﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺆوﻻن ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮔﺮ ﺷﻮد . ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ً ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟـﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺤﻞ اﺳﺖ .

پهنه بندی ها در طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ﺷـﻬﺮی، اﯾﺠـﺎد ﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎی ارزان ﻗﯿﻤـﺖ و اﻋﻄـﺎی وام ﻫـﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻓﺮض ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺴﮑ ﻦ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . در طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب، راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﺮای اﯾﺠـﺎد ﻣﺴﺎﮐﻦ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ، ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ۱ . ﺗﺮ از ﻓﻀﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ– ﺩﻻﻝ ﭘﻮﺭ ﳏﻤﺪﻱ – ﺭﻳﺰﻱ ﻣﺴﻜﻦ ۱۳۷۹ – ﲰﺖدر اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑ ﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ، ﻗﻄﻌﺎت زﻣﯿﻦ را در ﻧﻘﺎط ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﻬﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﭘـﺲ از ﺗﺨﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻪ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺴـﺎﮐﻦ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻨـﺎ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .

سیاست های منطقه

در طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران اﯾـﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮی و ﻣﺤﻼت زاﻏﻪ ﻣﯽ ای و ﻣﺴﺎﮐﻦ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد . ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻗﺪام ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺖ از ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﮐﻤﺘـﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ روش ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ و ﮔـﺎم ﺑـﻪ ﮔـﺎم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ در ﻋﻤﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺪﯾﺪه ای ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ . از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮاﻧـﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑ ﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ، ﻣﻐﺎﯾﺮت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی راﯾﺞ ﺑـﺎ ﺗـﻮان ﻧﻤﻮد – ﻣﺎﻟﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم اﺷﺎره . در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺪون ﺷﺪن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دوﻟﺖ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻪ روﯾﮑـﺮد ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ در ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﺮﺑـ ﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﻬﺮی ﺷـﮑﻞ دﯾﮕـﺮی از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد . طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻢ درآﻣﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎ و روش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﻣﯽ ﺗﻮان اﻓﺮاد ﮐـﻢ درآﻣـﺪ را در ﺑﻬﺒـﻮد و ارﺗﻘـﺎی ﮐﯿﻔﯿـﺖ ز ﻧـﺪﮔﯽ ﺷـﺎنﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد .

طرح تفصیلی منطقه 14 تهران

حمل و نقل عمومی منطقه ۱۴

اﺑﺰارﻫﺎی دوﻟﺖ در دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﺮ ﻣﺴﮑﻦ را ﻣﯽ ﺗـﻮان در ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﭘـﻮل) ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ (… ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ، ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ و ) زﻣﯿﻦ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﻫﺎی ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، اﯾﺠـﺎد ﺗﻌـﺎدل ﺑـﯿﻦ (دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ … ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی زﻣﯿﻦ و و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻫﺎ) (داد … ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ۱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ۱۹۸۰ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﱵ ﺍﺯ ﺩﻫﻪ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻄﺮﺡ .ﻣﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﺪﻱ، ﻓﻌﺎﻝ، ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻭ ﺳ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﲨﻌﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ۱۹ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﯿﺮی و ﮔﺬاری( اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ آن را ﻣﯽ ” ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ۱ ﻧﺎﻣﯿﻢ واﺟﺪ ﭼﻨﺪ اﺻﻮل راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮔﺮدد: طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ۱ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از اراﺿﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﻌﻨﻮان ای ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻣﺴﮑﻦ – ﻋ ۲ ﺣﻔﻆ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی دروﻧﯽ و ﻼﯾﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ۳- ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯾﮑﻪ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣـﺎن ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ .

پوشش گیاهی منطقه

– ﺷﻬﺮداری ۴ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺎ . طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران ﭘﯿ اﻓﺮاد ۵ ﺸﮕﯿﺮی از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻼت ﻓﺮﺳﻮده ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد . در واﻗﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺑﺰارﻫﺎی دوﻟﺖ)ﮐﻤﮏ وام ﻣﺴﮑﻦ، ﻫﺎی ﻓﻨـﯽ، وﺿـﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ (… ﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮐـﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ، ﺧ ﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺮﻣﺖ آن در ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ . اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑـﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ، ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و اﻫـﺎﻟﯽ ﻣﺤـﺪوده ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺣﺎل ﭘﺲ از اراﯾﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮ ﻣﯽ ع اﺻﻠﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ۱ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺮ ﺑﻪ – ﺭﻳﺰﻱ ﻣﺴﻜﻦ – ﺩﻛﺘﺮ ﳏﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﻻﻝ ﭘﻮﺭ ﳏﻤﺪﻱ -۱۳۷۹ – ﲰﺖ – ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﻜﻦ – ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﺒﺎﺱ ﳐﱪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺷﻮﺩ ۱۳۶۳ ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ . ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﻨﺒﻌـﺚ از آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ دار ﺷﻬﺮی ﻣﻄﺮح ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ، ﺑﺎزﻧﮕﺮی، ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ و ﻃﺮح اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼ ﮏ ﺑﻮدن ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑـﻮدن ﮔـﺬرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﻌﻀﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .

تراکم جمعیت

ﺣﺎل ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺿـﺮورت ﺑـﺎزﻧﮕﺮی و اﺗﺨـﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺟﺮاﯾﯽ در ﻗﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد : ﺷﯿﻮه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻫﺎی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ و از ﭼﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻬﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺎﻓـﺖ ﺳﻮد ﺟﺴﺖ؟ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻨﮑﻪ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ً ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ رأﺳﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟ ﯿﻞ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﺳـﺎز و ﮐﺎرﻫـﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ای و ﺿﺎﺑﻄﻪ ای ﺿﺮوری اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوﻫـﺎ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫـﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ) اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ، اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ در ﻗﺎﻟـﺐ (… وام، ﯾﺎراﻧﻪ و و ﺿﻮا ﺑﻂ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ، روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز از ﺷﺘﺎب ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد . ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻌﻀـﻼت ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ . طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اراﺿـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد و ﻻﺟﺮم اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺻﻼح ﻌﺎﺑﺮ، ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﺗﻌـﺪاد زﯾﺎدی ﭘﻼک ﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از آﻧﻬﺎ ﺷﻮد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺎﺳﺖ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ﺑـﺎ ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮی ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم ﻫـﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای و ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻻ ای ﻣﺸﺨﺺ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺑﺰارﻫﺎی زم از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺮ ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ۱۹ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﯿﺮی و ﮔﺬاریﻓﺮﺳﻮده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪ .

طرح تفصیلی منطقه 14 تهران

طرح تجمیع طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران

از اﯾﻨﺮو ﺑﻬﺮه “ ﮔﯿﺮی از اﺑﺰار ” ﺗﺠﻤﯿﻊ ﭘﻼک ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ای ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد . ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤـﻮع ﺳـﻄﺤﯽ از ﺷـﻬﺮ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﯿﺸـ ﺘﺮی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﮏ ﺗﮏ اﺟﺰاء ﺑﻮده ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ را در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ) ﭼﻨـﺪ ﻗﻄﻌـﻪ، ﯾـﮏ ﺑﻠﻮک و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻮک ( ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻧﻤﻮد، ﺑﺎزدﻫﯽ اراﺿﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ارﺗﻘـﺎء ﺧﻮاﻫـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ و ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع )ارﺗﻘﺎء (ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼـﺎدی در اراﺿـﯽ ﺗﺠﻤﯿـﻊ ﺷـﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد .ﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ، اﻫﺪاف ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اراﯾﻪ ﮔﺮدد: طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران ارﺗﻘﺎء ﺑﺎزده واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اراﺿﯽ ﺷﻬﺮی – ﺗﻐــﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﺳــﮑﻮﻧﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده) آزادﺳﺎزی ﺳﻄﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ زﯾـﺮ (… ﺑﻨﺎ و – ﺗﻘﻮ اﺻﻼح و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ – ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﻮﺳﺎزی اﻣﺎﮐﻦ و ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده – اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺳﻮاﻧﺢ – دﮔﺮﮔﻮن اﻣﮑﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﻮق ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ واﻗﻌﯽ و ﻣﻠﻤﻮس ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

قطعه بندی در منطقه ۱۴ تهران

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ۱۹ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﯿﺮی و ﮔﺬاری(ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖ در ﺑﻠﻮک ﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣﻌﯿـﺎر وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﻢ دوام، ﮐ ۱۰۰ ﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ۶ و دارای ﻋﺮض ﮔﺬر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻓـﺎز اول ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ “ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ، اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ” ﺑﻠﻮک ﺷﻬﺮی ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺑﻠﻮک ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد . از اﯾﻨﺮو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ در ﺳـﻪ رده ﺑـﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد: – ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻨﻔﺮد) در ﺣﺪ ﻗﻄﻌﺎت( ؛ ﮐﻪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر در ﺧﺼﻮص ﺑﻠﻮک ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت و ﭘـﻼک ﻫـﺎی ﻓﺮﺳـﻮده ) ﮐﻪ از ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﻣﻌ ﯿﺎر ﮐﻢ دوام، ۱۰۰ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻋﺮض ﮔﺬر ﮐﻤﺘﺮ ۶ از ﻣﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ( در آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده ) ۶۰ ﮐﻤﺘﺮ از درﺻﺪ ﮐﻞ ﭘﻼک ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻠﻮک( ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ، در ﺳـﻄﺢ ﺑﻠـﻮک ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ . ۲ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﻤـﯿﻊ، ﺑــﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﻓﺎز ۳ و ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺎ اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم و ﺳﯿﺎﺳﺖ … ﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻬـﻢ و ﻣﻘﺎوم ﻧﻤﻮد ﺳﺎزی اﺑﻨﯿﻪ اﯾﺠﺎد . – ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﺨﺸﯽ ا ز ﺑﻠﻮک؛ در ﺑﻠﻮک ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻠﻮک ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ، از ﭘﻼک ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻠﻮک ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .

طرح های توسعه

اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺗﺠﻤﯿـﻊ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ روﻧـﺪ ﮐﻨـﺪ ۲ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻓﺎز ﻣﯽ ۳ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﻮد . طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ۱۹ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﯿﺮی و ﮔﺬاری ﺗﺠﻤﯿ ﻊ ﺑﻠﻮک ﺷﻬﺮی؛ در ﺑﻠﻮک ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺎدی از ﻗﻄﻌﺎت را ﭘﻼک ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ،) ﺑـﯿﺶ از ۶۰ درﺻﺪ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻓﺖ، داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﻣﺤـﺪوده ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑـﻮدن، رﻋﺎﯾـﺖ ﺣﻘــﻮق ، ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ، ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻼک ﻫﺎ، ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻋﺎﯾﺖﺻﺮﻓﻪ … ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﻤﯿـﻊ در ﺣﺪ ﺑﻠﻮک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . روﺷﻦ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿـﺖ اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﺗﺠﻤﯿـﻊ در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ) (… ﻧﻮﺳﺎزی اﺑﻨﯿﻪ، اﺻﻼح ﮔﺬرﻫﺎ و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧـﻮع ﺗﺠﻤﯿـﻊ از ، ﻣﺰاﯾﺎ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد . – ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺷﻬﺮی؛ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻮک ﻓﺮﺳﻮده در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﻓﻮق ذﮐـﺮ آن رﻓـﺖ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﻮده و ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺷﻬﺮی را ﭘﺪﯾﺪ ﻣـﯽ آورد ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺧـﻮد ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﯿﮑﺮه ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺗﺮی از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد . ﻓﺮﺳﻮ دﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻓﺎز ﯾﮏ، ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﻌﺠﯿـﻞ در اﻣـﺮ ﻧﻮﺳـﺎزی و ﺑﻬﺴـﺎزی ﺑﺎﻓـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ، ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﻠﻮک ﯾﺎ ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺷـﻬﺮی ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﺑﺎﻓـﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺠﻤﯿﻊ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﻠﻮک ﺷﻬﺮی ﯾﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از آن و در ﻧﯿﻤﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﺣﻀﻮر ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﻓﺮﺳـﻮده در ﺟـﻮار ﻫـﻢ در ﺷـﻬﺮک اﺣﻤﺪﯾـﻪ و ﺑﺨﺎراﯾﯽ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻠﻮک آﺑﺎد، ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻘﺎوم ﺳ ﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻤﺖ .
)ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ۱۹ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﯿﺮی و ﮔﺬاری(

مداخله در بافت فرسوده

روﻧﺪ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻫﺮم ﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑـﺮ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺗﺸـﻮﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻧﺘﯿﺠﻪ روﻧﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﻣﺤـﺪوده ﻣـﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻧﺤﻮﯾﮑـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر اﻋﻢ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ، ﮔﺮوه … ﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و اﺟﺮاﮐﻨﻨـﺪه و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ و وزن – ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن از ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮر ﺳﺎل ت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن رﻓﻊ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖ در داﺷﺖ ﻫﺎی آﺗﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ . طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد از ﮔﺮدد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ : ۱- ﻣﺎزاد ﺗﺮاﮐﻢ: از اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻗﻄﻌﺎت را ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤـﻮد ﻟـﯿﮑﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣ ﮔﺮدد ﻮﺟﺒﺎت ازدﺣﺎم ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮاﻧﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣ ﻨﻈﻮر از ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﻮﺿﻊ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺪا از ﺣﯿﻄﮥ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺮح ﻫـﺎی ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ . طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮی رﯾﺰی و ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﺪ .ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ : اﻟﻒ -ﺣﯿﻄﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺳﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ . ب – ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ و اﺛﺎﺛﯿﻪ ﺷﻬﺮی. ج -ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻘﻞ ﻫﺎ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻓﯿﮏتصاویر پیش نمایش


طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۴ تهران-1

درباره نویسنده

امید ابوالحسنی 47 نوشته در ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *