no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

طرح تفصیلی منطقه 15 تهران | ایران پروژه بانک فایل های دانشجویی iranporoje.com


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران
pdf
۱۳۹۷/۰۷/۲۵
7 mb
119 صفحه
نوع فایل: pdf
کیفیت: بسیار خوب
قابلیت کپی: ندارد
۸,۰۰۰ تومان
0 فروش
۸,۰۰۰ تومان – خرید

طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران


ﻣﻌﻀﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪ ای ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ . در طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران اﻧﻔﻌﺎل و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن، ﻣﻨﻄﻘـﻪ را دﭼﺎر اﺿﻤﺤﻼل ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺗﻬﺮان اﻓـﺰو ده ﻣـﯽ ﮔـﺮدد و اﻗـﺪام ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺷﺘﺎب زده ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و وﻗﺖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ و ﻣﺮدم ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯾﮑﻪ ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤـﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اراﺿﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن راﻧﺪه ﺷﺪه و روﻧﺪ ﺟﺪاﯾﯽ ﮔﺰﯾﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻓـﺖ ﻓﺮﺳـﻮده ای دﯾﮕـﺮی در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .د ر طرح تفصیلی تهران واﻗﻊ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺪﻣﺴﮑﻨﯽ و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕـﺮ ﺧـﺎرج از ﺣﯿﻄـﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺆوﻻن ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮔﺮ ﺷﻮد .

سیاست ها در طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران

ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ً ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟـﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺤﻞ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ﺷـﻬﺮی، اﯾﺠـﺎد ﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎی ارزان ﻗﯿﻤـﺖ و اﻋﻄـﺎی وام ﻫـﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻓﺮض ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺴﮑ ﻦ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب، راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﺮای اﯾﺠـﺎد ﻣﺴﺎﮐﻦ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ، ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑ ﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ، ﻗﻄﻌﺎت زﻣﯿﻦ را در ﻧﻘﺎط ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﻬﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﭘـﺲ از ﺗﺨﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻪ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﺴـﺎﮐﻦ ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﻨـﺎ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ . اﯾـﻦﺳﯿﺎﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮی و ﻣﺤﻼت زاﻏﻪ ﻣﯽ ای و ﻣﺴﺎﮐﻦ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد . ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻗﺪام ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺖ از ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﮐﻤﺘـﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ روش ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ و ﮔـﺎم ﺑـﻪ ﮔـﺎم ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ در ﻋﻤﻞ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﺪﯾﺪه ای ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ . در طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران از ﺟﻤﻠـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮاﻧـﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑ ﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻢ درآﻣﺪ، ﻣﻐﺎﯾﺮت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی راﯾﺞ ﺑـﺎ ﺗـﻮان ﻧﻤﻮد – ﻣﺎﻟﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم اﺷﺎره . در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺪون ﺷﺪن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دوﻟﺖ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﻪ روﯾﮑـﺮد ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ در ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﺮﺑـ ﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﻬﺮی ﺷـﮑﻞ دﯾﮕـﺮی از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد . طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻢ درآﻣﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎ و روش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﻣﯽ ﺗﻮان اﻓﺮاد ﮐـﻢ درآﻣـﺪ را در ﺑﻬﺒـﻮد و ارﺗﻘـﺎی ﮐﯿﻔﯿـﺖ ز ﻧـﺪﮔﯽ ﺷـﺎنﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﻮد . اﺑﺰارﻫﺎی دوﻟﺖ در دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﺮ ﻣﺴﮑﻦ را ﻣﯽ ﺗـﻮان در ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﭘـﻮل) ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ (… ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ، ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ و ) زﻣﯿﻦ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﻫﺎی ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، اﯾﺠـﺎد ﺗﻌـﺎدل ﺑـﯿﻦ (دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ … ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی زﻣﯿﻦ و و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻫﺎ) (داد … ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ است.

طرح تفصیلی منطقه 15 تهران

ارتقای سطح کیفینت سکونت در منطقه ۱۵ تهران

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ۱ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از اراﺿﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﻌﻨﻮان ای ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﻣﺴﮑﻦ – ﻋ ۲ ﺣﻔﻆ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی دروﻧﯽ و ﻼﯾﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ۳- ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯾﮑﻪ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣـﺎن ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ . – ﺷﻬﺮداری ۴ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺎزی در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺎ . – ﭘﯿ اﻓﺮاد ۵ ﺸﮕﯿﺮی از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻼت ﻓﺮﺳﻮده ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد . در واﻗﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﺑﺰارﻫﺎی دوﻟﺖ)ﮐﻤﮏ وام ﻣﺴﮑﻦ، ﻫﺎی ﻓﻨـﯽ، وﺿـﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ (… ﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮐـﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ، ﺧ ﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺮﻣﺖ آن در ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ . طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑـﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ، ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و اﻫـﺎﻟﯽ ﻣﺤـﺪوده ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺣﺎل ﭘﺲ از اراﯾﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮ ﻣﯽ ع اﺻﻠﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ

پهنه بندی ها در منطقه

ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪ دار ﺷﻬﺮی ﻣﻄﺮح ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ، ﺑﺎزﻧﮕﺮی، ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺖ و ﻃﺮح اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼ ﮏ ﺑﻮدن ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑـﻮدن ﮔـﺬرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﻌﻀﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺣﺎل ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺿـﺮورت ﺑـﺎزﻧﮕﺮی و اﺗﺨـﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺟﺮاﯾﯽ در ﻗﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد : طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران ﺷﯿﻮه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻫﺎی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑ ۱۹ ﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ و از ﭼﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻬﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺎﻓـﺖ ﺳﻮد ﺟﺴﺖ؟ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻨﮑﻪ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ً ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ رأﺳﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟ ﯿﻞ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﺳـﺎز و ﮐﺎرﻫـﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ای و ﺿﺎﺑﻄﻪ ای ﺿﺮوری اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوﻫـﺎ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫـﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ) اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ، اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ در ﻗﺎﻟـﺐ (… وام، ﯾﺎراﻧﻪ و و ﺿﻮا ﺑﻂ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ، روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز از ﺷﺘﺎب ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد . ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻌﻀـﻼت ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ . اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اراﺿـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد و ﻻﺟﺮم اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺻﻼح ﻌﺎﺑﺮ، ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﺗﻌـﺪاد زﯾﺎدی ﭘﻼک ﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد دﯾﮕﺮی از آﻧﻬﺎ ﺷﻮد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺎﺳﺖ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ﺑـﺎ ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮی ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم ﻫـﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای و ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻻ ای ﻣﺸﺨﺺ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺑﺰارﻫﺎی زم از ﺳﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺮ ﻣﻌﻀﻼت ﺑﺎﻓﺖ

طرح تفصیلی منطقه 15 تهران

بافت فرسوده و ریز دانگی

ﻓﺮﺳﻮده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪ . از اﯾﻨﺮو ﺑﻬﺮه “ ﮔﯿﺮی از اﺑﺰار ” ﺗﺠﻤﯿﻊ ﭘﻼک ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ای ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد . ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤـﻮع ﺳـﻄﺤﯽ از ﺷـﻬﺮ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﯿﺸـ ﺘﺮی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﮏ ﺗﮏ اﺟﺰاء ﺑﻮده ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ را در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ) ﭼﻨـﺪ ﻗﻄﻌـﻪ، ﯾـﮏ ﺑﻠﻮک و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻮک ( ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻧﻤﻮد، ﺑﺎزدﻫﯽ اراﺿﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ارﺗﻘـﺎء ﺧﻮاﻫـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ و ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع )ارﺗﻘﺎء (ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼـﺎدی در اراﺿـﯽ ﺗﺠﻤﯿـﻊ ﺷـﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد . طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران اﯾﻦ وﺻﻒ، اﻫﺪاف ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اراﯾﻪ ﮔﺮدد: – ارﺗﻘﺎء ﺑﺎزده واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اراﺿﯽ ﺷﻬﺮی – ﺗﻐــﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﺳــﮑﻮﻧﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده) آزادﺳﺎزی ﺳﻄﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ زﯾـﺮ (… ﺑﻨﺎ و – ﺗﻘﻮ اﺻﻼح و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ – ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﻮﺳﺎزی اﻣﺎﮐﻦ و ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده – اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺳﻮاﻧﺢ – دﮔﺮﮔﻮن اﻣﮑﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﻮق ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﺸﺨﺺ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ واﻗﻌﯽ و ﻣﻠﻤﻮس ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

طح تجمیع در طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران

وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﻢ دوام، ﮐ ۱۰۰ ﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ۶ و دارای ﻋﺮض ﮔﺬر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻓـﺎز اول ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ “ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ، اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ” ﺑﻠﻮک ﺷﻬﺮی ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺑﻠﻮک ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد . از اﯾﻨﺮو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ در ﺳـﻪ رده ﺑـﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد:در طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران نیز ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻨﻔﺮد) در ﺣﺪ ﻗﻄﻌﺎت( ؛ ﮐﻪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر در ﺧﺼﻮص ﺑﻠﻮک ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت و ﭘـﻼک ﻫـﺎی ﻓﺮﺳـﻮده ) ﮐﻪ از ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﻣﻌ ﯿﺎر ﮐﻢ دوام، ۱۰۰ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻋﺮض ﮔﺬر ﮐﻤﺘﺮ ۶ از ﻣﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ( در آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده ) ۶۰ ﮐﻤﺘﺮ از درﺻﺪ ﮐﻞ ﭘﻼک ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻠﻮک( ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

تجمیع بلوک های شهری

ﺑﻠﻮک ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺎدی از ﻗﻄﻌﺎت را ﭘﻼک ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ،) ﺑـﯿﺶ از ۶۰ درﺻﺪ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻓﺖ، داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﻣﺤـﺪوده ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑـﻮدن، رﻋﺎﯾـﺖ ﺣﻘــﻮق ، ﻣﮑﺘﺴﺒﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ، ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻼک ﻫﺎ، ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻋﺎﯾﺖﺻﺮﻓﻪ … ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﻤﯿـﻊ در ﺣﺪ ﺑﻠﻮک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . روﺷﻦ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿـﺖ اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﺗﺠﻤﯿـﻊ در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ) (… ﻧﻮﺳﺎزی اﺑﻨﯿﻪ، اﺻﻼح ﮔﺬرﻫﺎ و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧـﻮع ﺗﺠﻤﯿـﻊ از ، ﻣﺰاﯾﺎ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد . – ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺷﻬﺮی؛ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻮک ﻓﺮﺳﻮده در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﻓﻮق ذﮐـﺮ آن رﻓـﺖ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﻮده و ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺷﻬﺮی را ﭘﺪﯾﺪ ﻣـﯽ آورد ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺧـﻮد ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﯿﮑﺮه ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺗﺮی از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد . طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران ﻓﺮﺳﻮ دﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻓﺎز ﯾﮏ، ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﻌﺠﯿـﻞ در اﻣـﺮ ﻧﻮﺳـﺎزی و ﺑﻬﺴـﺎزی ﺑﺎﻓـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ، ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﻠﻮک ﯾﺎ ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺷـﻬﺮی ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﺑﺎﻓـﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺠﻤﯿﻊ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﻠﻮک ﺷﻬﺮی ﯾﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از آن و در ﻧﯿﻤﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﺣﻀﻮر ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﻓﺮﺳـﻮده در ﺟـﻮار ﻫـﻢ در ﺷـﻬﺮک اﺣﻤﺪﯾـﻪ و ﺑﺨﺎراﯾﯽ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻠﻮک آﺑﺎد، ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻘﺎوم ﺳ ﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻤﺖ .

ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﻋﻮارض، اراﯾﻪ وام

روﻧﺪ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻫﺮم ﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑـﺮ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺗﺸـﻮﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻧﺘﯿﺠﻪ روﻧﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﻣﺤـﺪوده ﻣـﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻧﺤﻮﯾﮑـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر اﻋﻢ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ، ﮔﺮوه … ﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و اﺟﺮاﮐﻨﻨـﺪه و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ و وزن – ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن از ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮر ﺳﺎل ت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن رﻓﻊ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖ در داﺷﺖ ﻫﺎی آﺗﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ . ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد از ﮔﺮدد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ : ۱- ﻣﺎزاد ﺗﺮاﮐﻢ: از اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻗﻄﻌﺎت را ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤـﻮد ﻟـﯿﮑﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣ ﮔﺮدد ﻮﺟﺒﺎت ازدﺣﺎم ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮاﻧﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ

حوزه ﻫﺎ و  ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺆﺛﺮ ﺷ۱۹ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران اﻟـﺰام ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ ﺟﻮاﻧـﺐ ﮐﺎﻟﺒـﺪی، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺳﺎزد . ﻟﺬا ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﺮﮐـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم را ﺑﺮای آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد . از اﯾﻨﺮو ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎ ﻟﺒﺪی ﺳﻤﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻨﺪ ﯾﺎﺑﺪ و رﺷﺪ ﮐﻠﯽ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺎی آن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻤﮕﻦ . ۱۹ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺣﯿﺚ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ دروﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳـﺖ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧـﺎرﺟﯽ در ﺑﻬـﻢ رﯾﺨـﺘﻦ آراﯾﺶ ﮐﻠﯽ آن و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ﺗﻮاﻧﺎ و ﻗﺎﻫﺮ .در طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران ﻟﺬا ﻣﻨﻄﻘﮥ از ﺣﯿﺚ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺷﻨ ﺎﺳـﯽ ﺣﮑـﻢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای را دارا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی و ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﯽ اﺳﺖ . ﭘﯿﮑﺮۀ واﺣﺪی ﻧـﺪارد و ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎ و اﻧﺪام ﻫﺎی آن در رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻮاﻧﻔﺮﺳﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺮون ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺖ و ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎری ﻫـﺎی دروﻧـﯽ آن ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻘﺮار ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺳﺎز ﮔﺎر ﺷﻬﺮ در آن اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ درون ﻣﻨﻄﻘﻪ در دو ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐـﺮد اول از ﺣﯿﺚ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ و دوم از ﺣﯿﺚ اوﻟﻮﯾـﺖ رﻓـﻊ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی دروﻧﯽ و رﻓﻊ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ . ﻟﺬا ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮط اول ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮط دوم ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.تصاویر پیش نمایش


طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۵ تهران-1

درباره نویسنده

امید ابوالحسنی 47 نوشته در ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *