no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

طرح تفصیلی منطقه 16 تهران | ایران پروژه بانک فایل های دانشجویی iranporoje.com


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران
pdf
۱۳۹۷/۰۷/۲۵
6 mb
173 صفحه
نوع فایل: pdf
کیفیت: بسیار خوب
قابلیت کپی: ندارد
۸,۰۰۰ تومان
0 فروش
۸,۰۰۰ تومان – خرید

طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران


در طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﺋﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗـﺤﻠﯿـﻞ و ﺗﺸـﺨﯿـﺺ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﻓـﻀـﺎﯾﯽ ﺗـﺸـﮑﯿـﻞ دﻫـﻨﺪه ﯾﮏ ﻣﺤـﺪوده )ﺣـﻮزه ( ﺷـﻬـﺮی Urban District) ( درک ، ﺑﻤﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ؛ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑﺮﺷـﻨﺎﺧﺖ زﯾـﺮ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻫـﺎ ﺳــﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ آن، ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ) ﻋﻤﻠﮑــﺮدی ( و)ﺳــﺎﯾﺮ ( ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎت ﻓﯿﻤــﺎﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎﺳــﺖ . زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ) در طرح تفصیلی تهران ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ، ﻫﺎ در اﯾﻨﻤﻮرد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ( در ﻣﻘﯿـﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ اﺳـﺖ . ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ ا ﯾﻦ زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﺴﺘﻪ ﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی اﺳـﺖ .

پهنه های همبسته و تمرکز یافته دور کانون

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻮر ﻫﺎ در ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻪ ﺷـﻬﺮی ﻧﻤﻮد ﻣﯽ ارﺗﺒـﺎط و ﻧﻘـﺶ ﻣﺮاﮐـﺰ آﻧﻬـﺎ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ، ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ) از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﻮر ﻫﺎ (ﮐﺎﻟﺒﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن – ۰ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺛﺎر ذﻫﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ) ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ( ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار ، ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ و ﮔﺴـﺴﺘﮕﯽ ، ﻫﻮﯾـﺖ ﺑﺨـﺸﯽ ، ﮔﯿﺮد ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﻋﯿﻨـﯽ و ذﻫﻨـﯽ ﭘﺎﯾﺪاری و دوام و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎو ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺖ. در ادﺑﯿﺎت رﻓﺖ و آﻣﺪ ) ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ( ﻫﺴﺘﻪ ﺷﻬﺮی ﻗﻄﻌﻪ ای از ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫـﯿﭻ راه ۰ (۱) ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ از داﺧﻞ آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻌﯿـﺎر ﻫـﺎﯾﯽ دﯾﮕـﺮی ﻫـﻢ در ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .

طرح تفصیلی منطقه 16 تهران

ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ در طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران

از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺨﯿ ﺺ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﺷﻬﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬـﺎ از دﯾﺪﮔﺎه  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد . وﺳﻌﺖ آﻧﻬﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ، ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ وﺳﻌﺖ ﻫـﺴﺘﻪ ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ، در ﻃﺮح رﯾﺰی ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺷﻬﺮی ﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺪی ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺬ ﮐﻨﺪ ر ﯾﮏ راه ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ از داﺧﻞ آن ﺿﺮورت ﭘﯿﺪا . طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ( ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻞ )ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ، در دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺮد اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ) ﻣﺮﮐﺰ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ، دارای ﻣﺤﺪوده ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ای ﺑﺎﺷﻨﺪ ) ( ۰ ( ﻣﻨﻄﻘـﻪ، ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﻣﺤﻠﻪ وﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﯾـﮏ ﻧﮕـﺎه ﮐـﻼن و در ﻣﻘﯿـﺎس ﻫـﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐـﻞ ) ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ( را ﺑﺪﻫﻨﺪ ) . . ( ﺣﻮزه و ﺷﻬﺮ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ و ﻓﺮم ﺷﻬﺮ ) ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻞ ﺑﺰرگ ( اﻧﻮاع ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ را ﺷﮑﻞ داده ﯾﺎ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد . ﯾﺎ ﺑﺰﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ اﺳﺎس ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﺗﻘـﺴﯿﻤﺎت ﺷﻬﺮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .

سرمایه گذاری های خرد وکلان

ﻟﺬا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﻧﮕـﺎه ﺧـﺮد ﺑـﻪ ﮐـﻼن و ﻣﺘﻘـﺎﺑﻼ ﮐﻼن ﺑﻪ ﺧﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . وﻟﯽ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ) ﮐـﺎﻧﻮن ﯾـﺎ ﻣﺤـﻮر ( ﺣـﺪود، ﻣﺸﺨﺺ ) ﻣﺮز (ﻋﻤ و ﻫﻮﯾﺖ ۰ ﻠﮑﺮدی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪف ؛ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ وﮐﺸﻒ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻫـﺎ در ، در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در ﻗﻮام ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿـﻪ ، ﺳﻪ ﺑﻌﺪ وﻋﻤﻠﮑﺮد درون ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ۰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ را ﭘﯽ رﯾﺰی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ در طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران ﺣﺎل ﺗـﺼﻤﯿﻢ و اﯾـﺪه ﻫـﺎی ﺷﮑﻞ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑـﯿﻦ آﻧﻬـﺎ ، ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﮑﻞ و ﻓﺮم ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺷﻬﺮ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣـﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺷﻬﺮﺗﻬﺮان و در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪی، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄ ﻘﻪ ای) ﻓﺮا ﺷﻬﺮی ( آن ﺑﺎﺷﺪ .

پوشش گیاهی منطقه ۱۶ تهران

ﻟـﺬا اﯾـﺪه ﻫـﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫـﺪف ﺗﻨﻈـﯿﻢ و اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﮐـﻪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺎﻟﺒـﺪی و ﻓـﻀﺎﺋﯽ ﺷـﻬﺮ در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣـﺪ . اﯾـﻦ ﺗﻼ ﺷـﻬﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬـﺎی اﺷـﮑﺎل ﻓـﻀﺎﺋﯽ ﺷـﻬﺮ در ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮای ﺳﻄﺢ ﮐﻼن آﺷﮑﺎر . ۲_۲_۱_ روش ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی در درون ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : اﻟﻒ ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ) ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران  ( ب ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ ( Urban Planning Area) ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺴﺘﻘﻞُ ﯾﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ پ ـ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ )ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ( اﺻﻠﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در اداﻣﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ریزدانگی و درشت دانگی

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ) ﮐﻠﯽ ( دارای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای) ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ( اززﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺘﻨﻮع و ﻋﻨﺎﺻﺮ ) ﺑﺎﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ( ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ , ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﯾﺎ ﯾـﮏ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺧﺮدﺗﺮی را ﻧﯿﺰ در ﺧـﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺰ اﯾـﻦ زﯾـﺮ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻫـﺎ و ﻋﻨﺎﺻـﺮ دارای ﻧﻘـﺶ و ﻋﻤﻠﮑـﺮدی ﻣﻌـﯿﻦ ﻣﯽ ۰ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﻀﻮی ازﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ) ﻋﻨﺎﺻﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ( اﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑـﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﺪ ) ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری.(وﯾﮋه اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت دارای ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ: – ﺗﺮﻧﺪ ۱ از ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺎﯾﺪار . ۲ – ﺑﻘﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی آﻧﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ) ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﯾﺎ ﻋﻨﺎﺻـﺮ،) ﻣﺸﺨـﺼﺎت ( ﺳﯿـﺴﺘﻢ دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد

طرح تفصیلی منطقه 16 تهران

برنامه ریزی های مسکونی

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ( ﻣﺴﺘﻘﻞ ۷ ً ﯾﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﺎﺣﯿﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ , اﻗﺘـﺼﺎدی و ﮐﺎﻟﺒـﺪی ) اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻀﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران ( ۰ دارای وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯿﻬﺎی ﺧﺎص ﺧـﻮد ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﯾـﻦ وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎی ۰ ﺧﺎص ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی را از ﻧـﻮاﺣﯽ ﻣﺠـﺎور آن ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﻫـﺪف از ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻧـﻮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻤﺎﯾﺰات واﻓﺘﺮاﻗﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻓـﻀﺎﯾﯽ ، ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت ۰ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی را ﻣﯽ ﺗﻮان در دو ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻟﺒﺪی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد : ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی : ۱ ـ وﺟﻮد ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻮی ﻣﺤﺪوده ﮐﻨﻨﺪه ۲ ـ اﻟﮕﻮی ﻣﺸﺎﺑﻪ داﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻮده ، ﺑﻨﺪی و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔـﺬاری و ﺷـﯿﻮه ﺷـﮑﻞ ﯾـﺎﺑﯽ آن ﺣـﻮل ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی دروﻧﯽ ۳ ) ﻣﺮﻣﺘﯽ،

تراکم جمعیت و سکونت

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای( ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی : ۱ ـ ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) ﻣﺘﺒﻠﻮر در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ) ( … زﺑﺎﻧﯽ، ﻗﻮﻣﯽ ﺗـﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿـﺖ , ﻧﻮع ( ۰۰۰ ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﺧﺎﻧﻮار ۲ ـ ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ) در آﻣﺪ و ، ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل ۲_۲_۴_ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﺷﻬﺮی ﻗﻄﻌﻪ ای از ﺷﻬﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ اﻟﻤﻘـﺪور ﻫـﯿﭻ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ) در اﯾﻨﺠﺎ راه ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ ( از درون آن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ . وﻟﯿﮑﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾـﻦ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ۰ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ، طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗـﺸﺨﯿﺺ ﺣـﺪود ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﺷﻬﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ارﺗﺒ ۰ ﺎﻃﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺷﻬﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ . طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﺷﻬﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺰء اﺳﺖ : ۱ ـ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ۲ ـ ﻣﺮﮐﺰ و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ د ۳ ـ ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﯾﺎﻣﻨﺎﺳﺒﺎت وﯾﮋه ﺑﯿﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی روﻧﯽ ۰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰاء ﻫﺴﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ۰ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

طرح فرادست در طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران

ﺳﻄﺢ ﻧﮕﺎه , ﻫﺴﺘﻪ ی ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪه ﻣـﯽ ﺑﺎﯾـﺪ دارای ﯾـﮏ ﻣﻘﯿـﺎس ﻋﻤﻠﮑـﺮدی ﯾﮑـﺴﺎن ﺑﺎﺷـﺪ و رواﺑـﻂ ﻫﻤﺠﻮاری ۰ و ﻫﻤﮑﻨﺸﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ۲_۲_۵_ ﻣﺮز ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﺮز ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻀﺎﯾﯽ , ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺧﺎﺻﯽ را از دﯾﮕـﺮ طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺠﺎور ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺮز ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾـﺎ ﻣﺤﻮرﻫـﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ) ﺗﻨﺪ راﻫﻬﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ( ﮐﻪ اﻓﺘﺮاق ﻓﻀﺎﯾﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨـﺪ ) ﻗﻄـﻊ آﻧﻬـﺎ ﻣـﺸﮑﻞ ﯾـﺎ ( و ﻣﺎﻧﻊ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻟﺒﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﻤﺎس ﺑﺮﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ ، ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﻣﺤﻮرﺷﻮد ۰ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد ۲_۲_۶_ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﺮﮐﺰ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ , ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ آن ﻫﺴﺘﻪ ا ﺳﺖ ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ رواﺑﻂ ﺑﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﺣـﻮل ۰ آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﭘﺮ ﻧﻔﻮذ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ۰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دارای ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺨﺺ و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ ﻫـﻢ و ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ۰ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺴ ﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ ای ) ﺷـﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬـﺎی ﻣـﺸﺨﺺ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺘﯽ ( و ﯾـﺎ ﺧﻄـﯽ ) ( راﺳﺘﻪ و ﺑﻮرس ، ﺣﻮل ﯾﮏ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ۰ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه , ﺑـﺴﯿﺎری از ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ و راﻫﻬﺎی درﺟﻪ ﯾﮏ و دو ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﯽ درون ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ را دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎی ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ _ﺑﯿﻦﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﯾﺎﻣﻨﺎﺳﺒﺎت وﯾﮋه ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی دروﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﯽ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎ ) ( اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘـﺼﺎدی ،

حمل و نقل عمومی در منطقه ۱۶

ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒـﺪی و ﺑـﯿﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻪ ﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی ورای ﭘﻬﻨـﻪ ﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی اﺳـﺖ . ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در، ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺷﯿﻮه و ﺳﺮﻋﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﯿـﺮی ﭘﻬﻨـﻪ ﻫـﺎ دارد ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ . در ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺑـﺎر ﺑﯿـﺸﺘﺮی در ﻗـﻮام ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻢ از اﺳﺘﺨﻮاﻧﺒﻨﺪی ﯾـﮏ ﻫـﺴﺘﻪ را ﺳﻠـﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ راﻫﻬـﺎی آن ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ۰دﻫﺪ ﺑﺪ ۰ ﯾﻦ ﺻﻮرت ارﺗﺒﺎﻃﺎت دروﻧﯽ و ﺑﺮوﻧﯽ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﺑـﺮ ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔـﺮدد اﯾـﻦ راﻫﻬـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪه دو ﭘﻬﻨﻪ ﯾـﺎ ﻗﻄﻌـﻪ ﺷـﻬﺮی و زﻣـﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﺟﺪاﮐﻨﻨـﺪه ﻋﻤـﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ . ﺷﺎﺧﺺ ) ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ راه ، ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ( اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، دﺳﺘﺮﺳـﯽ، ﻋﺒﻮری ﺑﻬﻨﮕـﺎم ﻋﺒﻮر از درون ﭘ ﻬﻨﻪ ﻫﺎﺳﺖ . ﻫﺮﻗﺪر ﻧﻘﺶ راه از ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﻧﻘـﺶ آن از ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ راه درون ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ازﺟﻤﻊ وﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﺎدﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ۰ﺑﺮﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻓﻮق در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ )ﻋﺮﯾﺾ( ﺷﻬﺮی) ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ ﻫﺎ (

نرخ ورود و خروج

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ) ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﺧﻮد ( ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه وﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ . ۲_۲_۸_ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺻﻮ رت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﯽ اززﻣﯿﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎدی ﮐـﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان را آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .. از اﯾﻦ رو ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻪ در درون و ﭼﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار وﺷﻬﺮﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺼﻮب ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﻧﻘـﺶ وﻣﺎﻣﻮرﯾـﺖ آن در ﺷـﻬﺮ ﺟـﻮﻫﺮه اﺻـﻠﯽ ﺷـﮑﻞ دﻫـﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﺋﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ .

بررسی آلترناتیو های گوناگون

از اﯾﻦ رو ﻣﻄﺮح ﺷﺪن آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ در واﻗـﻊ در ﭼـﺎرﭼﻮب ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻼن و در ﭼﺎرﭼﻮب در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ و از زواﯾﺎی دﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دو ﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻧﺪ: ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻣﺤﻠﻪ ای طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران ) ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی .( ۲ . ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﯾﺎ ﺣﻮزه از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨـﺪه ) ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ راه و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .( ۳ . ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از دو راه ﺣﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﯾﮏ. در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺴ ﺷﻮد ۰ ﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺟﻪ اول در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ از رواﺑﻂ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﺪه در ﺳـﺎزﻣﺎن ﻓـﻀﺎﯾﯽ آن ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎی ذﮐـﺮ ﺷـﺪه )  در ﺑﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ۰آﯾﺪ _ ﺗﻌﯿﯿﻦ طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران ﻋﻨﺎﺻﺮﻋﻤﺪه وﻧﻘﺶ ﮐﺎﻟﺒﺪی آﻧﻬﺎدرﺳﺎﺧﺘﺎرﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻗﺎﯾـﻞ ﺷـﺪن ﺗﻤـﺎﯾﺰ ﻣﯿـﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ ﯾـﺎ ﮔﺴـﺴﺘﮕﯽ ﺧـﻮد اﻧﺴﺠﺎم ﯾﺎ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻧ ﻈﺎﻣﻬﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﻬﺮی و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

عناصر کالبدی در منطقه ۱۶ تهران

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ داﻧﻪ ﺑﻨﺪی و ﺑﺎﻓﺖ : داﻧﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﻄﻌﺎت . ﭼﯿﺪﻣﺎن ) ﺑﺎﻓﺖ ( و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی آﻧﻬـﺎ . ﮐـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓـﻀﺎﺋﯽ و ، ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . در ﺑﺤﺚ زﯾﺮ . ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺼﻨﻮع ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﺪﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﺳﻄﺢ . اﻫﻤﯿﺖ .ﻋﻤﻠﮑﺮد (از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ : – ( اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﻬﺮان ، ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ، – )ا ، طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران ﻣﯿﺨﺴﺎزی، ﺳﺎراول، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮق آﻟﺴﺘﻮم ﻫﺮ دو ﮐﻨﻮن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ( – ، ﭘﺎرک ﭘﺮدﯾﺴﺎن ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻌﺎت آﺑﺎد ، زﻧﺪان اوﯾﻦ – ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ، اداره ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ، ﺷﻬﺮک آزﻣﺎﯾﺶ – ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮج ﯾﺎدﻣﺎن ﻣﺤﻮرﻫﺎی ، آزادی، ﺳﺘﺎرﺧﺎن، ﺑﻬﺒﻮدی، ﺷﺎدﻣﺎن، ﺷﻬﺮآرا، ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ، ﺳـﻌﺎدت آﺑـﺎد،ﻓﺮﺣﺰادی، ﺳـﺮو ﭘﺎک ﻧﮋاد ﺗﻨﺪراﻫﻬ ﺷﯿﺦ ﻓـﻀﻞ اﷲ و ﯾﺎدﮔـﺎر اﻣـﺎم ، اﺷﺮﻓﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ﺟﻨﺎح ، رﺳﺎﻟﺖ، ﺎی ﻫﻤﺖ، ﭼﻤﺮان وزﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ی ﻣﻬﻢ ) ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎﺷﻬﺮک ﻫﺎ و روﺳﺘﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ( درﯾـﺎن ﻧـﻮ ﺷـﻬﺮ آرا، ، ﻃﺮﺷﺖ درﮐﻪ و ﻓﺮﺣﺰاد ، اوﯾﻦ، ﭘﻮﻧﮏ، ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ، ﺷﻬﺮک ﻏﺮب ، آرﯾﺎﺷﻬﺮ،ﮔﯿﺸﺎ، اﻧﻘﻼب، ﻣﻄﻬﺮی، ژاﻧﺪارﻣﺮی _ ﺷﻬﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﻤﺎی ﺳﯿﻤﺎی ﺷﻬﺮ و ﯾﺎ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی در اﺻﻞ ﺗﺼﻮر ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺷﻬﺮ دارﻧﺪ و ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﯽ ذﻫﻨﯽ اﺟﺰای ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ )ﺷﻬﺮ ( ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓـﺮد ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ . ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻨﻈﺮ ذﻫﻨﯽ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده از ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه است.تصاویر پیش نمایش


طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۶ تهران-1

درباره نویسنده

امید ابوالحسنی 47 نوشته در ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *