no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

طرح تفصیلی منطقه 19 تهران | ایران پروژه بانک فایل های دانشجویی iranporoje.com


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران
pdf
۱۳۹۷/۰۷/۲۷
8 mb
152 صفحه
نوع فایل: pdf
کیفیت: بسیار خوب
قابلیت کپی: دارد
۸,۰۰۰ تومان
0 فروش
۸,۰۰۰ تومان – خرید

طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران


در طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻫﺪاف و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی و ﭼﺸﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﻻزم اﺳـﺖ ، اﻧﺪازﻫﺎ ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ درﺧﺼﻮص وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﭼﺸﻢ ،  ﮔﺮاﯾﺸﺎت، ﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺪازﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۹ اراﯾﻪ ﮔﺮدد:

وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ

۱۹ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه، طرح تفصیلی تهران ﻣﻌﺎدل ۱۳۸۳ در ﺳﺎل ﻧﻔﺮ۲۴۴۰۰۰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ را ﻣﯽ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد .ﺳﺎل اﺳﮑﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ -۵۰ ﻫﺎی دﻫـﻪ ۱۳۴۰ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺘﺎﺑﺎن و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ در ﭘـﯽ ﺿـﺮورت ﻫـﺎی ﻣﻨﺒﻌـﺚ از روﻧـﺪ رﺷـﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰورﻫﺎی ﺷﺘﺎﺑﺰده ۲۵ ای ﭼﻮن آزادﺳﺎزی ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻬـﺮان ﻫﻤـﺮاه ﮔﺮدﯾـﺪ، ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ۱۳۵۹ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺴﻮج ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی در ﺳﺎل ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻣﺴـﺘﻘﻠﯽ ﺗﺤـ ۱۹ ﺖ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﻄﻘـﻪ ۱۳۶۳ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد، ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۱۶۲ واﺟﺪ وﺳﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ، ﻫﮑﺘـﺎر اﺳـﺖ . ۲۰۸۴ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه، ﻣﺤﺪوده دﯾﮕﺮی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﻫﮑﺘـﺎر ﮐـﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اراﺿﯽ ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اراﺿﯽ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺧﻂ ﻣﺤ ﻣﯽ ﺪوده ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن اﺳﺖ، ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد . اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﻮﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اداری ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻮان اﺳﺖ ﺑـﻪ ﻧﺤﻮﯾﮑـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﻬﺮی در اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ۲۰ ﻋﻤﺮی ﻣﻌﺎدل ﺳﺎل دارد

پهنه بندی های مختلف در طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران

از وﯾﮋﮔﯽ ﮔﺴـﺘﺮشً ﻫﺎی ﺑﺎرز اﺳﮑﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺘﺎﺑﺎن و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻫـﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺤﻮه ﺷـﮑﻞ ﮔﯿـﺮی ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﺸﺎن از ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕ ﯽ دارد ﻟﯿﮑﻦ ﺿﺮورت ﻫﺎی ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر وﺟﻮد ﮔﺴﺘﺮه ۱۹ ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘـﻪ را در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺬﯾﺮا ﮔﺸﺘﻪ و در ﺟﺎی ﺟﺎی آن ﭘﻬﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎه ای ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ،اﻧﺒﺎرﻫﺎ، ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻫﺎ، اﻧﺒﺎر ﺿﺎﯾﻌﺎت و . . .اﺳﺖ را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ .ﺣﺎل ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ از ﺗﮑﻮﯾﻦ طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻞ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﯿﺮی ﭘﯿﮑﺮه ای از ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﮐـﻪ از ﺣﯿـﺚ ﮐﺎﻟﺒـﺪی واﺟـﺪ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت ﺑﺎرزی ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺸﺮدﮔﯽ، ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری و آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻓﻀﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر و آﻻﯾﻨـﺪه اﺳـﺖ و از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﭘﺬﯾﺮای ﮐ ﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎدﮔﺎن ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺮﻏﯽ، ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر، ﮐﻮره ﻫﺎی آﺟﺮﭘﺰی، اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮاد ﻓﻠﺰی، ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و . . .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻮﻻت و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎﻟﺒﺪی

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ، اﺳﻨﺎد و ﻋﮑﺲ ﻫـﺎی ﻫـﻮاﯾﯽ ﻣﻮﺟـﻮد، ﻓﺮآﯾﻨـﺪ رﺷـﺪ و ﺷـﮑﻞ طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان را ﻣﯽ داد ﺗﻮان در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار : – ۱۳۴۳ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از – ۱۳۴۳از ۱۳۵۸ ﺗﺎ – ۱۳۵۸از ۱۳۶۶ ﺗﺎ – ۱۳۶۶از ﺗﺎ اﻣﺮوز اﯾﻦ دوره ﺑﻨﺪ ی ﺑﺎ دوره ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ رﺷـﺪ و ﮔﺴـﺘﺮش ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان اﻧﻄﺒـﺎق دارد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺧﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده را ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧـﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪ زده اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦ ﺗﺮ، ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺬب، اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ و ﻫ ﻤﺴﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ و ﻋﻠﻞ ﺑﺮون اﺳﺖ زای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ آن داﻣﻦ زده .

کاربری اراضی منطقه ۱۹ تهران

د وره ﻧﺨﺴﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺤﺪودۀ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۳۴۳ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل ۱۳۴۳ﻫﺎی و وﻗﻮع اﺻﻼﺣﺎت ارﺿ ﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺪارک و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺗﻌﺪادی ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻠﻌﻪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری و ﻗﻠﻌﻪ ﻋﺒﺪل آﺑـﺎد ﻫـﻮﯾﺘﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ دارد و از ﻃﺮﯾﻖ راه ﻋﺒﻮری ﺟﺎده ﺳﺎوه و ﺳﺎﯾﺮ راه اﺳﺖ ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ری ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ . اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺮﻏﯽ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿـﺮی ﺳـﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫـﺎی اﻃـﺮاف آن در دﻫـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺘـﺄﺧﺮﺗﺮ روی ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺮﻏﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . در ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﺟﺮﭘـﺰی و واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﺮاﮐﻨﺪۀ ﺟﻮار ﺟﺎده ﺳﺎوه ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دوره اﺳـﺖ . ﻟـﯿﮑﻦ ﻫﻨـﻮز ﺟﺮﯾـﺎن ﺟﺬب واﻗﻊ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻮق را در ﯾﮏ دوره و اﯾﻦ دوره را ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ زﯾﺮ ﻣﻌﯿﻦ و وﯾﮋﮔﯽ ﮐرد.

ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﯿﺮی و ﮔﺬاری

ﻣﺤﺪوده ﻫﺴﺘﻪ ای ﭼﻨﺪ ﻋﺒﺪل ای در ﻧﻌﻤﺖ آﺑﺎد، ﺑﺎﻓﺖ … آﺑﺎد و ﺑﺎ ﻫﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ – ﻣﺤﺪوده ﮐﺸ– ای روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﺎورزی ﺑﺎ ﻗﻠﻤﺮوی در اﻃﺮاف ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ – ﻣﺤﺪوده راه ای ﺑﺎ ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎده ﺳﺎوه و ﺷﻬﺮ ری – ﺷﮑﻞ ﻟﮑﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺮﻏﯽ و اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺎی آﺟﺮﭘﺰی و . ﻟﮑﻪ – ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺮﻏﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه –ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﺶ ﮐـﻪ ﻏﯿﺮﺑـﻮﻣﯽ اﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﮐﺎرﻫـﺎی ﻏﯿﺮﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ، رﺷﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ را در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪ آورده اﻧـﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺤﺪوده ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺟﻮار ﭘﺎدﮔﺎن و ﻣﺤﻼت دوﻟﺖ ﺧﻮاه و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آﺑﺎد.

تراکم تجاری منطقه

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ۱۳۴۳ﻫﺎی ۱۳۵۲ ﺗﺎ ﻣﺒﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏـﻢ آن ۱۳۴۷ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان ﻣﺼﻮب ۱۹ اﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ۲۵ ﺟﺰء ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮار دارد و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﭼـﻮن ﻃـﺮح ۵ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺪوده ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ۱۹ ﺳـﺎﻟﻪ ﻃـﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ دارد، ﻟـﺬا ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ای اﺳـﺖ و در ً ﻧﻘﺸﻪ ”ﺳﻔﯿﺪ“ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺎﻣﻼ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ – در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺤـﻮﻻت ﻣﻬﻤـﯽ از ﺣﯿـﺚ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺻـﻨﻌﺘﯽﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ، راه ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺎل وﻗﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺟﺮﯾـﺎن ﺟﺬب ﻧﻘﺎط ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای از ﭼﺸﻢ اﺳﺖ رﯾﺰان دور ﻣﺎﻧﺪه . طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران اﺻﻼﺣﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﯿﻀﻪ ﺑﺎ ۱۳۵۲ ای در ﺳﺎل ﻧﻈ “ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮرای ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ” ﺎرت ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . ۲ﻣﺎده ۱۳۵۲/۵/۹ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﻣﺼﻮب اﺷﻌﺎر ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ۱۹ ۲۵ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر ﺟﺰء ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﻟﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ا ﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺪون ﻫـﯿﭻ ﻣﺠـﻮزی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻟﺬا از اﯾﻦ ﺗﺎ ۱۳۵۲/۵/۹ رﯾﺦ ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ) ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل اﻋﻀـﺎی ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ( ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان دارﻧـﺪ .

تراکم مناطق مسکونی

اﯾـﻦ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮد و اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺣﺪاث ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ، درﻣ ً ﺷﻮرا در ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﮐﺎﻣﻼ ﺎﻧﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد . – واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑـﻪ رﻏـﻢ ﻃـﺮح ﺟـﺎﻣﻊ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ – ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﻗﺺ ﻧﻘﺎط ﺣﺎﺷﯿﻪ – ای و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺟﺬب اﯾﻦ ﻧﻘﺎط را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺎت ﻋﯿﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪی – ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﻗﺺ در ک ﻣﯽ ﮐﺮد، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز وﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روﺷﻦ و ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪﻫﺪ . زﯾﺮا ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑـﻪ در ﺳـﺎل ۱۳۵۵ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰام ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺎت ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺴـﺘﺮه ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت و ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻞ ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ۱۲ ﺷﺪ و ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ . طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺧﻮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ آن از ﻃﺮﯾﻖ راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﺎده ﺳـﺎوه و ﻗﻠﻌـﻪ ﻣﺮﻏـﯽ ﻫﻨﻮز ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ اراﺿﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺮﻏﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺗﻬﺮان وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .

مختصات جغرافیایی منطقه ۱۹

ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮی، ﮐﻮی وﻟﯿﻌﺼﺮ و داﻧﺸﮕﺎه در ﺧﺎﻧﯽ آﺑﺎد ﻧﻮ، ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺤـﻼت ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰاﯾﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ . طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران اﺳﺘﺨﻮان رﺷﺪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻨﺪی اﺻﻠﯽ . – ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺴﺐ ﺷﻬﺮداری ﺷﻬﺮی و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺤﺪوده ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ . – ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺿﻌﻒ و ﻓﻘﺪان ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و . در اﯾﻦ دوره ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺟﺬب اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﻪ ﺗﻬﺮان را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺳﮑﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ .

طرح های فرادست

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ وﯾـﮋه ﻣﻨﻄﻘـﻪ ۱ ﺑﻨـﺪ ﺻـﻮرت ۳۳ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎرۀ ۵۷/۷/۲۴ ﻣﺼﻮب ۱۹ ﺷﻮرای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﻣﻘـﺮر ﺷـﺪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ از ﮔﯿﺮد ۱۳۵۸ ﺳﺎل در ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮداری ﻗﺮار . ۲۵ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﻪ آزادﺳﺎزی ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻬ ۱۹ ﺮان، ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﻠﯽ طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷﻬﺮداری ) ۷ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻪ ﺑﻮد ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﻗﺪام، ﺷﻬﺮداری اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺷﺪ ۱۹ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮد و از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارای ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﮐﻪ از اﻗﺪاﻣﺎ ت ﺷﻬﺮداری ﺑﺮای ﺗﻨﺴﯿﻖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺑﻮد ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن، ﺑﺰرﮔﺮاه ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن، ﺷﺮوع اﺣـﺪاث ﻣﯿـﺪان ﻣﯿـﻮه و ﺗـﺮه ﺑـﺎر، ﻣﺠﺘﻤـﻊ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ، ﺧﯿﺎﺑﺎن … ﻫﺎی ﻣﯿﻌﺎد، ﻣﯿﺜﺎق و و اﺣﺪاث ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺎرک ﻫـﺎ
و زﻣﯿﻦ – ﻫﺎی ورزﺷﯽ، ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ … ورزﺷﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و ۱۹ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺟﺰاﯾﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺎﻧﻮن ای از ﺑﺨﺸﯿﺪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻠﯿﺖ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺎی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ دوره ﻧﺸﺎن از آن دارد.

بررسی کیفیت زندگی

تفکیک ﺗﻤﺎم اﻟ ً ﻫﺎ از ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . واﺣﺪیً ﮕﻮی ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ً اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺛﺎﻧﯿﺎ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دوره ﻗﺒﻞ ً ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺛﺎﻟﺜﺎ اﻧﺪ . ﺗﻤﺎم ﺗﻔﮑﯿﮏ ًراﺑﻌﺎ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺪ و از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽﻧﯿﺴﺖ . ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺒﮑﻪ ًﺧﺎﻣﺴﺎ ﻫﺎ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﻟﮕﻮی ﮐﺮت ً ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻨﺪی اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی، اراﺿـﯽ ﻣﻮﻗﻮﻓـﻪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص .ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻪ ﭼﻨﺪان زﯾﺎدی در اﺳﺖ ﮔﯿﺮی ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﺎﺧﺖ .

رشد و توسعه کالبدی در طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران

اﻣﺮوز دوره ﭼﻬﺎرم رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﻨﻄﻘ ۱۹ﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان دوره ﺛﺒـﺎت ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ، ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﺣﺪاث داﻧﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮی . در اﯾﻦ دوره: – ﯾﺎﻓﺖ رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﮔﺮاﯾﯿﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ . – واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﯾ ﻦ دوره ﺑﺪون ﺗﻤﺎﯾﺰ از ﺣﯿﺚ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ، ﺳﺎزه، ﻣﻌﻤﺎری، ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺳﺎﯾﺮ وﺟﻮه ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﮐﻨﻨﺪه از دوره ﻫﺎی ﻗﺒﻞ در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﯽ آﺑﺎد ﻧﻮ) ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ( ﻏﺮب ﻓﺮودﮔـﺎه ﻗﻠﻌـﻪ ﻣﺮﻏـﯽ و ﺟﻨـﻮب ﺑﺰرﮔـﺮاه ﺟﻮاﻧـﻪ و ، ﺑﺨﺶ دوﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﮔﺮدﯾﺪ ﺧﻮان اﺣﺪاث . طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤﺪه ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی اﯾﻦ دوره ﺑﯿﺸ ﺘﺮ ﺣﻮل اﺣﺪاث ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺤﻠﻪ ای و ﺷﻬﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺎرک ﺷﻘﺎﯾﻖ، ﺑﻬﺸﺖ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺗﻬﺮان، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮداری، آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ، ﭘﺎرک ﻫـﺎ و زﻣﯿﻦ … ﻫﺎی ورزﺷﯽ، ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﺗﻬﺮان ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل و اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﺤﻼت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ . – در اﯾﻦ دوران ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻋﻮاﻣﻞ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرک، ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز، ﺳﺒﺰ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺳﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﺤﺪوده طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮردار .

طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران

ریزدانگی و درشت دانگی در منطقه ۱۹ تهران

در اﯾﻦ دوران ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﭼﻨﺪﻫﺴﺘﻪ ای ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻓﻀـﺎﻫﺎی ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻻزم ﻣﺤﻠﻪ اﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﯽ ای ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮﻧﺪ . ۱۹ در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽً ﺷﻬﺮداری دﭼﺎر ﺿﻌﻒ اﺳﺖ و رﺳﻤﺎ ﺗـﻮان ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ د ﯾﺪ . طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺪاﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۵ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣـﺎده اﺳـﺖ و ﻫـﯿﭻ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪ وارد ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿـﺰ اﻣﮑـﺎن ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ . ۱۹ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ . ۱۳۵۷ ﺑﻪ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ در ﺳـﺎل در ﻣﺤﺪودۀ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ، اﻣﺎ از ﺳﺎل ۱۳۴۳ﻫﺎی در ﻣﺴـﯿﺮ ﺗﺤـﻮل ﺧـﻮد در ﺟﺮﯾـﺎن ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﺟـﺬب، اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ وﺳﯿﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﺣﺎﺷﯿﻪ ای دﺳﺘﺨﻮش آن ﺷﺪﻧﺪ، ﻟـﺬا ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﺤﻮل اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪا ﻧﻤﯽ از ﺗﺤﻮل ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد .

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺒﻨﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﮕﻮی ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ، اﻟﮕﻮی ارﺗﺒﺎط ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﯿﮑﺮه ﮐﺎﻟﺒﺪی و اﻟﮕﻮی ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. اﻟﮕﻮی ﮐﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﺳﺘﻘﺮار ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺠﺎﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﺎل آﺑﯿﺎری، اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی، ﺑﺎﻏﺎت و ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻮره ﭘﺰﺧﺎﻧﻪ و اراﺿﯽ ﺑﺎﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ زﻣـﯿﻦ و ﻓﻘـﺪان ﻣـﺮز و ﻟﺒـﻪ و ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎﺳﺖ ای دوﺑﺨﺸﯽ وﻟﯽ .

طرح تفصیلی منطقه 19 تهران

)ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ۱۹ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﯿﺮی و ﮔﺬاری(

ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۹ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ۲۰۸۴ ﺑﺎ وﺳﻌﺘﯽ ﺣﺪود ۱۷ ﻫﮑﺘﺎر، از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷـﻮد . ۱۶ ﭘﺎدﮔﺎن ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺮﻏﯽ و ﺧﯿﺎﯾﺎن زﻣﺰم ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،۱۹ ﻣﯽ۱۷ و ﺑﺎﺷﻨﺪ . از ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺑﻬﻤﻨﯿـﺎر ﻣـﺮز ۱۶ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨ ۱۹ و ﺑﻮده و از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﺰرﮔﺮاه آزادﮔﺎن ﻣﺮز ﺑﯿﻦ طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهرانﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ . ﻣﺤﺪوده ﻓﻮق ۱۹ در زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، اﻟﺬﮐﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آن زﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻃﯽ دو دﻫـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺷـﺒﮑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاﻫـﯽ در درون و اﻃﺮاف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪوده ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ .موضوعات :
شهرسازی

تصاویر پیش نمایش


طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۱۹ تهران-1

درباره نویسنده

امید ابوالحسنی 47 نوشته در ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *