no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

طرح تفصیلی منطقه 2 تهران | ایران پروژه بانک فایل های دانشجویی iranporoje.com


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران
pdf
۱۳۹۷/۰۷/۱۷
14 mb
187 صفحه
نوع فایل: pdf
کیفیت: بسیار خوب
قابلیت کپی: دارد
۸,۰۰۰ تومان
0 فروش
۸,۰۰۰ تومان – خرید

طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران


طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۵۰۰۰ دارای ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ۴۹۵۶۴۰۹۰ ) ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ (ﺟﻤﻌﯿﺘ و ۵۵۹ ﯽ ﺣﺪود ﻫﺰارﻧﻔﺮ ) -۸۱ در ﺳﺎل ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد اﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ۷۵ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ) ﻃﺒﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ( ۴۵۸۰۸۹ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﯽ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

مختصات جغرافیایی منطقه

ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۵/۸۸ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﻣﺮز در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ( ۵۹-۷۵ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ . ۹ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ۱۴ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻬﺮی و ﻣﺤﻠﻪ ) آﻣﺎری (اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه . اﯾﻦ طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ۵ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻟﺒﺮز و۹ ازﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ، ۱۰ ۱ و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ۳ و ۶ و ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ا ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻫﻮای ﺧﻮب و ﭘﺎک ، ﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . در طرح تفصیلی تهران ﺳﻄﻮح، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان در وﺿﻌﯿﺖ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎز و ﺳﺒﺰ ) رود دره ﻫﺎ و داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ (ﻣﻨﻄ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻼﯾﻤﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ، ﻘﻪ ) وزش ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ( داﻧﺴﺖ . ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﻮا در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻄﻮح وﺳﯿﻊ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﻧﺴﺖ ) . ۹ﻃﯽ ۷۲ ﺳﺎل ۸۱ اﻟﯽ ۱۲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ دوش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( . طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران و ﺑﺎغ ﻓﯿﺾ؛ ، داوودﯾﻪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺒﻮر ﮔﺴﻞ اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان و ﮔﺴﻞ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻧﯿﺎوران از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ آن زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰه و …ﭘ ، ﮔﺴﻞ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺎره ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ) ﺷﻤﺎﻟﯽ (ﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺳﺎزد .

تاریخچه منطقه

اﯾﻦ طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ و ﺧﻮش آب و ﻫﻮا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻮزه ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻬﺮان ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .د در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺎت ، ﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﮔﺴﺘﺮده ارزاﻧﯽ زﻣﯿﻦ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ، ﺑﺰرگ ﺛﻘﻞ ﺷﻬﺮ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدن ﺷﻬﺮی و ﻓﺮاﺷﻬﺮی ، ای ﻧﻬﺎد . اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ، ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﯿﺰ در ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺟﻤﻌ ﻃﯽ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ۲۲۰۷۴۰از ۵۹ ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ۴۵۸۰۸۹ ﺑﻪ ۰ ( ۷۵ ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل %۵۳ ) اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزاد راه ﻫﻤﺖ و ﭘﺎرک ﭘﺮدﯾﺴﺎن و ﺗﭙﻪ ﻧﺼﺮ ﺑﻪ دو ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﻄﺢ ( و ( %اﺳﺖ ۴۶ ) ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه . ۷۵ در ﺳﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ۳۹ ﺣﺪود درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ

طرح تفصیلی منطقه 2 تهرانتراکم جمعیت منطقه

ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی آﻣﺎری ( ۲ و ۶۱ و درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ) ۳ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ( ۱۴ اﻟﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ . ۱۱۲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر ؛ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ) ﻣﺤﻠﻪ ای ( ۲۳۱/۳ ﺟﻤﻌﯿﺖ ) ۷ ﻧﻔﺮ در ﻣﺤﻠﻪ در ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ( و ﺣﺪاﻗﻞ ۶۰/۷ آن ۱ ﻧﻔﺮ در ﻣﺤﻠﻪ ) ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ( ﺑﻮده اﺳﺖ . ۶۹/۵ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﻔﺮ ) ( ۴ﻣﺤﻠﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن ۸۳/۹ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ . ۸۰ در ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ) ﻓﺮض دوم ( ۵۴۲۱۰۰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ آ ۳۹/۵ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﺪ ۸۱ ن در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ۶۰/۵ ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر و درﺻﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻗﺮﯾﺐ ۱۴۲ ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر در ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ۱۱۴ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﮐﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر ؛ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ) ﻣﺤﻠﻪ ای ( ﺑﺎﺷﺪ ۲۶۳آن ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ )ﻧ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺴﺒﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮض ﺣﺪاﻗﻞ رﺷﺪ- ﻓﺮض اول ( ۱۳۹۰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ۶۵۰ ﺑﻪ ۱۳۱ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .

سرانه فضاهای منطقه در طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران

در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ) ﻣﺤﻠﻪ ای ( ۸۷ ﺟﻤﻌﯿﺖ ۳۲۲ ﻧﻔﺮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن ﻧﻔﺮ در ﻫﮑﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕ ﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ؛ در ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺎی زﻣﯿﻦ و زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻔﺎوت دارد و ﻣﺤﻼت را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ۸ ﻣﺤﻼت ، ۶ ، ۴ ، ۳ ، ۲ ، ۱ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻼت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﺘﺮ۳۰۰ ﮔﺮوه اول ﺑﺎﻻی ﻣﺮﺑﻊ ) ۱ﻣﺤﻼت ۲ و ۵۰۰ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ( ۲۵۰ و در ﮔﺮوه دوم زﯾﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ . ۴۰ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺗﻔﺎوت ﺳﺮاﻧﻪ زﻣﯿﻦ و زﯾﺮﺑﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ۵۵ و ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﮔﺮوه اول ۲۴ ﺗﺎ ۳۲ و ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﮔﺮوه دوم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ . اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ در در ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ۳/۲۳ در ﮔﺮوه اول ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ۲/۴ و در ﮔﺮوه دوم ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . در ۲۲۱ ﮔﺮوه اول ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ۳ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺤﻼت ، ۲ ، ۱ ﻣﺤﻼت ۱۴۰ و ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ۸ ، ۶ ، ۴ اﺳﺖ ؛ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﻤﻪ دوم ﮔﺮوه اول ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ واﺣﺪ در ﮔﺮوه دوم ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ. طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران از ﺳﻄﺢ ذ ۱۴۸۰ ﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮﯾﺐ ۲۷ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪ ﻗﺮﯾﺐ %۳۰ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ۸۵۱ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ؛ ۱۵/۲۲ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪ %۱۷ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ۱۴۴ ؛ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ۲/۵۷ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪ %۳ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ۱۱۲؛ %۲ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ ﻗﺮﯾﺐ از ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۵۳ ، ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎغ ۱ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪ ﻗﺮﯾﺐ %۱ ﻣﺘﺮ در ﻗﺮﯾﺐ ۵۴؛ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اداری ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮاﻧﻪ در %! ﻧﻘﻞ ۳۸ ؛ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺣﻤﻞ و ، ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ) ﻏﯿﺮ از ﺷﺒﮑﻪ راه ﻫﺎ ( و اﻧﺒﺎرﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ۳۸۲ از ﺳﻄﻮح ﻣﻨﻄﻘﻪ %۷ ﻫﮑﺘﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ) ( … در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ، ﻣﻮات، ﺑﺎﯾﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺮﯾﺐ % ۳۰ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻧﯿﺰ از ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ . %۱۰ از اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﺎﯾﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد .

پوشش گیاهی منطقه ۲

ﺑﺎﻏﺎ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۳ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﺪول ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . %۹۵ ) ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺳﻮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ( %ﺑﺮﺧﻮر ۹۰ ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ً داری از ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎاﺷﺘﻐﺎل دارﻧ

 

طرح تفصیلی منطقه 2 تهران

پهنه اقتصادی منطقه

%۴۸ﺣﺪود ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﺒﻪ ( %۷۰) ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دراﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . %۴۲ از ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺪود در ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻣﻨﺪان . ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ) ﺑﺎﻻی در آﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ً ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ۳ ﺑﺎ در آﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل (اﺳﺖ . طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ۷۵ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۸۰ ﺗﺎ ۱۷۵۲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در آﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﮐﻪ %از ۸۵ ﺣﺪود آن ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺷﻬﺮی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . ۷۷ از ﺳﺎل ۸۰ ﺗﺎ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ از % ۵۰ ﻧﺮخ رﺷﺪ درآﻣﺪی ﻣﻌﺎدل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ۸۰۵ ﻫﺎ ﻣﻌﺎدل % ۷۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ آن را ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داده اﺳﺖ . ﺑﺠﺰ ﻫﺰ ۷۵ ﺳﺎل ﮐﻪ ﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﻣﺎزاد ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ . ۷۶ ﺳﺎل ﻫﺎی ۸۰ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در آﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﺳﺖ . ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در آﻣﺪ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺷﺪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ از رﺷﺪ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداری ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در واﻗﻊ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ از ۶ رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ

چشم انداز توسعه پایدار

ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎز ﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ وﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱_۱_۱_ – ﺗﺒﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮی از ﻓﺮﺻـﺖ ، ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ در وﯾﮋﮔﯿﻬـﺎی، ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪن اﺛﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾـﺪار ﺑـﺮای ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . ۱_۱_۱_۱_ وﺟﻮدﺳﯿﻤﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺳﺎﺧﺘﺎر اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ وﯾﮋه، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮای ﭘﺎک ﮐﻪ در
ﺳﻄﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان ﻧﺎدر اﺳﺖ وﻣﺨﺘﺺ ﻣﻨﺎﻃﻖ داﻣﻨﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
– دو دره رود وﺳﯿﻊ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ رﺑﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران ) ﺗـﺎ ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺷﻬﺮ ( و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﮑﺮوﮐﻼﯾﻤﺎﺗﯿﮏ وﺟﻬﺎت دﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ) دﯾـﺪ و ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺘﻨﻮع از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ (اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه . ۱_۱_۱_۲_ وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻗﻮی) آزادراﻫـﯽ و ﺑﺰرﮔﺮاﻫـﯽ ( و ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺧ ﻄـﻮط ﺷـﻬﺮ و ﻓﺮاﺷـﻬﺮ را ، ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺘﺮو ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ وﺳﯿﻊ داﺧﻠﯽ. اﻟﻒ ـ ﺷﺮق _ﻏﺮب :،رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﻤﺖ،ﻧﯿﺎﯾﺶ ) درﺣﺎل اﺣﺪاث(آزادی ،ﺧﯿﺎﺑﺎن .
ب ـ ﺷﻤﺎل_ﺟﻨﻮب_ ﻏﺮب : ، ﭼﻤﺮان اﺷﺮﻓﯽ اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ ، و ﯾﺎدﮔـﺎر اﻣـﺎم ﺷـﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﻧ ﻮری ج – ۷ ) دوﺧﻂ ﺷﻤﺎل ﺟﻨﻮﺑﯽ ( ۸ و و ﭼﻬـﺎر ﺧـﻂ ﺷـﺮﻗﯽ- ۲ ) ﻏﺮﺑـﯽ ،۴،۶،۹ ( ۲۸ ﻣﺘﺮو ﺑﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ۱_۱_۱_۳_ درﺷﺖ داﻧﮕﯽ ﻗﻄﻌﺎت)ﻣﻠﮑﯽ- اﻋﻢ از ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ( و وﺟـﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ ذﺧﯿﺮه ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ )اﻧﺪ در طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران ﻣﺼﻮب ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه . ( ۱_۱_۱_۴_ وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﯾﺮ ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻮﭼﮏ) در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ( و ﺑـﺰرگ در ﺷـﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﮐﻨﺎره ﻫﺎی ﻣﺴﯿﻠﻬﺎ و رود دره ﻫﺎ . ۱_۱_۱_۵_ ، ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎره ﺷـﻬﺮی و وﺟﻮد ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻗﻮی ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﺧـﺼﻮﺻﯽ ، ﺷﻬﺮی، ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس از ﻋﻤﻠﮑﺮد : اﻟﻒ _ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ ﺮﮐﺰ ﺗﺎﺳﯿـﺴﺎﺗﯽ- – ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﺗﺠـﺎری درﻣﻘﯿـﺎس ﻣﻠـﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ)ﯾﺎدﻣﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ . ( ب _ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری- اداری و ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻣﻘﯿﺎس ﺷﻬﺮی و ﻓﺮاﺷﻬﺮی ) ۴۵۰ ﻃﺮح آﺗﯽ ﺳـﻨﺘﺮ ﺑـﺎ ﺑـﯿﺶ از ، ﻫـﺰار ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ – ۸۲) ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺰرگ ۵ ﺳﻪ ﻫﺘﻞ ﺳﺘﺎره . (
طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران اﺳﻨﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ وﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ) داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷـﺮﯾﻒ،
داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﯾـﺮان ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ، ﺻﺎدق داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

فضاهای آموزشی

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی اداری-رﺳﺎﻧﯽ اﻃﻼع ) ، وزارت ﮐـﺎر، وزارت ﻋﻠـﻮم ﻣﺮﮐﺰ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ . ( ۱_۱_۱_۶_ اﺳﮑﺎن ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻی ﺳﻮاد و وزن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ . ۱_۱_۱_۷_ وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣـﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ درﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﻬﺮی )ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻮراﻫﺎی . ( _وﯾﮋﮔﯽ ۲_۱_۱ ﺷﻬﺮی ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺬب ﺑﺎﻻی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ در ﮐﻨﺎر وﺟﻮد وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌـﯽ_ ﻣـﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺳـﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘـﻪ وﺟﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺼﺪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد – ۰ ﺗﺠﺎری و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻢ ردﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ در ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﺑﺨـﺼﻮص در ﻧﯿﻤـﻪ ﺷـﻤﺎﻟﯽ و ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﺑـﺎﻻی ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای اﺣـﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ _ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎزار ارزش زﻣﯿﻦ وﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﻮﺳـﻌﻪ داده ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ . ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎزار ﺗﻬﺎﺗﺮ ارزش ﻫﺎی ﻓﻮق اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺳﻬﻤﯽ از آن را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ارزش اﺳﻤﯽ زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داده ) ﻣﺘﻮﺳﻂ د اراﺋﯽ ﻫﺎی اﺳﻤﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ارزش ﮐﺎﻻﯾﯽ زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ آن ( آﺛـﺎر ﺳـﻮﺋﯽ در ﺣـﻞ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﻣـﺴﮑﻦ درﺷـﻬﺮ ﺑﺠـﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮی از ا ﯾـﻦ اﻣـﺮ ) ( ﮐﺎردر ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑـﺎ ﺗﻌﺮﯾـﻒ و ، ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ . ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﻮق وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮﻧﺪ:

سرانه تجاری منطقه

ﺟﺮﯾﺎن ﻗﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی دروﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ درآﻣـﺪ و رﻓـﺎه ﺑـﺎﻻی ﺳﺎﮐﻨﺎن ) ۶۹ ﻣﺘﻮﺳﻂ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل رﺗﺒـﻪ ﺳـﻮم در ﺗﻬـﺮان و رﺗﺒـﻪ دوم در %۱۸ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﮐﻞ ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ( ۱_۱_۲_۲_ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎﻻﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ ارزش اﻓﺰوده ﺑـﺎﻻی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ) ۸۰ در ﺳﺎل ۱۱ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ در ﺻﺪ در آﻣﺪ ﮐﻞ ﺷﻬﺮداریطرح تفصیلی منطقه ۲ تهران از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۵ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺰء ۸۰۰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺑـﯿﺶ از ﻣﯿﻠﯿـﺎرد رﯾﺎل . ۷۵ ارزش زﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻃﯽ ﺗﺎ ۸۳ ﺑﯿﺶ از ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ( ۱_۱_۲_۳_ روﻧــﺪ ﭘﯿــﺸﯽ ﮔﯿــﺮی ﺟــﺬب ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ از دﯾ ﮕــﺮ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺑــﺎ وﺟــﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺎذب ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای ). ﺗﻌـﺪد ﻣﺮاﮐـﺰ ﺗﺠـﺎری ﻣﻌـﺮف در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﻓﺮاﺷﻬﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ) در اوج ( ﺗﺎ ﻣـﺮز ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.تصاویر پیش نمایش


طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران-1

درباره نویسنده

علیرضا قزوینی 15 نوشته در ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *