no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

طرح تفصیلی منطقه 20 تهران | ایران پروژه بانک فایل های دانشجویی iranporoje.com


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
طرح تفصیلی منطقه ۲۰ تهران
pdf
۱۳۹۷/۰۷/۲۷
7 mb
121 صفحه
نوع فایل: pdf
کیفیت: بسیار خوب
قابلیت کپی: ندارد
۸,۰۰۰ تومان
1 فروش
۸,۰۰۰ تومان – خرید

طرح تفصیلی منطقه ۲۰ تهران


ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﮏ ر وش ﺳﺎده ﺑﺮای ﮔﻮﯾﺎ ﮐﺮدن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪی ﺷـﻬﺮ ﻧﯿﺴـﺖ . در طرح تفصیلی منطقه ۲۰ تهران در واﻗـﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺷﻬﺮی) ﻣﺤﻠﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ( داﻧﺴﺖ و ﯾﺎ ﺣﺘـﯽ ﻫـﺮ ﯾـﮏ ازاﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد . ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﺻـﻮﻟﯽ ﮐـﻪ در ﺑﺨﺶ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮح راﻫﺒﺮدی ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ.

تقسیم بندی خرد منطقه ۲۰ تهران

ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﺤﻼت ﻣﻮﺟﻮد، اﻟﮕﻮی ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻋﺎرض ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻠﻔﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﺮزﻫﺎ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻣﻼ ﺣﻈـﺎت ﻓـﻮق، ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ از ﻧﻘﺸـﻪ اﻟﮕـﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ، ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻼت و ﺗﻘﺴـﯿﻤﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﻟﮕﻮی ﺳﺎﺧﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﺳﺖ طرح تفصیلی منطقه ۲۰ تهران  ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ درﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ . ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻬﺮی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﺎدل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻬﺮان از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺪوده ای ﺑﺎ ﺧـﺪﻣﺎت در ۳۰ ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺣﺪود ۷۰ اﻟﯽ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد .

تاریخچه منطقه

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ طرح تفصیلی منطقه ۲۰ تهران ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺤـﺪوده و ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی، ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﯽ ۵ ﺗﻮان ﻣﺘﺸﮑﻞ از ۴ ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﮐﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ و ﯾـﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﻤﻮد ﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﺳﺖ، طرح تفصیلی تهران ﻣﻌﺮﻓﯽ . ۲-۳ -۲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻟﮕﻮی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﯽ در اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ، ﺳﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت و ﺿﻌﻒ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه، راه ﻫﺎی ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻤـﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻟﺬا ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺳﻨﺠﺶ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﺎﺑﺮ در اداﻣﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره واﻗﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد : • آزادراه، ﺗﻨﺪراه : در اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﻮده و دو ﻧﻘﺶ دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ آن ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد . در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﯾﺖ اﻟﻪ ﺳﻌﯿﺪی) ﺟﺎده ﺳـﺎوه ( و ﻧـﻮر ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﺻـﻠﯽ

طرح تفصیلی منطقه 20 تهران

مختصات جغرافیایی منطقه

ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺪوده ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد . طرح تفصیلی منطقه ۲۰ تهران ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ درﺟﻪ : در اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺮ دو اﺻﻠﯽ ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳـﻮد آن ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﯽ – اداﻣﻪ ﻣﺤﻮر ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻘﺎﯾﻖ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، داد ﺗﻮان در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار . • راه ۲ ﻫﺎی ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ درﺟﻪ : در اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻬـﻢ ﺑـﻮده و ﻧﻘـﺶ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺤـﻮر، در رده ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .

شریانات اصلی

طرح تفصیلی منطقه ۲۰ تهران ﻣﺤﻮر ﺷﮑﻮﻓﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺤﻮری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد . ﭼـﺮا ﮐـﻪ اﯾـﻦ – ﻣﺤﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺟﺎی دادن ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻘﯿ ﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ –ای ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽ ای در اﻣﺘﺪاد ﺧﻮد، ﺣﺎﺋﺰ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ . • ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه : ﻣﻌﺎﺑﺮ درون ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی در اﯾﻦ رده راه ﻫﺎ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ، دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺻﻠﯽ اﻧﺪ، در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮان از ﻫﺎی ﺻﻤﺪی، ﻣﯿﺜﺎق، ﻣﯿﻌـﺎد ﺑﻬﻤﻨﯿـﺎر، ﻣﺎﻫـﺎن، ، ﻧﻤﻮد … ﻣﯿﻼد، ﺧﻼزﯾﺮ، ﭘﯿﺮوز، دوﻟﺘﺨﻮان و ﯾﺎد .

اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺤﻼت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ

ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮز ﻧﻮاﺣﯽ و ﻫﺴـﺘﻪ ﻫـﺎ، ﻻزم اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت و طرح تفصیلی منطقه ۲۰ تهران
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻄﺎ ﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس و ﺟﻤﻌﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی اراﺋﻪ ﮔﺮدد .ﻫﺴﺘﻪ ﭼﺮا ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی در ﻣﻘﯿﺎس ﻫـﺎ ﮐـﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺑﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزﻣﺮه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ . ﺧﺪﻣﺎت ﺑـﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﺎﺣﯿـﻪ و ﻣﺮاﮐـﺰ ﻣﻨﻄﻘـﻪ، اراﺋـﻪ ﮔـﺮدد . ﻟـﺬا ﺳـﺎﺧﺖ و ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﯾـﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ در اداﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

طرح تفصیلی منطقه 20 تهران

پهنه بندی ها در طرح تفصیلی منطقه ۲۰ تهران

دوﻫﺴﺘﻪ ۱۹ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪل ، ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی طرح تفصیلی منطقه ۲۰ تهران ، دو ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﯾﺪ .ا ﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﻮر اﺗﺼﺎل دﻫﻨـﺪه آن ﮐﻪ ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻮر، ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺳﺎزد، اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻮاﺣﯽ در اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﻮد، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻨﻄﻘـﻪ را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽ دﻫﺪ . در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎ، ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺤـﻮر ﻗﺎﺑـل اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ . ﻟﺬا در اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ ﻣﺤﻮر ﺗﻨﻮع ﮐﺎرﺑﺮی ﻫ ﺎ و اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .

طرح های فرادست منطقه ۲۰ تهران

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈـﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت، در طرح تفصیلی منطقه ۲۰ تهران اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای اﺧﺘﻼط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣـﺪه و اﯾـﻦ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ آﻧﻬﺎ در ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزﻣﺮه و ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن در اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ و ﻣﺮز آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ، اﺳـﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﻨـﺪ . ﺑـ ﺮاﯾﻦ اﺳـﺎس ﻣﺮاﮐـﺰ ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽ ای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ و در اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪ .

حمل و نقل عمومی

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺤﻼت ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ داﺧﻞ ﻫﺮ ﻫﺴﺘﻪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻫﺎی اﺳﺎﺳـﯽ از ﻫـﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﮐﻪ در رأس آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ) ﺑﻪ وﯾﮋه اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺗﺤﺮک ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن، ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و ﮐﻮدﮐﺎن ( ﻗﺮار دارد، ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ذﮐـﺮ ﺷـﺪ، اﯾـﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾـﺎ ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻣـﯽ ﮔﺮدﻧـﺪ . ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺤ ﻣﯽ ﻠﯽ اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود

الگوی پیشنهادی تقسیمات کالبدی

ﻧﺰدﯾﮑﯽ و دﺳﺘﺮﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻣﺮوز ﺑﺎﺷﺪ .در طرح تفصیلی منطقه ۲۰ تهران ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕـﺮش ﻻزم اﺳـﺖ ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری دﺳﺘﺮ ﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزﻣﺮه آﻧﻬﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧـﺪﻣﺎت، و ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن آن در اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮداﺷﺖ . اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ “ اﺳﺖ ﮐﻪ از واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻬﺮی ﯾﺎ ” واﺣﺪﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

پوشش گیاهی منطقه

اﯾـﻦ روﯾﮑـﺮد، ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﮐ ﻨﻨـﺪه ﻧﻈـﻢ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ . ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽـﻪ ﮐـﻪ در ﻃـﺮح ً از اﯾﻦ دﯾﺪ، ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺪﻣﺎت و اﻧﺪازه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻣﺤﻠﻪ، ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺣﻮزه و ﺷﻬﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺎ ﻟﮑﻦ رﯾﻔﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻮق اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﻤﯽ دارد ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح از ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﻠﻪ، ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺸﮑﯽ ﻣﯽ ً دﻫﺪ، ﺻﺮﻓﺎ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ . “ و از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی، ﺗﺠﻠـﯽ و ﺗﺒﻠـﻮر ﺳـﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳﺖ ”اﺳﺖتصاویر پیش نمایش


طرح تفصیلی منطقه ۲۰ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۲۰ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۲۰ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۲۰ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۲۰ تهران-1

درباره نویسنده

امید ابوالحسنی 47 نوشته در ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *