no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

طرح تفصیلی منطقه 22 تهران | ایران پروژه بانک فایل های دانشجویی iranporoje.com


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران
pdf
۱۳۹۷/۰۷/۲۸
14 mb
107 صفحه
نوع فایل: pdf
کیفیت: بسیار خوب
قابلیت کپی: ندارد
۸,۰۰۰ تومان
0 فروش
۸,۰۰۰ تومان – خرید

طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران


ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی در اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻮل ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺰ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران ، ﺣﺎﻻت ﻣﺤﺘﻤـﻞ زﻳﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻲ آﻣﺪﻫﺎی ﻣﻄﻠ ﻮب ﻳﺎ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﺤﻘـﻖ آن در … ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ، رﻋﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺪام ﻛﺮد.

جمعیت پذیری منطقه

در طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ آن در ﺳﺎل ﻫﺎ ی ۲/۹)اﺧﻴﺮ درﺻﺪ طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ۲۰ و ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ۲۲۰ در ﺣﺪود ﺷﺪ ۲۹۳ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ . ۲ ـ اﮔﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮداری در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز در طرح تفصیلی تهران ﻣﻮﺟـﺐ ارﺗﻘـﺎی ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در آﻧﺠﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ۱۳۶۵ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ دوره ۵/۵) ﺗﺎ ﻛﻨﻮن درﺻﺪ ( ۲۹۱ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد، ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ در دو ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ده و ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل آﻳﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺣـﺪود ﺷﺪ ۵۰۰ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ .

حوزه های غیرمسکونی منطقه ۲۲ تهران

در ﺻﻮرت ﭘـﺬﻳﺮش ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣـﻮزه ﻫـﺎی اﺳـﺘﻘﺮار ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺗﺜﺒﻴﺖ آﻧﻬﺎ و اﻣﻜﺎن ﺑﺎرﮔـﺬاری ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ۸۶/۱) ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻃـﺮح ﺟـﺎﻣﻊ ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑـﺮای آن ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ( ﻛـﻞ، ﻫ۱۹۱ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ در ﺣﺪود ﺑﻮد ﺰار ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ . در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺷﺒﻜﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺳـﺮاﻧﻪ ﻫـﺎی ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدی ﻃـﺮح ﺟـﺎﻣﻊ ۲۱۹ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﺎ رده ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﻣﻨﻄﻘﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﭘـﺬﻳﺮی ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﺣـﺪود ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

پهنه بندی ها در طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران

در طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣـﻼک ﻋﻤـﻞ ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﻣﺒﻨـﺎی واﮔـﺬاری ﻣﺠـﻮز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻄﺢ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در وﺿـﻊ ۱۵۰ ﻣﻮﺟﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ درﺻﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻳﺮﺑﻨﺎی ﻫـﺮ واﺣـﺪ ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ در ۱۰۰ ﺣﺪود ۴/۵ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ در ﻫـﺮ واﺣـﺪ ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ، ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﭘـﺬﻳﺮی ۲۹۲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۸۰ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ۳۵۰ درﺻﺪ، اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘـﺬﻳﺮی ﻧﻴـﺰ ﺗـﺎ ﺣـﺪود ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ) اﻃﻼﻋـﺎت ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎ اﺳﺖ ﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪوده در دﺳﺘﺮس ﻣﺸﺎور ﻧﺒﻮده

پوشش گیاهی

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘـﻪ ای ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﺷـﻬﺮ در ﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴﻜﻮﻧﻲ آن در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺗﺎ رده ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺧﺘﺼﺎص دا ده ﺷﻮد اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﻫـﺎ ، ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﺮای ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎدی طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهرانﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑـﺮای ﻣﻨﻄﻘـﻪ در رده ﻋﻤﻠﻜـﺮدی ﻣﺤﻠـﻪ و ﻧﺎﺣﻴـﻪ و ﻣﺮﺑﻊ ۵۱/۱۶)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﺮ ( ﺑﻮد ۳۱۸ در ﺣﺪود ، ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ . ۶ ـ در ﺻﻮرﺗﻴ ﻜﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ از اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ و وﻳﮋه ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻛﻤﺒﻮد اراﺿﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎرﮔﺬاری ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ۶۰ ﺑﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد، اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و اﻓـﺰاﻳﺶ آن ﺗـﺎ ﻫﺰ۲۱۰ ﺳﻄﺢ دارد ار ﻧﻔﺮ وﺟﻮد .

طرح های فرادست

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺎرﺑﺮی ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﻛﻞ اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ وﻳﮋه اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﺑﻮده و ﻃﺒﻖ ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻃـﺮح ﺟـﺎﻣﻊ ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑـﺮای رده ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﻣﺤﻠﻪ ای و ﻧﺎﺣﻴﻪ ای و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﻮد، اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺟ ﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ۲۴۰ ﺗﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ وﺟﻮد دارد و اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اراﺿﻲ ﻛﺎرﺑﺮی ﻧﻈﺎﻣﻲ واﻗﻊ در ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑـﻞ دارد ۲۷۰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﺑﺎﺷﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ وﺟﻮد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣـﻮزه ﻛـﺎرﺑﺮی ﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی و ﻓﺮاﺷﻬﺮی و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ و ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎی ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻫﺪاف ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺷـﻬﺮی ﺗﻬﺮان اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﺸﺎور راﻫﺒﺮد اﻧﺠﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷـﺘﺎب اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ۲۴۰ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺰ ار ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﺒـﺮد ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﭘـﺬﻳﺮی ﻣﻨﻄﻘـﻪ در اﻟﮕـﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻣﻲ داﻧﺪ آن را ﮔﻴﺮد در ﻧﻈﺮ ﻣﻲگیرد.

ویژگی های اقتصادی

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣـﺎ در زﻣﻴﻨـﻪ اﺳـﺘﻘﺮار ﺑﺨﺸـﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎی ۲۱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده در ﺧـﺎرج از ﻣﺤـﺪوده ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ ، ﺷﻬﺮ و ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮی در ﻣﺤﺪوده آزاد ﻧﺸﺪه ﺷﻬﺮ و ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب آﻣـﺪن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨﺸـﻲ از ﺣـﺮﻳﻢ اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﻲ ﺷﻬﺮ، ﺗﺼﺮف ﺑﺴﻴﺎری از اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻬﺎدﻫـﺎی ﻧﻈـﺎﻣﻲ در ﺳـﺎل ﻫـﺎی ﭘـﺲ از ﻋﺒﻮر،اﻧﻘﻼب ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﻛـﻼن ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﻬـﺮان ـ ﻛـﺮج از درون و ﻟﺒـﻪ ﻫـﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﻲ از ﭘﻬﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻏﺮب اﻳﻦ ﺷﻬﺮ، واﮔﺬاری ﺑﺨﺸﻲ از زﻣ ﻴﻦ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲﻣﺴﻜ ﻦ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن رده ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎی اﺟﺮاﺋﻲ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮداری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، (… ﺻﺪا و ﺳـﻴﻤﺎ، دژﺑـﺎن، دادﮔﺴـﺘﺮی و ﻋـﻮاﻣﻠﻲًﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دارای ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺪوده و ﺷﻜﻞ دﻫﻲ آن ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﻧﻈـﺮ، ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ آن را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد.

تراکم جمعیتی منطقه ۲۲ تهران

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و اﺷﺘﻐﺎل ) ۱۳۷۵ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ ﺳﺎل ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره ۵( ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ آن، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﺑﻪ ﺷـﺮح زﻳـﺮ ، اﺳﺖ: ۱۲۸۳۲۲ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۰۲۵۴۴ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔـﺮ از آﻧـﺎن در ﺳﻨﻴﻦ ده ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ده ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌـﺪ اد ۳۴۵۶۰ ﻧﻔﺮ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﻧﺪ) ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎل ( ۳۲۶۰۴ﻛﻪ ۱۹۵۶ ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻜﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ : ـ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ده ﺳﺎﻟﻪ و ﺑ ۳۳/۷ ﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺪت ﻧﺴﺒﻲ ورود ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

تراکم تجاری در طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران

ﻋ ﺪم ورود ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔـﻲ از زﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺑﺎزار ﻛﺎر و ﭘﺮداﺧﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ داری و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧـﺎن ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ زﻳﺎد ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ) ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ وارد ﺑﺎزار ﻛـﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺳـﺎﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ۸/۵ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ۵۷/۷ درﺻﺪ و ۱ درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺖ ۷ ﺑﻪ ﺑﻴﻦ آن دو .ـ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﻗﻌﻲ ۳۱/۸ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺻﺪ اﺳﺖ . اﻧﺪازه ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ اﻳـﻦ ﻧﺴـﺒﺖ در ۷/۹ ﻣﻴﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ۵۴/۶ درﺻﺪ و درﺻﺪ اﺳﺖ . ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﻧﺪازه ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻴﻜﺎر ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻌـﺎل ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.تصاویر پیش نمایش


طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۲۲ تهران-1

درباره نویسنده

امید ابوالحسنی 47 نوشته در ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *