no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

طرح تفصیلی منطقه 4 تهران | ایران پروژه بانک فایل های دانشجویی iranporoje.com


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران
pdf
۱۳۹۷/۰۷/۱۸
4 mb
177 صفحه
نوع فایل: pdf
کیفیت: بسیار خوب
قابلیت کپی: دارد
۸,۰۰۰ تومان
0 فروش
۸,۰۰۰ تومان – خرید

طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران


طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران در ﺳﺎل ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺻﺎدره ﻃﯽ ۱۳۷۴-۷۸ ﺳﺎﻟﻬﺎی و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ طرح تفصیلی تهران آﻣﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ در اراﺿﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ( ً ﺣﺪودا ۸۰۱,۰۰۰ ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﺷﺪن ﺷﻬﺮک ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ، ﺷﻬﺮک ﻗﺎﺋﻢ ۱۰ و ﺳﻮﻫﺎﻧﮏ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ۴ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۳۸۱ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ، ۸۰۱,۰۰۰ از ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﺖ ۷۷۸۱۵۴ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ .

● ً ۱۳۸۱ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ﻫﮑﺘ ۱۱۱/۱ ﺣﺪودا ﻧﻔﺮ در ﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ) ۱۳۷۵ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﮑﺘﺎر ۸۷/۶ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺮ در ( اﺳﺖ ۲۳/۵، ﻧﻔﺮدرﻫﮑﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ .

● ﺟﺒﻬﻪ ۱۳۸۱ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل در ۶ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ و در ﻣﺤﻼت ﺧﺎک ﺳﻔﯿﺪ و ﺣﮑﯿﻤﯿﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺸﺎر ﮐﻢ درآﻣﺪ اﺳﺖ . در ﺳﺎل ۱۳۸۱ ۴ ﻧﻮاﺣﯽ ۵ و ﭘﺮﺗﺮاﮐﻢ ۶ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ۱۳۷۵ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺳﺎل ۱ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻧﻮاﺣﯽ ،۲ ،۳ و ۶ ﺳﭙﺲ ،۵ اﺳﺖ ۴ و ﺑﻮده .

تراکم

طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺖ در ۱۰ﺑﻨﺪی ۴ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۳۶۵-۷۵ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏ ۱۰ ﻢ روﻧﺪ ﺟﺬب ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣﯽ، ﺷﺘﺎب ﺟﺬب ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ . ۱۰ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ۹ و ۱۱/۱ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺮخ رﺷﺪ ۸/۷ و درﺻﺪ را ۷ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻧﻮاﺣﯽ ،۱ ۲ و ۱ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻧﺮخ رﺷﺪﻫﺎی ۱/۲ و اﻧﺪ ۱/۳ و درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده .
و ● ﻧﺮخ رﺷﺪ ۱۳۷۵-۸۱ اﻗﻌﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۲/۷ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ و ﻃﯽ ۱۳۶۵-۷۵ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺳﺖ ۳/۳ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ﺑﻮده . اﯾﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ً ۱۳۷۵-۸۱ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآورد ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﺣﺪودا ۱۳۶۵-۷۵ درﺻﺪ و ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺼﻞاول

مهندسین ﻣﺸﺎور طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران

اﺳﺖ ۱/۱ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ﺑﻮده .ﺗ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺄﮐﯿﺪی ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﺟﺬب ﺑﺎﻻی ﻣﻬﺎﺟﺮان ورودی ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻫﺎی درون ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮان .

● ۴ ﺳﻬﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۳۷۵ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ . ۱۳۶۵-۷۵ ﻣﻬﺎﺟﺮان وارده ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دﻫﻪ ۹/۵ ﺣﺪود درﺻﺪ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﺑﻮدﻧﺪ ه .ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺠﻮم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان در اﯾﻦ دﻫﻪ، ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ )و ﺧﺎک ﺳﻔﯿﺪ، ﺷﻤﯿﺮان ﻧﻮ (… و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ) ﻣﺠﯿﺪﯾﻪ و (… ﺷﺪه اﺳﺖ.

● ﻧﻮاﺣﯽ دارای اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻓﻮق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ) ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ (ﻧ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ اﻧﺪ ۱ ﻮﻋﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺪاﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه .

● ۲/۷ ﺑﺎرﺗﮑﻔﻞ ﺧﺎﻟﺺ طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران ﻧﻔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ) ﻧﻔﺮ۲/۸ﯾﻌﻨﯽ (اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ .

● ۳۱/۹ ،۱۳۷۵ در ﺳﺎل ۰-۱۴ درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ۶۴/۵ ﺳﺎل و درﺻﺪ را ﮔﺮوه ۱۵ ﺳﻨﯽ ﺳﺎل۶۴ ﺗﺎ ﺳﻨ ۳/۳ و درﺻﺪ را ﻧﯿﺰ ﮔﺮوه داده ۶۵ﯽ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ اﻧﺪ. ● ۱۳۷۵ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ۲۶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎدل ۲۳/۲ و ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.

● ۱۳۷۵ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ۱۰ در ﻧﻮاﺣﯽ ،۶ ،۷ ،۸ ۹ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎدل ۹/۴ ،۶/۴ ،۵/۴ ،۵/۴ ﺑﻮ۴/۴ و اﺳﺖ ده .

طرح تفصیلی منطقه 4 تهران

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﮕﻮی طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران

در طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎرآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮط ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﻬﺮ اﺳﺖ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﯾﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ ﮐﺎرآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺪون ﮐﺎرآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ، ن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻤ ﻧﯿﺴﺖ ﮑﻦ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺑﺘﺪا وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ) ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎﮐﻨﺎن و ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ( ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺬﺷﺘﻪ و وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺑ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ( ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اداﻣﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ( ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی و اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺮور ﺑﺮ اﻫﺪاف و ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺟﻤﻌﺒﻨﺪی اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ اراﺋﻪ و ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ آﻧﻬﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﻫﺪف ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.

کاربری ها

– ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱-۲-۱-۱ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ در • ۱۳۸۱ در ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ۲۷۱۱۹، ﮐﺎرﮔﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﻤﺎری ۱۳۷۳ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎل ،۷۸۷۸ ﮐﺎرﮔﺎه)ر ﺑﺎ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ۴/۳ ﺷﺪی ( ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۸۱ در ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ۷/۷۱ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ۷۳ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل درﺻﺪ۶/۴۸ ﺑﺎ ﺳﻬﻤﯽ ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ۱/۲۳ ( درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ .

در طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان در ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ز آن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ اﺳﺖ ۱۰/۵ درﺑﺮداﺷﺘﻦ درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻬﺮان .

ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۲ ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را در ﮐﻞ ﺗﻬﺮان دارا اﺳﺖ. • ۲۲ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺎﻧﻪ رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم را دارا اﺳﺖ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران

ﻣ ﻋﺮﺻﻪ ۴ ﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺻﻔﺤﻪ

ﻣﺸ • ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺎﻏﻞ ﭘﺎﯾﻪ در طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ را دارا .

• ۷۳ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۸۱ اﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ) درﺻﺪ۶/۴ ﺑﺎ رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل (

• ۷۳ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۸۱ اﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ده ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮐﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪی ) -درﺻﺪ ۵/۷۱ ﺑﺎ رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل (اﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده .زﯾﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮﯾﮋه در ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎک، ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻮب و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻏﺬی، ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ

• ۷۳ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﻮﯾﻪ ۸۱ اﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه دو ﺷﺪن ای ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ از ﯾﮑﺴﻮ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧﺮد ﻣﻘﯿﺎس و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻘﯿﺎس در ﻣﻨﻄﻘﻪ

• ۷۳ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۸۱ اﻟﯽ ۲۳/۷ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﺎﻻی ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ درﺻﺪ رﺷﺪ در زﯾﺮﺑﺨﺶ واﺳﻄﻪ ۱۶/۷ ﻫﺎی اﻣﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ، درﺻﺪ رﺷﺪ در زﯾﺮﺑﺨﺶ ﮔﺮی ﻫﺎی اﺳﺖ ۱۴/۲ ﻣﺎﻟﯽ و درﺻﺪ رﺷﺪ در زﯾﺮﺑﺨﺶ اﻧﺒﺎرداری و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده .

اﺳﺖ • . ﻣﺸﻬﻮد ً ﻓﺸﺮدﮔﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻧﻮار ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ۲ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ۱۰ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﯿﺰ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ۹ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﻨﻄﻘ • ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ در ۷۳ ﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۸۱ اﻟﯽ ۱۰/۱۵ از رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ.

• ۱۳۷۳ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۱۳۸۱ اﻟﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ وﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از رﺷﺪی ﺑﺎﻻ ) درﺻﺪ ۱۷/۱۳ رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل ( ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ.

طرح تفصیلی منطقه 4 تهران

 

توسعه اقتصادی

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺎد داﻧﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﻮار ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد.

• ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ)ﺑﻮرس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص و ( ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی دﻻوران، ﻟﻮﯾﺰان، ﻫﻨﮕﺎم ) در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺧﻮدرو ( و ﻣﺤﻮر دﻣﺎوﻧﺪ)ﺗﻮﻟﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ی و (

– ﺳﺎﮐﻨﺎن ۲-۲-۱-۱ اﺷﺘﻐﺎل • ۹۵/۷ ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺎدل ۴/۲ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ۹۴/۱۷ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﻌﺎدل و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ۵/۸۳ درﺻﺪ ﺑﻮده .

• ) ۷۵ ﺑﺎرﺗﮑﻔﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ﻧﻔﺮ۲/۶۶ ﺑﺎ ﺑﺎرﺗﮑﻔﻞ (ﮐ ﻤﺘﺮ از ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان) ۲/۷۵ ﺑﺎرﺗﮑﻔﻞ ﺑﺎ ﻧﻔﺮ (اﺳﺖ ﺑﻮده .

• ۱۰/۹ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ۱۲/۱ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ﺑﻮده .

• ۱۷/۲۲ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ۱۰/۷۱ ﺗﻬﺮان ﻣﻌﺎدل درﺻﺪ ﺑﻮده .

ﺑﯿ • ﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺷﻐﻠﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از آن ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان) ۲۵/۶۶ ﺑﺎ درﺑﺮداﺷﺘﻦ درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ( و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۳/۷ ﺑﺎ درﺑﺮداﺷﺘﻦ درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ( ﺑﻮده اﺳﺖ.

• ۴۲/۴۰ ۲۳/۹ درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻼن را ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ، درﺻﺪ را ﻣﺰد و درﺻﺪ ۲۲/۶ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ، ۷/۰۷ را ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ و درﺻﺪ را ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺼﻞاول

تراکم فعالیت ها

-زﻣﯿﻦ ۳-۲-۱-۱ ﻗﯿﻤﺖ • ۷۲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۷۷ اﻟﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻟﺒﻪ • ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺠﺎری ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻫ ﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﺠﺮ ﺑﻠﻮار -ﻧﻮر ۱۵ – ﺑﻠﻮار ﻣﺘﺮی اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ و(…

• ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻮرس ﻣﻨﻄﻘﻪ)ﻣﺒﻠﻤ ﺧﻮدرو ﺎن و ﺗﻌﻤﯿﺮات ( ﺑﺮروی زﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺘﻘﺮار ًﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ً دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ.

• ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻏﺮب و ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ وﺟﻮد دارد.

ﻣﺤﺪوده • ﭘﺎﺳﺪارا ﻫﺎی ﻣﺤﺪوده ﺑﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ّ ن، ﺷﻤﺲ آ ﻫﺎی واﻗﻊ در ۷ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ۸ ﻏﺮب ﻧﺎﺣﯿﻪ ، ۶ و ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق ﻧﺎﺣﯿﻪ دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.تصاویر پیش نمایش


طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۴ تهران-1

درباره نویسنده

امید ابوالحسنی 47 نوشته در ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *