no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

طرح تفصیلی منطقه 5 تهران | ایران پروژه بانک فایل های دانشجویی iranporoje.com


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران
pdf
۱۳۹۷/۰۷/۱۸
12 mb
204 صفحه
نوع فایل: pdf
کیفیت: بسیار خوب
قابلیت کپی: دارد
۸,۰۰۰ تومان
0 فروش
۸,۰۰۰ تومان – خرید

طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران


ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در طرح تفصیلی تهران و ﻫﺎ – وﻳﮋﮔﻲ ۱-۱ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺬﺷﺘﻪ، وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎی ۱-۱-۱- ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻮﻻت و ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺎﻟﺒﺪی طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻜﺘﺎر ﻋﺮﺻﻪ ۵۲۸۷ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻴﺶ از ای از اراﺿﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان را در ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ از دﻳﺮﺑﺎز ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﮔﺴﺘﺮده و ر وﺳﺘﺎﻫﺎی ﭘﺮاﻛﻨﺪه در آن، ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد . اﻳـﻦ ﻣﺤﺪوده از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﺒﺮز) ۱۸۰۰ﺗﺮاز ۱۶۰۰ از ﻣﺴﻴﻞ ﻓﺮﺣﺰاد ﺗﺎ ده ﺣﺼﺎرک و ﺗﺮاز از ده ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺴﻴﻞ ﻛﻦ ( از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺟﺎده ی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻬﺮان- ﻛﺮج، از ﻏﺮب ﺑﻪ دره ی ﻣﺴﻴﻞ ﻛـﻦ و از ﺷﺮق ﺑﻪ دره ﻣﺴﻴﻞ ﻓﺮﺣﺰاد و ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی اﺷﺮﻓﻲ اﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ و ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﻲ ﺟﻨـﺎح ﻣﺤـﺪود ﻣـﻲ ﮔـﺮدد . دره » ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ « روﺳﺘﺎی ﻛﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ روﺳﺘﺎی ﻛﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﺤﺪوده ی دﻳﮕﺮ ﻛﻪ دارای ﻗﺪﻣﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،

نواحی مختلف در طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران

ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺑﺎغ ﻓﻴﺾ، ده ﺣﺼﺎرک، ﻣﺮا دآﺑﺎد، ﺣﺴﻦ آﺑﺎد و وﺳﻚ . اﮔﺮﭼﻪ دو ﻣﺤﺪوده ﺣﺴﻦ ی آﺑـﺎد و وﺳـﻚ در درون ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻞ ﺷﺪه و اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟـﺎی ﻧﻤﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ وﻟـﻲ ﺳـﻪ ﻣﺤﺪوده ی دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺎﻛﺎن آﺛﺎری از ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﺧﻮد دارﻧﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی در دﺳﺘﺮس ﻣﻨﻄﻘـﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ) در طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران ﺳﺎل ۱۳۴۳ﻫﺎی ،۱۳۵۸ ،۱۳۶۶ (ﺗﻮﺳﻌﻪ ۱۳۷۳ و ی ﻛﺎﻟﺒﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﭘـﻨﺞ در ﭼﻬـﻞ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺠﻤـﻊ اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺧـﻮد اﺣـﺪاث ﺷـﺒﻜﻪ ﻣﻮاﺻﻼﺗﻲ را در ﭘﻲ دارد و اﻳﻦ دو ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ ) ﺑﺎﻓﺖ ﻣـﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺷـﺒﻜﻪ ﺗﺤﺮﻛـﺎت( در ﻫـﺮ ، ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺳﺎل ۱۳۴۳-۵۸ﻫﺎی : ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻳﻦ دوره ی زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻄﺌﻲ و آرام ﺑﻮده اﺳﺖ . اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﻲ اﻳﻦ دوره ﻣﺤﺪوده ی ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ۲ ی ﺷـﻤﺎره ی آب ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻣﺴﻴﺮ روﺳﺘﺎی ﻛﻦ ) در ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق آن ( را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮ ﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑـﺎ اﺣـﺪاث ﺑﻠـﻮک ﻫـﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﭼﻬﺎرﻃﺒﻘﻪ در ﺷﻤﺎل اﻳﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻳﻚ و دو ﻃﺒﻘﻪ در ﺷﺮق آن در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﻳﻲ دﻫﻪ اﺳﺖ ی ﭼﻬﻞ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ .

طرح تفصیلی منطقه 5 تهران

الگوی توسعه و ساختار

در طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺑﺘﺪای دﻫﻪ ی ﭼﻬﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی اﺻـﻠﻲ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﻋﺒـﻮری از ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی درون آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻋﺒﻮری در ﻣﻨﻄﻘﻪ، دو ﺟﺎده ی ﺗﻬﺮان- ﻛﺮج
ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎده ی ﻣﺨﺼﻮص و ﺷﺎﻫﺮاه ﺑﻮده اﻧﺪ . در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ی آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺣـﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﻴﺪان آزادی و ﺷﻬﺮزﻳﺒﺎ ) ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺟﻨﺎح- آﻳﺖ اﷲ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ( ﺑـﻮده اﺳـﺖ . ﺷـﺒﻜﻪ ﻫـﺎی روﺳﺘﺎﻳﻲ )ﺧﺎﻛﻲ ( ﻣﻬﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻦ- ﺷﻬﺮزﻳﺒﺎ، ﺷﻬﺮان- ﺷﻬﺮزﻳﺒﺎ، ﻛﻦ- ﺣﺼﺎرک، ﻛﻦ-ﺑﺎغ ﻓﺮﺣﺰاد، ﻓﻴﺾ-آزادی . ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪ، اوﻟﻴﻦ اﺑﻨﻴﻪ اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ی اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺒﻜﻪ ی ﻣﻮاﺻﻼﺗﻲ ﺣﻮل دو ﻣﺤﻮر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ :ﺟﺎده ی ﺷﻬﺮزﻳﺒﺎ)آﻳﺖ اﷲ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ( و ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻬﺮان- ﻛﺮج ﻛﻪ در ﺣﻮل اﻳـﻦ دو ﻣﺤﻮر ﺷﻬﺮک ﻣﻲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

تاریخچه جاده ها

اﺣﺪاث ﻣﺤﺪوده ﺟﺎده ی آرﻳﺎﺷﻬﺮ در ﻣﺠﺎورت ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺠﺎور ی ﺷﻬﺮزﻳﺒﺎ را ﺑـﻪ دﻧﺒﺎ ل دارد .  ﻛﻮی ﻓﺮدوس، ﻛﻮی ﻣﻬﺮان، ﻛﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻛﻮی ﻛﻴﻬﺎن در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . در ﻣﺠﺎورت ﺟﺎده ی ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺮج) ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﺟﺎده ﺗﺎ ﺑﺰرﮔـﺮاه ﺗﻬﺮان- ﻛﺮج (ﺷﻬﺮک ﻫﺎی آﭘﺎداﻧﺎ، اﻛﺒﺎﺗـﺎن و ﻛـﻮی ﺑﻴﻤـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ . ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﺷﺒﻜﻪ ی ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃـﻲ ﺳـﺎل ﻫـﺎی ﻳﺎدﺷـﺪه ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺮ اﻟﮕـﻮی ﻫﻨﺪﺳﻲ و ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻗـﺪﻳﻤﻲ و ارﮔﺎﻧﻴـﻚ اﻳـﻦ ﺷـﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره ۱ی ۲ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ را در ﺳـﺎل ۱۳۴۳ﻫـﺎی ۱۳۵۸ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.

الگوی رشد طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران

طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران ﺑﺎﻓـﺖ ﻣـﺴﻜﻮﻧﻲ در ﻣﺤـﺪوده ی ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﻤﻪ ً ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ی ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺤﺪوده ی ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎی ﻣﺴﻜﻦ ادارات و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ اراﺿﻲ ﻣ ﻨﻄﻘﻪ، اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎل ی ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ در ﻫﺎی ﻳـﺎد ﺷﺪه و اﻋﻼم ﻛﺎرﺑﺮی زﻣﻴﻦ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﺗﻮﺟﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧـﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . در اﻳﻦ ﺳﺎل ﭘﻮﻧﻚ ﻫﺎ اراﺿﻲ -ﺟﻨﺖ ﺷﻬﺮان، آﺑـﺎد، ﺷـ ﻬﺮک ﻧﻴـﺮوی ﻫـﻮاﻳﻲ، ﺷﻬﺮک ﻛﻮﻫﺴﺎر، ﺷﻬﺮک اﻟﻤﻬﺪی، ﺷﻬﺮک ﻣﻴﻼد، ﻛﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺷﻬﺮک ﭘﺮواز، ﺷﻬﺮک ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن آب، ﺷﻬﺮک ﻣﺒﻌﺚ و … ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮده و ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻛﺎﻣـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺳـﺎﻛﻦ در ﻣﺤـﺪوده ﺷـﻜﻞ ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺣﺪاث ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ۳ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻲ ۶۶ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﺳﺎل ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ی :ﺗﻮﺳﻌﻪ ۱۳۶۶-۷۳ﻫﺎی در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ی ﻛﺎﻟﺒﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﭘـﺲ از ﭘﻴـﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮی اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ی ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺑﺰرﮔـﺮاه اﻳﺮان ﭘﺎرس) ﺷﻬﻴﺪ آﺑﺸﻨﺎﺳﺎن ( ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد . ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻛﻨﺎر آن ﻣﺤﺪوده ی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ) ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻛﻮی ارم (ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑ ﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺤﺪوده ی ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ . اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳـﮋه در ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ) اراﺿﻲ ﻛﻦ ( و ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ) ﻣﺠﺎورت روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺣﺼﺎرک و ﻣﺮادآﺑﺎد (ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .

احداث جاده ها

از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗـﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨـﺪه در ﻧﻔـﻮذ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ اﺣﺪاث واﺣﺪ ﻋﻠـﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت داﻧـﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ در ﻣﺠـﺎورت روﺳـﺘﺎی ﺣﺼﺎرک و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آزادﺳﺎزی ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . از آن ﭘﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﺳـﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓـﻪ ای و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎت و اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻳﺎ داﻣﻨﻪ ی ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ آن اﺣﺪاث ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﺪوده ﻣﻲ ۱۴۰۰ ﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در اراﺿﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺮاز و ﺑﺎﻏﺎت ﺑﺴﻴﺎر آﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

طرح تفصیلی منطقه 5 تهران

محدوده های جغرافیایی

در طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﺤﺪوده ۵ ی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻬﻨﻪ ای از اراﺿﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﺷﻤﺎل )ﻏﺮب از ﺷﺮق ﺑﻪ 🙁 ﺧﻂ اﻟﻘﻌﺮ دره ی ﻓﺮﺣﺰاد ﺑـﻪ آﺧـﺮﻳﻦ ﻣﺤـﺪوده ی ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎزﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد) ﺷـﻤﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ی
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای ( ۱۸۰۰ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﺮاز و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﻂ ﺗﺮاز ﺗﺎ ﺧﻂ اﻟﻘﻌﺮ دره ی ﺣﺼﺎرک- ۱۶۰۰ وﺳﻚ و از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺗﺮاز ﺗﺎ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﭘﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ

شرق منطقه

از ﻟﺒﻪ ی ﺷﺮﻗﻲ آ ﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺟﻨﺎح) ﺷﻤﺎل ﻣﻴﺪان آزادی ( و اﻣﺘـﺪاد آن ﺑـﺮ روی ﻟﺒـﻪ ی ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺰرﮔﺮاه اﺷﺮﻓﻲ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی آن ) ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ ﻣﺘـﺮی ﺣـﺼﺎرک ( و از آﻧﺠـﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺟﺎده ﺧﻂ ی ﻓﺮﺣﺰاد ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﻪ اﻟﻘﻌﺮ ﻣﺤﺪوده ی ﻓﺮﺣﺰاد ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ

جنوب

ﺗﻘﺎﻃﻊ رودﺧﺎﻧﻪ ی ﻛﻦ و ﺟﺎده ی ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺮج و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻟﺒﻪ ی ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﻦ ﺟﺎده ﺗﺎ ﻣﻴﺪان آزادی ) ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺪان و ﺑﺮ روی ﻟﺒﻪ ی ﺟﻨـﻮﺑﻲ راﺳـﺖ ﮔـﺮد ﺑﺰرﮔـﺮاه ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﻲ ﺟﻨـﺎح- ﺟـﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻬﺮان-ﻛﺮج .

ﻏﺮب

ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺧﻂ رودﺧﺎﻧﻪ اﻟﻘﻌﺮ ﺧﻂ ی ﻛﻦ ﺗﺎ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻳﻦ ﺟﺎده اﻟﻘﻌﺮ ﺑﺎ ﺗﻬﺮان ی ﻣﺨﺼﻮص -ﻛﺮج . ۵ ﺑﺎ اﻳﻦ اوﺻﺎف ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ۵۲۸۷/۳۵ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﻣﻌﺎدل ﻫﻜﺘﺎر را در ﺑـﺮدارد ﻛـﻪ در ﺗﻘـﺴﻴﻤﺎت ﺧﺮدﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎره ﺟﺪول ﻛﺎرﺑﺮی ی ﻳﻚ ﺳﻄﻮح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻫـﺎ را) و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ( ﻣﻲ ۵ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .تصاویر پیش نمایش


طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران-1

درباره نویسنده

امید ابوالحسنی 47 نوشته در ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


2 پاسخ به “طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران”

  1. علیرضا گفت:

    عکس هوایی هم موجوده ؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *