no-img
ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران

طرح تفصیلی منطقه 7 تهران | ایران پروژه بانک فایل های دانشجویی iranporoje.com


ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران
آخرین فایل‌ها
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران
pdf
۱۳۹۷/۰۷/۲۰
2 mb
220 صفحه
نوع فایل: pdf
کیفیت: بسیار خوب
قابلیت کپی: دارد
۸,۰۰۰ تومان
0 فروش
۸,۰۰۰ تومان – خرید

طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران


در طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران به ﻣﺤﺪوده ﻣﻲ ای ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻔﺖ ﺗﻬﺮان ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺤﺪوده ﺷﻜﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺗﻬﺮان ﻗﺪﻳﻢ و ﺷﻤﻴﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ اﺳﺖ ﺷﺪه . اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ آب و ﻫﻮای ﺧﻨﻚ و دﻟﭙﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ، ای ﻳﻴﻼﻗﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺤﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻏﻬﺎ و اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻴﻼﻗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎده ﻣﻲ ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎده ﺷﻤﻴﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘ اﺳﺖ ﻪ . اﻳﻦ ﺟﺎده ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻴﻼﻗﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻤﻴﺮا ﻛﺮده از دروازه ن ﺷﺮوع و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از دﻳﻪ ﻣﻲ ﻫﺎی ﺷﻤﻴﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺠﺮﻳﺶ اﺳﺖ رﻓﺘﻪ . ﺑﺎغ – ﺑﺎﻏﻬﺎ و ﻛﻮﺷﻜﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﻃﺮاف ﺟﺎده ﺷﻤﻴﺮان ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎن آن درﺑﺎرﻳﺎن و ﺷﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ. از اﻳﻦ ﺑﺎﻏﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎغ میﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻧﺨﻮدی، ﺑﺎغ اﻣﺠﺪﻳﻪ، ﺑﺎغ ﺻﺒﺎ، ﻋﻤﺎرت ﻋﺸﺮت آﺑﺎد، ﻋﻤﺎرت ﻴﺶ آﺑﺎد، ﻗﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر و …ﻛﺮد اﺷﺎره . ۷ در دوران ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی اول، ﻣﺮز ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮداری، ﻗﺎﻟﺐ در اﻧﻘﻼب ﺧﻴﺎﺑﺎن – دﻣﺎوﻧﺪ ﻣﻲ ۷ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ، اﻳﻦ ﻣﺮز، ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﺴﺘﺔ ﻣﺮﻛﺰی ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ . در آن زﻣﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺜﻞ ﻗ ﻋﺸﺮت ً ﻗﺪﻳﻢ ﺷﻤﻴﺮان ﻣﺠﺪدا ﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر و آﺑﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺪان و ﭘﺎدﮔﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎی وﺳﻴﻊ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ .

بناهای ﺗﺎرﻳﺨﻲ

در گذشته ی طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻗﺼﺮﻫﺎی ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه از دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻘﺶ دوﮔﺎﻧﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺷﺮب و آب ﻛﺸﺎورزی را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ . (۱۳۲۰-۱۳۵۷) در دوران ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی دوم ﺑﻪ ﺗﺒﻊ رﺷﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان) از ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻟﺒﺪی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-اﻗﺘﺼﺎدی ( ﻛﺮد ۷ ﺗﻮﺳﻌﻪ طرح تفصیلی نهران ، ﻧﻴﺰ از روﻧﺪی دوﮔﺎﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ . اراﺿﻲ ﺣﺪ واﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺟﺎده ﻗﺪﻳﻢ ﺷﻤﻴﺮان و اﻣﺘﺪاد ﺧﻴﺎﺑﺎن روزوﻟﺖ)ﻣﻔﺘﺢ ﺷﻬﻴﺪ ( و ﺟﺎده ﺳﻮم)ﻣﺪرس ﺑﺰرﮔﺮاه ( ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻤﺪه اراﺿﻲ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده )ﻋﺒﺎس اراﺿﻲ آﺑﺎد ( ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ دوﻟﺘﻲ داﺷﺖ، ﺑﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺎی درﺷﺖ داﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻚ اﻗﺸﺎر ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ درآﻣﺪ و ا ﺣﺪ راﺿﻲ واﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺟﺎده ﻗﺪﻳﻢ ﺷﻤﻴﺮان و ﺧﻴﺎﺑﺎن دﻣﺎوﻧﺪ و ﺳﺒﻼن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺗﻬﺮانﻫﺎ ۷ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮاﻳﺶ داﺷﺘﻨﺪ

الگوی توسعه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎی ﻏﻴﺮ ﺷﻬﺮی)زﻧﺪان ﭘﺎدﮔﺎن، (دروازه و ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎی ای) ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻫﻬﺎی ﺧﻮدرو ( ﻣﻔﺖ» در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﺎده دﻣﺎوﻧﺪ و ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺎ -ﺗﻔﻜﻴﻚ « آﺑﺎد ﺑﺎ ﻫﺎی رﻳﺰداﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻚ اﻗﺸﺎر ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ )ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ادارات دوﻟﺘﻲ، ﻛﺎرﮔﺮان ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ، ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﻬﺮی ﻫﺎی ( ﺑﺎ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪ ﺗﺮ در .ﺷﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺟﺎده ﻗﺪﻳﻢ ﺷﻤﻴﺮان دارای ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮی دوﮔﺎﻧﻪ . اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺎﺳﻲ – ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ از ﻛﺎخ ﻣﺮﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﻌﺪآﺑﺎد)ﺳﻮء ﭘﺲ از ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻗﺼﺪ (۱۳۴۴ ﺳﺎل ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﺴﺘﺔ ﺷﻬﺮی دﻳﮕﺮی)ﺷﻤﻴﺮان (ﺷﺪ ﺧﺎرج از ﻫﺴﺘﺔ ﻣﺮﻛﺰی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻓﺮاﻫﻢ . اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ راﻫﻬﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻫﺴﺘﺔ ﻣﺮﻛﺰی و ﻫﺴﺘﺔ ﺷﻬﺮی ﺷﻤﻴﺮان ﮔﺮدﻳﺪ .از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﻃﻮ ﻫﺎی زﻳﺒﺎی ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺧﻮد را در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﺮک ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ر داﻳﻢ در وﻳﻼﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﺳﻜﻨ ﻲ ﮔﺰﻳﺪﻧﺪ .ﻣﻨﻄﻘﺔ ۷ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، از دﻫﺔ ﭼﻬﻞ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪ واﺳﻂ دو ﻫﺴﺘﺔ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل رﻓﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و آﻣﺪ ﺷﻬﺮی رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ . در اﻳﻦ دوران، ﻣﺮز ﻫﺴﺘﺔ ﻣﺮﻛﺰی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ .

هسته مرکزی منطقه ۷ تهران

ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰی اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺗﺨ ﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ)ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ( ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﺠﺎری-ﻛﺮﻳﻤﺨﺎن ، اداری و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﻴﺎﺑﺎن زﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﺠﺎری-ﻃﺎووس ﻋﺒﺎس ،( اداری ﺗﺨﺖ )ﺷﻬﻴﺪﻣﻄﻬﺮی ﺑﺎﻧﻘﺶ ﺗﺠﺎری و آﺑﺎد)ﺑﻬﺸﺘﻲ ،( ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻧﻘﺶ ﺗﺠﺎری-ﻳﺎﻓﺖ اداری اﻣﺘﺪاد. ۷ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﻫﺴﺘﺔ ﻣﺮﻛﺰی ﺷﻬﺮ ادﻏﺎم ﺷﺪ . ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻲ ﻫﺎی ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ و دﻓﺎع در اراﺿﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻴﻢ در ﻗﺮﻳﺔ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺼﺮ )ﺷﻤﻴﺮان در ﺟﻮار ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻗﺪﻳﻢ ( ۵۰ در دﻫﺔ ﮔﺮﻓﺖ ۷ ﻳﻚ ﻫﺴﺘﺔ ﻓﺮاﺷﻬﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺷﻜﻞ . ۱۳۵۷ در ﺳﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت – ﻛﺎﻟﺒﺪی در دو ﺳﻤﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﺷﻤﻴﺮان)ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ (ﺷﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ . اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در دو ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، در ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰی ﺷﻬﺮ ادﻏﺎم ﺷﺪ . ﺗﺎﻛﻨﻮن ۱۳۵۷) در دوران ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ( ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮوژه ﺷﻬﺴﺘﺎن ﭘﻬﻠﻮی در ﺑﺨﺸﻲ از اراﺿﻲ ﻣﺤﺪوده اﻳﻦ ﻃﺮح واﻗ ۷ ﻊ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﻼی ﺑﺰرگ ﺗﻬﺮان ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ و ﺑﻪ ، اﺟﺮا درآﻣﺪ . ۷۰ در اﺟﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ در ﺷﺮوع دﻫﺔ و اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺎزاد » « ﻓﺮوش ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﻴﻦ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎی ﺗﻬﺮان در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎد ۷ ﺷﺪه، ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺪ ۷ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﻄﻘﺔ درآﻣﺪزای ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﺪل . ﭘﻴﮕﻴﺮی اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﻗﻒ آناﺳﺖ ۸۱ در ﺳﺎل ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﻤﺎی ﺷﻬﺮی و ﻛﺎﻟﺒﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ .ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﺎی وﻳﻼﻳﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺧﺎﻧﻮاری ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻲ)ﺧﺎﻧﻮاری ﭼﻨﺪ ( ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ در راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻛﻼن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﺪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ارﺗﻔﺎع در ﻣﻨﻄﻘﻪ .ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ )

ریزدانگی در منطقه

رﻳﺰداﻧﻪ ۷ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﺤﺪوده ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺗﻔﻜﻴﻚ ( از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﺎﻫﺶ ارزﺷﻬﺎی ﺳﻜﻮﻧﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ . ۲-۱- وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺎن ﺑ ﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺘﺎﺑﺰده ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ درآﻣﺪه و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه زﺑﺎ ﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮان ﻟ ﺿ ﻪ و ﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻌﺎت .ﺷﻴﻮه آﺛﺎر ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ، ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮای ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ . اﻳﻦ اﺛﺮات ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی اﻣﺮوزی را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻠﻜﻪ آﻳﻨﺪه ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮای داﺷﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ . ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﻬﺮان و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی آن در ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت اﻳﻦ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار دارد . ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮان از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب، ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻗ اﺳﺖ ﺴﻤﺖ اﺻﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ : اﻟﻒ (اﻟﺒﺮز ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ب (اﻟﺒﺮز ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ج (اﻟﺒﺮز داﻣﻨﻪ د (ﺗﻬﺮان دﺷﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻬﺮان در ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺼﻮرﺷﺪن آن از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﭘﻴﻮﻧﺪ آن از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﺑﺎ دﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺷﻴﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻮده در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱ از ﻣﻲ ۵ ﺗﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻲ، ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺮد ﺗﻮان از ارزﺷﻬﺎی اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺮه . وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ دو دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ۱ – وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ)ﻫﺎ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﻣﺴﻴﻞ ( ۲ – وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ)ﺳﺒﺰ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ، ﻣﺤﻮرﻫﺎیﻫﺎ ۷ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞ

طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران

ارتفاعات

ﻣﺘﺄﺛﺮ از ارﺗﻔﺎع اﻟﺒﺮز ﻣﺮﻛﺰی و ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻫﻮای ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎل ً اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻏﺮب وارد ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺸﻚ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ دﻣﺎ و ﺑﺎرش ﻛﻢ ) ۱۵۰ﺣﺪود ،(mm 200 ﺗﺎ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺳﺮد و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﺑﺎ دﻣﺎی ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺮ و ﺳﺮد و ﺑﺎرش ﺑﻴﺸﺘﺮ ) (دو mm 450ﺗﺎ ، ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻀﻮر ﻃﻴﻔﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﻮارض ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺑﺨﺸﻲ از داﻣﻨﻪ آب ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﺒﺮز ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دارد ، ﺟﺎری در ﮔﺴﺘﺮه ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﻗﺮار . آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﻲ وآﺑﻬﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺎری زﻫﻜﺶ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ و دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ دﺷﺘﻬﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺴﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ : اﻟﻒ (ﻛ ﺑﻴﻚ ﺎﻧﺎل ﻣﻘﺼﻮد ب (ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻛﺎﻧﺎل ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ج (ﺑﻬﺎرﺷﻴﺮاز ﻛﺎﻧﺎل د ( ﻛﺎﻧﺎل ﺳﺒﻼن ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ وﺟﻮد ﻣﺴﻴﻞ ﺣﻮزه، ﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﻫﺎی اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎص ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮی ﺳﻴﻤﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺧﺎص ﮔﺬارد . اﻳﻦ ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﮔﺮدﺷﻲ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﺟﻮد ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﺳﺖ ، دو ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ .اول ﺷﻴﺐ ﻛﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻛﺮﻳﺪورﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان از ﻳﻚ ﻃﺮف و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ دﺷﺖ ﺗﻬﺮان و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺷﺪه اﺳﺖ . وﺟﻮد ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ)آﺑﺎد ًﺛﺎﻧﻴﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻋﺒﺎس ( در داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﺑﺴﻴﺎری ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ دﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪو ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺧﺎص در ﺳﻴﻤﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ دﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻠﻜﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﻼت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ . از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت دﺳﺘﺮﺳﻲ , رﻓﺖ و آﻣﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ. ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻧﺪار ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮاﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎ ﺳﺮاﻧﻪ طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﺴﻜﻦ ﻧﻔﺮ ۱۲ ﺗﺎ ، ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای ﻫﺮ (ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎی ﺳﺮاﻧﻪ ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۴ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻔﺮ ۲/۹ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای ﻫﺮ ( ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ رﻗﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدیدارد .

پوشش گیاهی در طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران

در طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران درﺧﺘﻜﺎری ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ (ﺳﺒﻚ ﻓﺎﻗﺪ و اﻟﮕﻮﻳ ﻲ ﺧﺎص ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻤ اﻳﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻮ ﻧﺎر و ﻣﻲ ً از درﺧﺘﺎن ﭼﻨﺎر و ﮔﺎﻫﺎ ًﻣﺎ ن و زﺑﺎن ﮔﻨﺠﺸﻚ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻨﺎﺗﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﻗﻨﺎت آرﻳﺎن :ﻣﻈﻬﺮ ﻧﻴﺎوران ، ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﻲ اﺗﻮﺑﺎن ﻗﻨﺎت ﻣﺼﻠﻲ :ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺼﻠﻲ، ﻗﺪوﺳﻲ ، ﻗﻨﺎت ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ :ﻣﻈﻬﺮ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭼﻬﺎرراه ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن آﺑﺎد ، ﻗﻨﺎت ﺣﺎج ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ :ﻣﻈﻬﺮ ﭼﻬﺎرراه ﻧﻈﺎم ﺻﻔﻲ ، ﻗﻨﺎت ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﻪ :ﻣﻈﻬﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻴﺦ ﺟﻮان ، ﻗﻨﺎت ﺑﻮﻣﻬﻦ :ﻣﻈﻬﺮ ﭘﺎرک اﮔﺮ ﻫﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی را ﺷﻜﻞ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی ﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮای ﺛﺒﺎت و ﺗﺪاوم زﻳﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ درون اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ آن ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻳﻚ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺷﻜﻞ ﮔﻴ ﺮی ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی: ﺑﺎﺷﺪ ƒ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه . ﺑﺎﺷﺪ ƒ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﻴﻤﺎی آن ﻧﻤﻮد روﺷﻨﻲ داﺷﺘﻪ . ﺑﻬﺮه ƒ از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻴﺮی ﺷﺪه .

گسل

در ﻛﻨﺎر ﺗﻤﺎم اﻳ وﻳﮋﮔﻲ ﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻫﺎی ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﻤﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ. ﻣﻲ ۷ ﺑﺨﺸﻲ از ﮔﺴﻞ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻘﻄﻊ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮاردارد ﻛﻪ اﻣﺘﺪاد آن را ﺗﻮان از اﻧﺘﻬﺎی ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮی ﻛﺮد ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻌﻠﻢ دﻧﺒﺎل .در طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران می بینید ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ. اﻓﻜﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ روی ﻣﺨﺮوط ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﺒﺮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﺑﺨﻮان ﺑﺎﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻳﻦ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻄﺢ آب و ً ﻋﻤﻮﻣﺎ دارای آﺑﻲ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖو ﻗ آﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺮار اﻧﺪ . در ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮاز آﺑﻬﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻋﻤﻖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﺑﻬﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻦ ۱۲۵ در ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ۴۵ ﻣﺘﺮ و در ﺟﻨﻮب ﺗﺮاز ﻣﺘﺮ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ و زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺪودی ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻨﮓ و آﻫﻚ ﻣﺎﺳﻪ دار ﻣﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ و ﻧﻤﻚ دار ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی و ﺳﺨﺘﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب آب و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎﺳﺖ.
ﻫﺎ ۷ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞ

طرح تفصیلی منطقه 7 تهران
– ﻓﻀﺎﻳﻲ ۱-۳ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ، ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻣﻄﺮح در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻣﻤﺘـﺎز ﻫـﻢ ﭘﻴﻮﻧـﺪی ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ ﭘﻬﻨـﻪ ﻣﺮﻛﺰی ، ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻬﺎت وﻳﮋه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدرﻧـﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . طرح تفصیلی منطقه ۷ تهرانﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ اﻣﺘﺪاد دو ﻣﺤﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻬﺮی ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﻣﻄﻬﺮی در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ د و ﻣﺤﻮر ﺷﻬﺮی ﺟﺰﺋﻲ از اﺳﺘﺨﻮاﻧﺒﻨﺪی ﻓﻀﺎﻳﻲ ﭘﻬﻨﻪ ﻣﺮﻛﺰی ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺮه ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻴﺪﺧﻨﺪان و ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ و ﭘﻴﭻ ﺷﻤﻴﺮان و … ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺣﻴﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷـﻬﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪی را در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻨﺪ . ﻣﺴﻴﻠﻬﺎ و ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺳﺒﺰ و … و ﺗـﺄﺛ ﻴﺮی ﻛـﻪ در ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺣﻴﺎت ﺷﻬﺮی و ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺎده در ﺟﻮار ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺒﻨﺪی ﭘﺎﻳﺪار ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد. اﻟﻒ- ﻣﺤﻮرﻫﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪه ﻛﺎﻟﺒﺪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺑـﺮای ﻛﻨﺘـﺮل ﺳﺮﻋﺖ درون ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳ ﺑﺎﺷﺪ ﺠﺎد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ در ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﻴﺮی راﻫﻬﺎ ﻣﻲ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎی ﻣﺠﺎور راه ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﺒﻮری آﻧﻬﺎ دارد . راﻫﻬﺎ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺳﻠـﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷـﻬﺮ ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ . ﺟﻤﻌﻴـﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﺳـﻔﺮ و ﻣﻄـﺎﺑﻖ آن ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻋﺒﻮری از ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﺳـﻔﺮﻫﺎی ﺑﺎﻫـﺪف ۷ ﻛﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎ را در ﺳﻄﺢ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و اداری دارای وزن ﺑ ﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . اﻟﮕـﻮی ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ و ﻣـﺸﻜﻼت اﻓﺰاﻳﻨـﺪه ﻧﺎﺷـﻲ از آن در طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎ در ﺳـﻄﻮﺣﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﻴـﺎس ﻛـﺎرﻛﺮدی ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑ ﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل : ﺷﺮﻳﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه ای ﭼﻮن ﺳﻤﻴﻪ ﻧﻘﺶ ﺷـﺮﻳﺎن درﺟـﻪ ﻳـﻚ را ﺑـﺎزی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻲ ﭼﻮن رﺳﺎﻟﺖ) ﺑﻌﺪ از ﭘﻞ ﺳﻴﺪﺧﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﻤﺖﺷﺮق ( ۱ ﻧﻘﺶ ﺷﺮﻳﺎن درﺟﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. از ﻟﺤﺎظ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ اﺳﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﻣﺮز ﻣﻴﺎﻧﻲ اﻳﻦ دو ﺑﺨﺶ .اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻮر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﭼﻬﺮه، ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﻮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑ ای ﺷﻬﺮی دارد ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺮ آن ﭼﻴﺮه ﺷﺪه وﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را در آن ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داده اﺳﺖ .

مناطق نظامی منطقه

ﺣﻀﻮر ﻗﻄﻌﺎت درﺷﺖ داﻧﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻀﻮر ﺳﺮزﻧﺪه ﻣﺮدم ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده . از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﺷﺮﻗﻲ-ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺒﺎس آﺑﺎد و ﻣﻄﻬﺮی اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻋﻤﺪه ﻃﻮل آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﺼﺮی ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺼﺮی ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﺜﺒﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮا ، ن ﺟﺰﺋﻲ از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻬـﺮان ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای ﺑـﺎ ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻗﺮارداده اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ وﻳـﮋه آن ، در ﻣﺠﺎورت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎذب ﺷﻬﺮ ، در ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ، ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳﺘﺮﺳﻲ آن ﻧﻘﺶ ﻋﺒﻮری ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳ ﺴﺖ ﻛﺎرﺑﺮی ﻫـﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻫﺮﻛـﺪام و ﻓـﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻻزم در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ب -ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ اداری ﺗﺠﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺎ اداری ی – ﺗﺠﺎری، در ًﺧﺼﻮﺻﺎ ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﻛﺜﺮ ﻛﺮﻳﺪورﻫﺎ ﻣﻲ و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﮔﺴﺘﺮده دﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻨﺎره ﻫﺎی ﻣﺼﻠﻲ و ﺑﺮج ﺳﭙﻬﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ای ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و از ﺑﺴﻴﺎری ﻧﻘﺎط در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای در ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮق آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد .

شریان های اصلی

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺷﺮﻳﺎن ﻗﺮاردارﻧﺪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ و ﻣﺪرس و ﺳﻬﺮوردی . ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪات اﺳﺖ – ﻗﺎﺋﻢ در ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻬﺮ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎری اداری ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ . ج-ﻋﺮﺻﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ – ﻳﻚ واﺣﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎ رواﺑﻂ، ﻫﻤﮕﻦ و ﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻜﻞ ﻣﻲ رﻳﺰی ، ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود. ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﺷﻜﺎل زﻳﺮ در اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ : -ﻣﺴﻜ ۱ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻮﻧﻲ -ﻛﺎر ۲ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻛﺴﺐ و -ﻋﻤﻮﻣﻲ ۳ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی وﻳﮋه دارای ﻛﺎرﻛﺮد ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ ۷ اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻓﺮﻧﻬ ﻣﺸﺎور ﺎدﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ: ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻗﺮارﮔﻴﺮد از ﺷﺎﺧﺺ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ، ﻫﺎی ﻛﺎﻟﺒﺪی و ﻛﺎرﻛﺮدی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

تراکم اقتصادی منطقه

ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ‐۲ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و اداری و در ، ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺤﻠﻪ و ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖ . راﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻬﺮی ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ٣ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ: ﻋﺮﺻﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ دارای ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺎرزی ﻫﺴﺘﻨﺪ و در واﻗﻊ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋه و ﻳﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺪه در ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻏﻴﺮه ﻧﻤﻲ ً ﻗﻄﻌﺎت درﺷﺖ ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﻮﻻت ﻛﺎﻟﺒﺪی آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪﭘﺎرک ﻣﻮزه ﻗﺼﺮ و …زﻣﻴﻦ ۱ -۴ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده از – ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻛﺎرﺑﺮی زﻣﻴﻦ در ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮی اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮی دارای ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻮﺟﻮد دارای ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ : ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻼت ً ﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ا ۴ -۲ ی از طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران و ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﻧﻈﺎﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﻼت ﻛﺎج ﮔﺮﻓﺘﻪ – ﻋﺒﺎس آﺑﺎد دﺑﺴﺘﺎن در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻗﺮار اﻧﺪ .در طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺼﻼی ﺑﺰرگ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﻬﺎر )ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻣﺤﻠﻪ (اﺳﺖ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه . ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻀ ﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ورزﺷﻲ)و ﺷﻴﺮودی رزﺷﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ( ) اﻣﺠﺪﻳﻪ ۳ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺤﻠﻪ ( واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻓﻀﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در ﻣﺤﻼت دﺑﺴﺘﺎن )ﭘﻨﺞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ( و ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ ) ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻪ (اﺳﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدﻳﺪه . در ، ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻳﻚ اﻟﻲ ﺳﻪ از ﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ ) ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺎت درﺷﺖ داﻧﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ (اﺳﺖتصاویر پیش نمایش


طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران-1
طرح تفصیلی منطقه ۷ تهران-1

درباره نویسنده

امید ابوالحسنی 47 نوشته در ایران پروژه | بانک اطلاعاتی دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *